Hvor fri er fri programvare (åpen kildekode)?

Ulike vilkår for fri/open source programmer

De fries­te vil­kå­re­ne er BSD og vil­kår avle­det fra dis­se. Bru­ke­ren vil typisk kun­ne videre­dis­tri­bu­ere pro­gram­met i opp­rin­ne­lig eller bear­bei­det ver­sjon. Det er ikke noe krav om at pro­gram hvor det­te inkor­po­re­res gjø­res til­gjen­ge­lig på sam­me vil­kår, eller at kilde­ko­den gjø­res til­gjen­ge­lig. Van­lig­vis er det enes­te kra­vet at man skal gjø­re lisens­vil­kå­re­ne kjent, og at man ikke kan utnyt­te vare­mer­ke knyt­tet til det BSD-lisen­sier­te pro­gram­met og en “dis­clai­mer” (ansva­ras­fra­skri­vel­se). Det er stort sett upro­ble­ma­tisk å bru­ke pro­gram lisen­siert på sli­ke vil­kår. Men det er grunn til å under­stre­ke at det ikke er tils­rek­ke­lig å vite at pro­gram­met er lisen­siert under BSD-lig­nen­de vil­kår, og hva dis­se typisk inne­hol­der. Det er vil­kå­re­ne knyt­tet til det aktu­el­le pro­gram­met som gjel­der, med even­tu­el­le avvik fra det som er van­lig. Man må vite hva som gjel­der for det pro­gram man skal gjø­re bruk av.

Man­ge pro­gram­mer er lisen­siert under vil­kår med såkalt copy­l­eft. Man kan fritt dis­tri­bu­ere pro­gram­met i opp­rin­ne­lig eller bear­bei­det ver­sjon. Men hvis man skal dis­tri­bu­ere sin bear­bei­de­de ver­sjon må det skje på sam­me vil­kår og kilde­ko­den må gjø­res til­gjen­ge­lig. Hvis det er det som kal­les svak copy­l­eft er det bear­bei­del­ser av pro­gram­met som må gjø­res til­gjen­ge­lig på sam­me vil­kår. Eksemp­ler på sli­ke vil­kår er LGPL, MPL og Apache.

Hvis det er sterk copy­l­eft kre­ves ikke bare at bear­bei­det ver­sjon, men også at pro­gram­mer som skal fun­ge­re sam­men med det­te skal gjø­res til­gjen­ge­lig under de sam­me vil­kår, og at kilde­ko­den gjø­res til­gjen­ge­lig. Den mest kjen­te av dis­se lisen­se­ne er GPL. Siden Word­Press er gjort til­gjen­ge­lig under GPL-lisens er det f.eks. et krav at alle plug-ins skal gjø­res til­gjen­ge­lig under de sam­me vilkårene.

Print Friendly, PDF & Email