Hvor fri er fri programvare (åpen kildekode)?

Når kan man bruke fri programvare og når bør man styre unna?

Det er ikke et spørs­mål om ja eller nei til fri pro­gram­vare, eller ja eller nei til copy­l­eft. Men man må vite hva det betyr for egen virk­som­het, og være bevisst i sin stra­te­gi for bruk av slik pro­gram­vare. Som nevnt i inn­led­nin­gen er det van­lig­vis upro­ble­ma­tisk å bru­ke fri pro­gram­vare som slutt­bru­ker, og hvis de bear­bei­del­ser man gjør bare bru­kes internt.

Hvis for­ret­nings­mo­del­len er å sel­ge pro­gram­vare, da blir sitau­sjo­nen en annen. Da kan det bli et stort pro­blem om man har brukt kode som kre­ver at alt man dis­tri­bu­eres fritt skal kun­ne videre­dis­tri­bu­eres. Man­ge vil også se det som pro­ble­ma­tisk om kilde­ko­den skal være til­gjen­ge­lig og at pro­gram­met skal kun­ne bear­bei­des av and­re. Da kan man under­gra­ve sitt eget mar­ked og dra­ma­tisk redu­se­re ver­di­en av pro­gram­va­ren. Det var det­te som fikk tid­li­ge­re nevn­te pro­sekt­le­der til å karak­te­ri­se­re GPL-lisen­siert kode som en kreft­svulst.

Det er van­lig­vis ikke noe krav om at bear­bei­del­ser skal gjø­res til­gjen­ge­lig for and­re. Bear­bei­del­ser og til­knyt­te­de pro­gram­mer man bare gjør bruk av selv, også til å yte tje­nes­ter til and­re, behø­ver man ikke gjø­re til­gjen­ge­lig. Leve­rer man et pro­gram som skal gjø­re det lett å gjø­re bruk av en tje­nes­te man til­byr, vil man også være inter­es­sert i at pro­gram­met spres mest mulig, slik at flest mulig kan få god til­gang til tje­nes­ten.

Goog­le nev­nes ofte som eksem­pel på et sel­skap som bru­ker open source. Ope­ra­tiv­sys­te­met And­roid er lisen­siert under Apache 2.0. Nett­le­se­ren Chro­me er lisen­siert under BSD. Men koden for selve søke­sys­te­met synes ikke å være til­gjen­ge­lig. Deres ran­king er paten­tert, og kri­te­ri­ene er ikke åpne. En av deres vik­ti­ge inn­tekts­kil­der er annon­ser, og de er inter­es­sert i alle appli­ka­sjo­ner som kan øke annonse­inn­tek­te­ne. Men hel­ler ikke de gir fra seg gul­let.

For den som sel­ger pro­gram­mer kan GPL-infi­sert kode være et stort pro­blem. Jeg har ikke noen mening om hvor­vidt en vir­som­het bør vel­ge en for­ret­nings­stra­te­gi basert på fri pro­gram­vare og åpen kilde­kode, eller på pro­prie­tær og luk­ket kode. Men de stra­te­gis­ke valg man gjør leg­ger førin­ger på hvor­dan man bør for­hol­de seg til fri pro­gram­vare og åpen kilde­kode.

Bru­ker man kom­mer­si­ell, pro­prie­tær kode, f.eks. fra pro­gr­am­bi­blio­te­ker som leve­res med eller kan kjø­pes til kom­mer­si­elt til­gjen­ge­lig utvik­lings­verk­tøy, vil man også arve lisens­vil­kå­re­ne. Dis­se kan være like pro­ble­ma­tis­ke, men typisk på helt and­re måter. Dis­se går jeg ikke nær­me­re inn på. Jeg bare uder­stre­ker at det er like vik­tig å vite hvil­ke lisens­vikår man arver enten det er fri pro­gram­vare eller ikke.

