Er handelstanden avhengig av gateparkering?

Bilen er ikke byens fremtid

Moder­ne, urba­ne men­nes­ker er ikke opp­tatt av bil. De vil gjer­ne bo sen­tralt og er vant til å rei­se kol­lek­tivt, syk­le eller gå. Bil står ikke høyt på ønske­lis­ten. Bil har ikke len­ger den sam­me sta­tus. Unge er ikke len­ger så opp­tatt av å få fører­kort. Det er en glo­bal trend. Også i bil-lan­det USA går ande­len unge som tar fører­kort ned og de som kjø­rer bil kjø­rer mindre.

Det er også noen gans­ke har­de øko­no­mis­ke rea­li­te­ter bak: Unge folk sli­ter med å skaf­fe seg et sted å bo. Når unge folk er bekym­ret for om de i noen gang vil være i stand til å kjø­pe egen bolig, og sier at det ikke er så kult å bo på 30 kvm når man er 40, så er ikke bil det som prioriteres.

Frem­ti­den lig­ger i å leg­ge til ret­te for at man kla­rer seg uten bil i det dag­li­ge — og i at man har til­gang til bil de få gan­ge­ne man tren­ger det gjen­nom Bil­kol­lek­ti­vet og til­sva­ren­de orga­ni­sa­sjo­ner, eller med van­lig leie­bil. Alle­re­de for mer enn 30 år siden var det van­lig at folk i New York ikke had­de bil, men lei­de bil ved behov. Jeg kjen­ner folk som ved besøk i New York brant seg på at de trod­de det skul­le være greit å leie bil for en helg uten å bestil­le på for­hånd. Det var det selv­sagt ikke, for da lei­de de som bod­de der bil for å dra ut av byen. Vi ser de sam­me i and­re byer, og Oslo kom­mer etter.

De deler av han­delstan­den som tvi­hol­der på at det må være par­ke­ring på gaten, lever i for­ti­den. De min­ner om res­tau­rant­bran­sjen da røyke­lo­ven ble inn­ført. De er så opp­tatt av å hol­de på en krym­pen­de kunde­grup­pe og ser ikke at de der­med ofrer mulig­he­ten til å få nye kun­der. De som dri­ver butikk i byen og sat­ser på kun­der med bil, kom­mer til å dø. Det er bare et spørs­mål om tid.

Skal sen­trum og butik­ke­ne i sen­trum over­le­ve, må de sat­se på sen­trums kva­li­te­ter. Sen­trum må dyr­ke og for­ed­le sin egen­art, ikke kon­kur­re­re med kjøpe­sent­re­ne på kjøpe­sent­re­nes pre­mis­ser. Det må være tri­ve­lig å være i sen­trum. Biler øde­leg­ger byen. Ingen tri­ves i et sen­trum som kve­les av biler. Tenden­sen er tyde­lig alle ste­der: Når bile­ne for­svin­ner blomst­rer byen. Det blir selv­føl­ge­lig end­rin­ger og ikke alle kla­rer omstil­lin­gen. Men slik er livet.

Det vik­tigs­te mar­ke­det kom­mer til å være de som øns­ker å bo sen­tralt og som flyt­ter inn til byen (eller som ikke flyt­ter ut når de får barn, slik folk gjer­ne gjor­de tid­li­ge­re). Vi som bor her vil ha et til­bud som vi kan benyt­te oss av uten å måt­te kjø­re bil. I til­legg vil sen­trum fort­satt være en møte­plass og ste­det for butik­ker med stort utvalg av varer som ikke er alt for plass­kre­ven­de. Bok­hand­le­re som Tanum og Nor­li kun­ne ikke vært and­re ste­der enn i sen­trum. Det fin­nes “bok­hand­le­re” på kjøpe­sent­re også, men det er stort sett sør­ge­li­ge grei­er med stør­re utvalg av gra­tu­la­sjons­kort enn av bøker, og med et per­so­na­le som ikke kan noe om lit­te­ra­tur. Det er ikke mar­ked for man­ge sto­re bok­hand­le­re, og de må lig­ge i sen­trum. Det sam­me kan gjel­de for gull­sme­der og butik­ker med rela­tivt eks­klu­si­ve varer.

Jeg synes også det er inter­es­sant å se at mens han­delstan­den i sen­trum har vært mest opp­tatt av å kla­ge over at kun­der for­svin­ner til kjøpe­sent­re, så har Foto­vi­deo etab­lert seg i sen­trum med det som så vidt jeg vet er Nor­ges størs­te foto­bu­tikk. En slik butikk kun­ne ikke ha lig­get noe annet sted enn i sen­trum, for­di den betje­ner hele byen. Mitt inn­trykk er at de kla­rer seg godt, til tross for at de er i en bran­sje som har stor kon­kur­ran­se fra nett­bu­tik­ker. Det er butik­ker som sel­ger varer med høy ver­di og lavt volum som vil kla­re seg best i sentrum.

Noen områ­der i utkant­en av sen­trum kan kla­re å etab­le­re seg som et områ­de for f.eks. design, ved at fle­re butik­ker etab­le­rer seg i sam­me områ­de — gjer­ne i nær­he­ten av der deres vik­tigs­te kunde­grup­per bor. Det er vel nær­mest uten­ke­lig at noe slikt skal fin­nes på noen kjøpe­sen­ter. Der fin­ner man stort sett de sam­me kjede­bu­tik­ke­ne alle steder.

Bog­stad­vei­en er anta­ge­lig­vis den mest utsat­te handle­ga­ten i dag. En gang var Bog­stad­vei­en en gate med butik­ker man ikke fant and­re ste­der, gjer­ne butik­ker med mer eks­klu­si­ve varer enn man fin­ner på kjøpe­sent­re­ne. Men butik­ke­ne med sær­preg har for­svun­net. De som dri­ver butikk i Bog­stad­vei­en har tvi­holdt på par­ke­rings­plas­ser og kjem­pet mot til­rette­leg­ging for syk­kel — og har dess­ver­re fått det slik de vil. Det er en stund siden vi kun­ne lese om at Bog­stad­vei­en mis­ter gre­pet, og utleie­pri­se­ne har stag­nert. Gård­ei­ere sli­ter med å fin­ne leie­ta­ge­re. Det er ingen grunn til å tro at det­te vil snu når den loka­le han­delstan­den ser kjøpe­sent­re­ne som sine kon­kur­ren­ter. Hvis man vil kjø­re bil på handle­tu­ren, hvem vil da dra til Bog­stad­vei­en? Og hvem gid­der å dra til Bog­stad­vei­en for å gå på “Hen­nes og Mauritz”?

Man er selv­sagt avhen­gig av vare­le­ve­ring. Det betyr at et helt bil­fritt sen­trum vil være en illu­sjon. På den annen side må de som leve­rer varer også ten­ke nytt. Sto­re laste­bi­ler pas­ser ikke i sen­trum uan­sett. Fra and­re byer ser vi at man tar i bruk mind­re, elekt­ris­ke vare­bi­ler og vare­syk­ler (!) for vare­trans­port i sen­trum. De som leve­rer varer må til­pas­se seg byen, det er ikke byen som skal til­pas­se seg dem.

Arne Strand-gene­ra­sjo­nen, som så på bilen som selve sym­bo­let på frem­skrit­tet, er tapt for byen. De vil uan­sett kjø­re til et kjøpe­sen­ter som det er lett å kjø­re til og hvor det er lett å par­ke­re. Skul­le man byg­ge fle­re par­ke­rings­hus, så vil ikke det lok­ke bil­ge­ne­ra­sjo­nen til­ba­ke til byen.

Print Friendly, PDF & Email