Hvor fri er fri programvare (åpen kildekode)?

Når kan man bruke fri programvare og når bør man styre unna?

Det er ikke et spørs­mål om ja eller nei til fri pro­gram­vare, eller ja eller nei til copy­l­eft. Men man må vite hva det betyr for egen virk­som­het, og være bevisst i sin stra­te­gi for bruk av slik pro­gram­vare. Som nevnt i inn­led­nin­gen er det van­lig­vis upro­ble­ma­tisk å bru­ke fri pro­gram­vare som slutt­bru­ker, og hvis de bear­bei­del­ser man gjør bare bru­kes internt.

Hvis for­ret­nings­mo­del­len er å sel­ge pro­gram­vare, da blir sitau­sjo­nen en annen. Da kan det bli et stort pro­blem om man har brukt kode som kre­ver at alt man dis­tri­bu­eres fritt skal kun­ne videre­dis­tri­bu­eres. Man­ge vil også se det som pro­ble­ma­tisk om kilde­ko­den skal være til­gjen­ge­lig og at pro­gram­met skal kun­ne bear­bei­des av and­re. Da kan man under­gra­ve sitt eget mar­ked og dra­ma­tisk redu­se­re ver­di­en av pro­gram­va­ren. Det var det­te som fikk tid­li­ge­re nevn­te pro­sekt­le­der til å karak­te­ri­se­re GPL-lisen­siert kode som en kreftsvulst.

Det er van­lig­vis ikke noe krav om at bear­bei­del­ser skal gjø­res til­gjen­ge­lig for and­re. Bear­bei­del­ser og til­knyt­te­de pro­gram­mer man bare gjør bruk av selv, også til å yte tje­nes­ter til and­re, behø­ver man ikke gjø­re til­gjen­ge­lig. Leve­rer man et pro­gram som skal gjø­re det lett å gjø­re bruk av en tje­nes­te man til­byr, vil man også være inter­es­sert i at pro­gram­met spres mest mulig, slik at flest mulig kan få god til­gang til tjenesten.

Goog­le nev­nes ofte som eksem­pel på et sel­skap som bru­ker open source. Ope­ra­tiv­sys­te­met And­roid er lisen­siert under Apache 2.0. Nett­le­se­ren Chro­me er lisen­siert under BSD. Men koden for selve søke­sys­te­met synes ikke å være til­gjen­ge­lig. Deres ran­king er paten­tert, og kri­te­ri­ene er ikke åpne. En av deres vik­ti­ge inn­tekts­kil­der er annon­ser, og de er inter­es­sert i alle appli­ka­sjo­ner som kan øke annonse­inn­tek­te­ne. Men hel­ler ikke de gir fra seg gullet.

For den som sel­ger pro­gram­mer kan GPL-infi­sert kode være et stort pro­blem. Jeg har ikke noen mening om hvor­vidt en vir­som­het bør vel­ge en for­ret­nings­stra­te­gi basert på fri pro­gram­vare og åpen kilde­kode, eller på pro­prie­tær og luk­ket kode. Men de stra­te­gis­ke valg man gjør leg­ger førin­ger på hvor­dan man bør for­hol­de seg til fri pro­gram­vare og åpen kildekode.

Bru­ker man kom­mer­si­ell, pro­prie­tær kode, f.eks. fra pro­gr­am­bi­blio­te­ker som leve­res med eller kan kjø­pes til kom­mer­si­elt til­gjen­ge­lig utvik­lings­verk­tøy, vil man også arve lisens­vil­kå­re­ne. Dis­se kan være like pro­ble­ma­tis­ke, men typisk på helt and­re måter. Dis­se går jeg ikke nær­me­re inn på. Jeg bare uder­stre­ker at det er like vik­tig å vite hvil­ke lisens­vikår man arver enten det er fri pro­gram­vare eller ikke.

Print Friendly, PDF & Email