Mer sykkeltull fra politiet — denne gangen i Skaun

Poli­ti­et er en syk­kel­fiendt­lig etat. De kjø­rer stort sett rundt i bil og ser ver­den fra bilis­ten per­spek­tiv, unn­tatt når de inn­tar “Onkel poli­ti” rol­len og beve­ger seg noen meter til fots. Den­ne gan­gen er det i Bør­sa i Skaun, i Sør-Trøn­de­lag hvor den loka­le lens­man­nen er ute og stop­per “råsyk­lis­te­ne”.

Legg mer­ke til bil­det: De to “Onkel poli­ti­ene” står på sine egne ben. Men politi­bi­len er ikke langt unna, til­syne­la­ten­de tvil­somt par­kert i vei­kan­ten. Man ser også åtte and­re biler, men ingen syk­ler. Like­vel er det syk­lis­te­ne som er pro­ble­met, om vi skal tro politi­første­be­tjent Tho­mas Staff ved Skaun lens­manns­kon­tor. De skri­ver om en far­lig skole­vei, men det fal­ler visst ingen av dem inn at det er bile­ne som gjør skole­vei­en far­lig. Men det er slik de ten­ker i poli­ti­et: Bile­ne har første­prio­ri­tet. All annen tra­fikk skal til­pas­ses bilen. Om syk­lis­ter hav­ner i skvis mel­lom bil­tra­fik­ken og fot­gjen­ge­re, så utpe­ker poli­ti­et syk­lis­te­ne som syndebukker.

Jeg er ikke akku­rat impo­nert av avi­sen “Sør-Trøn­de­lag”. Det er gans­ke mange­flul­le opp­lys­nin­ger i artikkelen.

Vi ser at det er syk­lis­ter som kom­mer duren­de ned og har alt­for stor fart.”

Det­te sier politi­første­be­tjent Tho­mas Staff. Jeg har noen gan­ger vært inn­om det­te med “stor fart”, og at det­te ofte er noe som slen­ges fram uten noe som helst grunn­lag. Hvor fort syk­ler de? Og hva er farts­g­re­sen på ste­det? Hvor fort kjø­rer bile­ne? Politi­første­be­tjent Tho­mas Staff mel­der seg dess­ver­re inn i den lite ære­rike klub­ben av syk­list­mob­be­re i poli­ti­et. Han er i dår­lig selskap.

Den ivri­ge Tho­mas Staff gir seg ikke der, og fort­set­ter, fort­satt i føl­ge avisen:

” Vi stop­pa fle­re syk­lis­ter, både for fart og mang­le­ne hjelmbruk”

Stop­pe syk­lis­ter for mang­len­de hjelm­bruk?? Tror den­ne Tho­mas Staff at han har lov­gi­ven­de myn­dig­het, slik at han etter eget for­godt­be­fin­nen­de kan lage reg­ler som syk­lis­ter kon­fro­te­res med? Eller lever han i den vill­fa­rel­se at det er påbudt med hjelm når man syk­ler? Hvis han er så utvi­ten­de om poli­ti­ets rol­le og/eller tra­fikk­reg­le­ne bør han for­test mulig tas ut av aktiv tje­nes­te og sen­des på etter­ut­dan­ning. I til­legg til å lære om grunn­leg­gen­de makt­for­de­lings­prin­sip­per og om tra­fikk­reg­ler, bør det være prak­sis bestå­en­de av syk­ling i trafikk.

For­set­tel­sen er slik:

Staff sier poli­ti­et vil gjø­re seg syn­lig, og er opp­tatt av hvor­dan de for­skjel­li­ge tra­fi­kan­te­ne opp­fø­rer seg på en mye omtalt veg­strek­ning med øken­de tra­fikk. Det er ikke alle bilis­te­ne som er like flin­ke til å ta hen­syn. Men hoved­pro­ble­met er den fysis­ke utfor­min­ga av vegen.

Spe­si­elt strek­nin­ga fra Bør­sa sko­le og opp bak­ken for­bi Bør­sa barne­hage er poli­ti­et lite for­nøy­de med. Den er uover­sikt­lig med fle­re avkjø­rin­ger og mye tra­fikk. Her har det vært fle­re nestenulykker.”

Det er øken­de tra­fikk. Ikke alle bilis­te­ne er flin­ke til å ta hen­syn (for en over­ras­kel­se!). Vegen er dår­lig utfor­met. Men det er syk­lis­te­ne som skal tas. Slik er poli­ti­ets logikk.

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email