Print Friendly, PDF & Email
 • Ano­nym

  Eg er samd i kon­klu­sjo­nen: sett deg inn i lisens­vil­kå­ra. Men eg synst
  det blei vel pole­misk språk­bruk her; greitt nok at ordet «kreft­svulst»
  er frå eit sitat av ein stak­kar som ikkje las lisen­sen, men du bru­ker
  kon­se­kvent «infi­sert» om GPL og copy­l­eft. Copy­l­eft har fak­tisk noko føre seg, elles had­de det ald­ri vore
  den mest bruk­te lisen­sen for fri pro­gram­vare. Det er nok svært sjel­dan
  at fri pro­gram­vare duk­kar opp for­di nokon blei lurt inn i det etter å ha
  basert pro­sjek­tet sitt på GPL-kode – folk vel fak­tisk å bru­ka GPL i
  utgangs­punk­tet for­di dei håper på godt sam­ar­beid om pro­sjek­tet sitt. Og
  med tan­ke på Word­Press, Linux osb. så har det jo vist seg å fun­ge­ra.

  Viss
  eg las­ter ned MS Office-kjelde­ko­den ulov­leg frå pirate­bay eller noko,
  lager eit deri­vat og prø­ver å sel­ja det, og så finn ut at oj, her var
  det visst ein lisens som eg ikkje har følgt, kan eg då kal­la MS
  Office-lisen­sen òg for ein kreft­svulst?

 • Olav­Tor­vund

  Ved­kom­men­de som bruk­te ordet “kreft­svulst” var ingen stak­kar og kjen­te nok lisen­se­ne. Men han had­de opp­levd at den del and­re ikke kjen­te dem, eller ikke tok det så alvor­lig. Resul­ta­tet var at deres pro­gram­mer inne­holdt mye mer slik kode enn de selv var klar over. Og det ga dem en del pro­ble­mer. de som arbei­der med å gjen­nom­gå pro­gram­kode bl.a. i for­bindle­se med opp­kjøp fin­ner gans­ke mye av f.eks. GPL-kode i pro­gram­mer som sel­ges. Hvis din for­ret­nings­stra­te­gi er å sel­ge pro­gram­mer, da synes jeg fak­tisk ana­lo­gi­en kreft­svulst var gans­ke god (jeg har tid­li­ge­re pleid å si at koden er for­gif­tet, men jeg syn­tes kreft­svulst var bed­re).

  Men til sitt bruk er GPL utmer­ket. Hvis noen lager noe som de ikke øns­ker at Micro­soft, Apple eller and­re skal omfav­ne og spi­se, så er det utmer­ket. Og jeg har stor for­stå­el­se for at folk som av uli­ke grun­ner vel­ger å lisen­siere sitt pro­gram fritt, vil at det skal for­bli fritt. Det er flott at noen vil bru­ke tid og res­sur­ser til fel­les­ska­pe­ts bes­te på den måten. Kom­mer­si­el­le aktø­rer som ikke vil dis­tri­bu­ere med åpen kilde­kode må hol­de seg unna. (Og jeg har hel­ler ingen pro­ble­mer med at pro­gram­uv­tik­le­re ikke vil f.eks. gi ut kilde­ko­den.) Man­ge er for lite beviss­te her.

  Jeg synes ikke ana­lo­gi­en med pirat­ko­pie­ring er helt god. Det som skjer her er hel­ler at man bru­ker det verk­tøy­et man har for hån­den, eller som man kjen­ner godt, og som man for så vidt har helt lov­lig til­gang til. Men man ten­ker ikke over kon­se­kven­se­ne av å inkor­po­re­re f.eks. en GPL-lisen­siert søke­ru­ti­ne i det pro­gram­met man utvik­ler for salg.

 • Arne

  Et poeng det kan være verdt å få med seg er at det ikke noe i vei­en for at opp­havs­man­nen til en pro­gram­vare kan ut-lisen­siere den­ne både under en fri pro­gram­vare-lisens og under en kom­mer­si­ell lisens. Slik kan opp­havs­mann — på man­ge måter — få det bes­te fra to ver­de­ner.

  Ellers synes jeg at delen om ukla­re lisens­vil­kår kun­ne vært bed­re under­byg­get. Du skri­ver at GPL på man­ge vik­ti­ge punk­ter er uklar og upre­sis, men du under­byg­ger ikke det­te med noe annet enn å vise til en kom­men­tar på Word­Press som hand­ler om uklar­he­ter rundt hva som skal anses som en bear­bei­del­se. Den­ne uklar­he­ten gjel­der så vidt jeg kan for­stå for opp­havs­rett gene­relt og er ikke først og fremst knyt­tet til GPL. Pro­blem­stil­lin­gen er selv­sagt sær­lig aktu­ell for GPL siden den­ne lisen­sen nett­opp til­la­ter og vel egent­lig opp­ford­rer til bear­bei­del­se, men det er et annet poeng.

