Hvor fri er fri programvare (åpen kildekode)?

Innledning

Det­te er en utvi­det og bear­beidt ver­sjon, en ver­sjon 2.0, av en artik­kel som har vært gjort til­gjen­ge­lig på hegnar.no. Se også kom­men­tar fra Chris­ter Gun­der­sen i Nasjo­nalt kom­pe­tanse­sen­ter for fri pro­gram­vare. Den­ne utvi­de­de ver­sjo­nen fin­nes også på binghodneland.no.

Det er ikke noe galt med fri pro­gram­vare. Er man slutt­bru­ker kan fri pro­gram­vare være et utmer­ket valg. Det­te er lagt ut på en blogg med et av ver­dens mest popu­læ­re blogg­pro­gram­mer: Word­Press. Det er lisen­siert under GPL-lisens. Jeg har web­ho­tell hos Dome­ne­shop, som kjø­rer på Linux-ope­ra­tiv­sys­tem (også GPL-lisens) og Apache web-ser­ver (egen Apache-lisens, BSD-lig­nen­de, men mer omfat­ten­de). Data­ba­sen er MyS­QL. Den leve­res både under GPL og under en kom­mer­si­ell lisens. Hvil­ken lisens Dome­ne­shop har, vet jeg ikke. Når jeg sur­fer på net­tet eller redi­ge­rer den­ne blog­gen, bru­ker jeg som regel nett­le­se­ren Fire­fox, som er dis­tri­bu­ert under MPL-lisens. Alt er fri pro­gram­vare. Dome­ne­shop dri­ver en kom­mer­si­ell tje­nes­te, men synes å kla­re seg utmer­ket med fri pro­gram­vare. Jeg bru­ker også mye annen fri pro­gram­vare, uten at jeg her skal gå i detalj.

For meg er fri pro­gram­vare en gra­tis lunsj. Det jeg bru­ker fun­ge­rer utmer­ket, og kos­ter meg ingen ting. At kilde­ko­den er fritt til­gjen­ge­lig og at jeg kan gjø­re end­rin­ger, betyr ingen ting for meg. Jeg har ikke mer nyt­te av den­ne enn en gjen­nom­snitts­lyt­ter vil ha av å ha par­ti­tu­ret til den musik­ken de hører på. At Fire­fox har åpen kilde­kode, mens Ope­ra ikke har det, betyr ingen ting for mitt valg mel­lom de to nett­le­ser­ne. Når et gra­tis­pro­gram gjør job­ben på en utmer­ket måte, vel­ger jeg det. Hvis et kom­mer­si­elt, pro­prie­tært pro­gram er så mye bed­re at det for­sva­rer pri­sen, kjø­per jeg det. Ideo­lo­gi om fri pro­gram­vare betyr ikke noe. Jeg har et helt prag­ma­tisk for­hold til det­te. Jeg er nep­pe den enes­te som for­hol­der meg til pro­gram­mer på den­ne måten.

Had­de jeg der­imot vært pro­gram­vare­ut­vik­ler, vil­le bil­det ha vært et helt annet. Da kan den frie pro­gram­va­ren vise seg å være en kreft­svulst i sys­te­met, for å låne et uttrykk fra en pro­sjekt­le­der som had­de gjort noen ikke helt gode erfa­rin­ger med fri pro­gram­vare. Fri­he­ten kan gi ster­ke bin­din­ger og pri­sen kan i det lan­ge løp bli høy. Men man kan selv­føl­ge­lig også ha en for­ret­nings­stra­te­gi basert på fri pro­gram­vare og åpen kilde­kode. Eller man kan ha en stra­te­gi hvor man noen gan­ger vel­ger det ene, noen gan­ger det andre.

Spørs­må­let er ikke et ja eller nei til fri pro­gram­vare og åpen kilde­kode. Man må være klar over hvil­ke bin­din­ger som kan føl­ge med fri pro­gram­vare og kjen­ne fri­he­tens pris, for å tref­fe et rik­tig valg. Man må vite når det er greit å bru­ke fri pro­gram­vare og åpen kilde­kode, og når man bør la det være. 

Print Friendly, PDF & Email