Er handelstanden avhengig av gateparkering?

Hvorfor forsvinner butikker ut av sentrum?

Det er ikke man­gel på par­ke­rings­plas­ser som gjør at en del av han­de­len for­svin­ner ut av byen. Kun­de­ne vil i man­ge bran­sjer ha stør­re butik­ker enn det er plass til inne i byen. Når det går egne bus­ser fra Oslo sen­trum til IKEA og til Sand­vi­ka stor­sen­ter, da er det ikke bare man­ge­len på par­ke­rings­plas­ser som gjør av folk ikke hand­ler i sentrum.

En gang var Møl­ler­gata “Møbel­ga­ta”. Men det begyn­ner å bli len­ge siden. Det er ikke man­gel på par­ke­ring som gjør at butik­ke­ne for­svin­ner. A‑møbler holdt tid­li­ge­re til i Møl­ler­gata. De had­de et trangt og krong­le­te loka­le. Nå har de stor utstil­lings­plass på Alna­bru — i til­legg til at de har par­ke­ring. Det er ikke så vel­dig man­ge år siden sist jeg var inn­om en av møbel­hand­ler­ne i Møl­ler­gata. Det var tran­ge loka­ler med lite vare­ut­valg. Det er lite sann­syn­lig at jeg drar dit fle­re ganger.

De som sat­ser på eks­klu­si­ve møb­ler og som selv­føl­ge­lig kjø­rer møb­le­ne hjem til kun­den, vil kun­ne over­le­ve i sen­trum. Men de som kon­kur­re­rer med IKEA, A‑møbler og Skei­dar, de kom­mer til å dø — om de ikke har dødd alle­re­de. Det er ikke man­gel på par­ke­ring som dre­per dem, men man­gel på plass og butikk­ei­ere som ikke kla­rer å hen­ge med i utvik­lin­gen. Om “Lys­ver­ket” i Skip­per­gata har basert seg på hjem­me­le­ve­ring eller på at kun­de­ne hen­ter sen­ge­ne i butik­ken, vet jeg ikke. Har de sat­set på det sis­te vil de dø uan­sett, med dagens belig­gen­het. Noen par­ke­rings­lom­mer uten­for kan i bes­te fall utset­te døden en viss tid.

De klas­sis­ke vare­hu­se­ne, som Steen & Strøm, for­svin­ner. Det blir kjøpe­sent­re med “butikk i butikk”, hvor man prø­ver å hol­de et litt eks­klu­sivt preg. Det er len­ge siden Steen & Strøm nær­mest var et reise­mål i seg selv når man skul­le på bytur. Tiden har løpt fra vare­hus som “har alt”. Det er ikke man­gel på par­ke­ring som er pro­ble­met, men at butik­ker med et slikt kon­sept ender opp med å ha litt av alt, og for lite av det mes­te i for­hold til dagens forventninger.

En gang var det, etter dati­dens stan­dard, gans­ke sto­re jern­vare­buik­ker i sen­trum. De er stort sett borte. De få som er igjen synes å leve mer av å sel­ge kjøk­ken­ut­styr enn tra­di­sjo­nel­le jern­va­rer. De kan ikke kon­kur­re­re med Bygg­mak­ker, Max­bo og and­re som har etab­lert seg uten­for sen­trum. Pro­ble­met er ikke man­gel på par­ke­ring, men at det ikke fin­nes sto­re nok loka­ler som gjør det mulig å ha det utval­get som dagens kun­der forventer.

Thaug­land tre­lashan­del had­de en gang et utsalg i Oster­haugs­ga­ten. Det er borte, selv om det ikke er noe syk­kel­felt der. Noen av oss synes det er trist at sli­ke utsalg for­svin­ner, men det er i alle fall ikke syk­lis­te­nes skyld. Og bedrif­ten lever vide­re, med virk­som­het på ste­der med stør­re are­al. En gang lå også her Oster­haus­gata Høv­le­ri, som lever vide­re som Max­bo i Ole Deviks vei. Det var nep­pe syk­lis­te­ne som fikk dem hel­ler til å for­la­te Oslo sentrum.

Tjersland klam­rer seg fort­satt fast i Skip­per­gata, hvor de i føl­ge egen nett­side har holdt til siden 1911. Jeg skul­le øns­ke at sli­ke buik­ker kun­ne over­le­ve i sen­trum. Jeg liker gam­mel­dag­se fag­hand­le­re med en betje­ning som fak­tisk kan noe om vare­ne de sel­ger. Men på litt sikt over­le­ver de nep­pe på det­te ste­det, helt uav­hen­gig av om det er syk­kel­felt eller ikke. De har for liten plass og ingen utvi­del­ses­mu­lig­he­ter der de er.

Expert har for ikke så vel­dig len­ge siden åpnet en rela­tivt stor elekt­ro­bu­tikk i Klin­gen­berggt / Frid­tjof Nan­sens plass. Hvis deres for­ret­nings­kon­sept er basert på at folk skal kom­me med bil og hen­te vare­ne i butik­ken, er det dømt til å mis­lyk­kes. Da er det grei­ere å hand­le i en av butik­ke­ne i utkant­en. Men hvis det i prak­sis mest er et utstil­lings­lo­ka­le for varer som blir levert hjem til folk fra et lager som lig­ger et helt annet sted, slik el-butik­ker i stor grad fun­ge­rer, har de mulig­het til å kla­re seg.

Print Friendly, PDF & Email