 • Hest

  > Og det ga dem en del pro­ble­mer. de som arbei­der med å gjen­nom­gå pro­gram­kode bl.a. i for­bindle­se med opp­kjøp fin­ner gans­ke mye av f.eks. GPL-kode i pro­gram­mer som sel­ges.

  Vir­ker jo som om pro­ble­met mest er at folk bru­ker kilde­kode og tar lett på lisens­kra­ve­ne? Det kan jo fort være pro­ble­mer med en ikke-FOSS-lisens også.

  Ellers trod­de jeg vir­ke­lig at folk ikke blan­det “gra­tis” og “free” på norsk, her er det vit­ter­lig to for­skjel­li­ge ord. De stak­kars ang­lo­fo­ne­ne sli­ter og tyr til ord som “libre”, det bur­de ikke være nød­ven­dig i språ­ket vårt.

  Hva gra­ti­s­as­pek­tet angår, så vir­ker det på meg som om den­ne beskri­vel­sen fun­ge­rer godt: fri pro­gram­vare er noe man beta­ler for med kilde­kode hel­ler enn kro­na­sjer. Det står hel­ler ikke i GPL at man ikke kan kre­ve pen­ger for pro­gram­va­ren, tvert­om står det at det er fullt mulig:

  > You may char­ge any price or no price for each copy that you con­vey, and you may offer sup­port or war­ran­ty pro­tec­tion for a fee.

  og så litt sene­re at om man først har kjøpt pro­gram­va­ren, så bør det ikke kom­me eks­tra­ge­byr for kilde­ko­den utover fak­tis­ke overføringskostnader—kildekode og maskin­kode går hånd i hånd.

 • Hvis friprog er kreft­svulst, så må pro­prie­tær pro­gram­vare være nar­ko­ti­ka. Man kan ikke slut­te for­di en er avhen­gig (har doku­men­te­ne sine i pro­du­senteide for­mat), og en må fas­te beløp til lan­ge­ren sin (oppgraderinger/lisenser). Man blir sit­ten­de fast i avhen­gig­he­ten for­di en er i et sosi­alt mil­jø av and­re bru­ke­re, og kla­rer der­for ikke å kom­me seg ut.
  …vel… en hal­ten­de og dår­lig ana­lo­gi jeg nor­malt ald­ri vil­le brukt, men jeg synes ikke den er mer tul­le­te enn kreft­svulst­ana­lo­gi­en.

 • Olav­Tor­vund

  Copy­l­eft-kode i pro­gram­mer ment for salg eller annen form for lisen­sie­ring gjør at man mis­ter kon­trol­len og pro­gram­mets (og der­med sel­ska­pe­ts) ver­di kan bli vesent­lig redu­sert. Jeg synes fort­satt kreft-ana­lo­gi­en tref­fer godt på den situa­sjo­nen. And­re står fritt til å mene noe annet.

 • Olav­Tor­vund

  Det er man­ge uklar­he­ter i jusen. Men GPL er rent kon­trakts­mes­sig dår­lig hånd­verk som gir eks­tra uklar­he­ter. Jeg kom­mer ikke til å gå inn i enkelt­he­ter i GPL-vil­kå­re­ne.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg skri­ver jo at det også er kom­mer­si­el­le lisens­vil­kår som kan være pro­ble­ma­tis­ke. Men når det­te er verk­tøy laget for å utvik­le pro­gram­mer som skal kun­ne sel­ges, så er det mind­re pro­ble­mer av den­ne type. Og pro­ble­me­ne er uan­sett av en helt annen karak­ter. Hvis det blir pro­ble­mer vil det sjel­den bli annet enn spørs­mål om beta­ling til leve­ran­dør. Man mis­ter ikke kon­trol­len over sitt pro­gram.

