Mer sykkeltull fra politiet – denne gangen i Skaun

Politiet er en sykkelfiendtlig etat. De kjører stort sett rundt i bil og ser verden fra bilisten perspektiv, unntatt når de inntar “Onkel politi” rollen og beveger seg noen meter til fots. Denne gangen er det i Børsa i Skaun, i Sør-Trøndelag hvor den lokale lensmannen er ute og stopper “råsyklistene”.

Legg merke til bildet: De to “Onkel politiene” står på sine egne ben. Men politibilen er ikke langt unna, tilsynelatende tvilsomt parkert i veikanten. Man ser også åtte andre biler, men ingen sykler. Likevel er det syklistene som er problemet, om vi skal tro politiførstebetjent Thomas Staff ved Skaun lensmannskontor. De skriver om en farlig skolevei, men det faller visst ingen av dem inn at det er bilene som gjør skoleveien farlig. Men det er slik de tenker i politiet: Bilene har førsteprioritet. All annen trafikk skal tilpasses bilen. Om syklister havner i skvis mellom biltrafikken og fotgjengere, så utpeker politiet syklistene som syndebukker.

Jeg er ikke akkurat imponert av avisen “Sør-Trøndelag”. Det er ganske mangeflulle opplysninger i artikkelen.

“Vi ser at det er syklister som kommer durende ned og har altfor stor fart.”

Dette sier politiførstebetjent Thomas Staff. Jeg har noen ganger vært innom dette med “stor fart”, og at dette ofte er noe som slenges fram uten noe som helst grunnlag. Hvor fort sykler de? Og hva er fartsgresen på stedet? Hvor fort kjører bilene? Politiførstebetjent Thomas Staff melder seg dessverre inn i den lite ærerike klubben av syklistmobbere i politiet. Han er i dårlig selskap.

Den ivrige Thomas Staff gir seg ikke der, og fortsetter, fortsatt i følge avisen:

” Vi stoppa flere syklister, både for fart og manglene hjelmbruk”

Stoppe syklister for manglende hjelmbruk?? Tror denne Thomas Staff at han har lovgivende myndighet, slik at han etter eget forgodtbefinnende kan lage regler som syklister konfroteres med? Eller lever han i den villfarelse at det er påbudt med hjelm når man sykler? Hvis han er så utvitende om politiets rolle og/eller trafikkreglene bør han fortest mulig tas ut av aktiv tjeneste og sendes på etterutdanning. I tillegg til å lære om grunnleggende maktfordelingsprinsipper og om trafikkregler, bør det være praksis bestående av sykling i trafikk.

Forsettelsen er slik:

“Staff sier politiet vil gjøre seg synlig, og er opptatt av hvordan de forskjellige trafikantene oppfører seg på en mye omtalt vegstrekning med økende trafikk. Det er ikke alle bilistene som er like flinke til å ta hensyn. Men hovedproblemet er den fysiske utforminga av vegen.

Spesielt strekninga fra Børsa skole og opp bakken forbi Børsa barnehage er politiet lite fornøyde med. Den er uoversiktlig med flere avkjøringer og mye trafikk. Her har det vært flere nestenulykker.”

Det er økende trafikk. Ikke alle bilistene er flinke til å ta hensyn (for en overraskelse!). Vegen er dårlig utformet. Men det er syklistene som skal tas. Slik er politiets logikk.

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.