Hvor fri er fri programvare (åpen kildekode)?

Hvordan fugerer en programlisens?

Data­pro­gram­mer er opp­havs­retts­lig ver­net. Det gjel­der også fri pro­gram­vare. Opp­havs­man­nen har ene­rett til å frem­stil­le eksemp­lar av sitt verk (pro­gram) og å gjø­re det til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten. Opp­havs­man­nen står fritt til å gjø­re sitt verk til­gjen­ge­lig og til å til­la­te and­re å utnyt­te det som de vil. Men han kan også, i kraft av sin opp­havs­rett, set­te vil­kår. Det­te er nøk­ke­len til fri pro­gram­vare: Opp­havs­man­nen gir til­la­tel­se til at pro­gram­met utnyt­tes på vis­se vil­kår. Dis­se vil­kå­re­ne er vi bun­det av.

Hvor fri pro­gram­va­ren er, avhen­ger av hva slags vil­kår opp­havs­man­nen stil­ler. Free Soft­ware Foun­da­tion (FSF) stil­ler fire vil­kår for at pro­gram­va­ren skal anses som fri:

  • Kjø­re programmet,
  • end­re kildekoden,
  • videre­dis­tri­bu­ere kopi­er (gra­tis eller mot beta­ling) samt
  • videre­dis­tri­bu­ere end­ret pro­gram slik at alle gis til­gang til forbedringene.

Også and­re har defi­nert krav til fri eller åpen pro­gram­vare, blant and­re Open Source Ini­tia­tiv (OSI). Sli­ke defi­ni­sjo­ner er vik­tig for de som har fri pro­gram­vare og åpen kilde­kode som en poli­tisk agen­da, eller om man på annen måte skal mar­keds­føre det­te. Da må de kun­ne for­tel­le and­re hva de mener. Det er også en refe­ran­se, en slags sjekk­lis­te, for vur­de­ring av uli­ke lisenser.

Men i prak­tisk bruk betyr sli­ke defi­ni­sjo­ner lite. Det avgjø­ren­de er hva slags vil­kår som knyt­ter seg til det pro­gram­met vi vil bru­ke. Hvil­ken bås de som er opp­tatt av slikt vil put­te den i, betyr ingen ting.

Den som utvik­ler pro­gram­mer vil i prak­sis all­tid bru­ke kode fra eksis­te­ren­de pro­gr­am­bi­blio­te­ker. Det kan være alt fra helt grunn­leg­gen­de funk­sjo­ner til fer­di­ge modu­ler som f.eks. en edi­tor. Når man bru­ker slik kode, arver man de vil­kår som gjel­der for den­ne koden. Det­te gjel­der både for pro­prie­tær, kom­mer­si­ell pro­gram­vare og for fri pro­gram­vare med åpen kilde­kode. For­skjel­len er ikke at det er vil­kår, men hvil­ke vil­kår som gjel­der. Hvil­ke vil­kår man typisk vil kun­ne fin­ne for kom­mer­si­ell pro­gram­vare, er ikke et tema jeg går inn på i den­ne sammenhengen.

Print Friendly, PDF & Email