 • Olav­Tor­vund

  De som er opp­tatt av fri pro­gram­vare ved at fri ikke nød­ven­dig­vis betyr gra­tis. Men de fles­te bryr seg nok ikke så vel­dig mye om det. De er opp­tatt av hva de får og hva de beta­ler, og ikke så mye av de and­re fri­he­te­ne. De som kjø­rer ser­ver med Linux, Apache, PHP, MyS­QL osv, uten noen som helst pla­ner om å bear­bei­de dis­se pro­duk­te­ne, er nok ofte mest opp­tatt av at det er gra­tis og at det fun­ker bra.

  Så len­ge alle and­re fritt kan dis­tri­bu­ere pro­gram­va­ren, blir ret­ten til å ta betalt i prak­sis gans­ke illu­so­risk. Man kan selv­sagt ta betalt for tje­nes­ter. Men hvis forre­tings­ide­en er å utvik­le og sel­ge pro­gram­met, da fun­ker ikke det.

  Den som utvik­ler pro­gram­vare for salg bør man sty­re unna GPL, ten­ke seg godt om før man bru­ker LGPL, MPL osv, og det vil stort sett være greit å bru­ke BSD mm. Man kan mene hva man vil om hva folk bur­de ha gjort. Men i prak­sis er det man­ge som ikke er ryd­di­ge nok, og har f.eks. GPL-kode i sine pro­gram­mer.

 • LarsMo

  En god artik­kel som går gjen­nom de uli­ke aspek­te­ne med lisen­sie­ring gans­ke bra. Spe­si­elt liker jeg at du peker på de uli­ke hoved­trek­ke­ne i pro­gram­vare­li­sen­sie­ring, og at du får frem hvor vik­tig det er å ha et bevisst for­hold til lisen­sie­ring. Jeg vil gå så langt som å si at det ikke bare er et ledel­ses­an­svar, men en nød­ven­dig­het å ska­pe hold­nin­ger i orga­ni­sa­sjo­nen som fører til at alle som er med på å utvik­le pro­duk­ter har et bevisst for­hold til lisen­sie­ring.

  Det gjel­der jo hel­ler ikke bare fri pro­gram­vare, men også “sha­rew­a­re” (prøv først, betal etter­på), “gra­tis for pri­vat­bruk” (pro­gram­met er gra­tis å las­te ned, men skal du bru­ke det kom­mer­si­elt kos­ter det pen­ger) og pro­gram­vare med spe­si­fik­ke lisens­vil­kår (antall bru­ke­re, antall kun­der osv). Skal man strek­ke det enda len­ger kan man trek­ke paral­lel­ler til tid­li­ge­re inn­legg om ret­tig­he­ter rundt bil­der og skrif­ter.

  Det jeg ikke liker like godt er bru­ken av uttryk­ke­ne “kreft­svulst” og “infi­sert”. Ikke for­di ana­lo­gi­ene nød­ven­dig­vis er så vel­dig feil, men at orde­ne er så neg­a­tivt ladet, og gjer­ne bru­kes av de ster­kes­te mot­de­bat­tan­te­ne og “spin doc­tors” fra stør­re leve­ran­dø­rers mar­keds­av­de­lin­ger.

  For meg er det like alvor­lig at pro­duk­tet som sel­ges inne­hol­der GPL-lisen­siert kode, som at det inne­hol­der pro­gram­vare hvor en kom­mer­si­ell lisens ikke er over­holdt. Alter­na­tivt at en ansatt har brukt kode av uvisst opp­hav (usik­ker kva­li­tet, åpne bak­dø­rer, eller usik­ker­het rundt kopi­rett).

  Ellers er det et spen­nen­de tema, og jeg set­ter pris på å se juss­vink­lin­gen her.

  Er det kan­skje mulig å leve­re inn et øns­ke om et inn­legg om pro­gram­vare­pa­ten­ter i frem­ti­den? Kan­skje litt rundt hvil­ken sta­tus dis­se har i uli­ke juris­dik­sjo­ner som Nor­ge og EU?

 • rangipe­tur

  Jeg kan være enig i kon­klu­sjo­nen, at utvik­le­rer bør gjø­re seg kjent med lisen­sen for code de bru­ker, men jeg ser ikke noen stor for­skjell mel­lom GPL kode og kom­mer­si­ell kode.

  Å bry­te GPL lisen­sen, kan sam­men­lig­nes med pirat­ko­pie­ring av kom­mer­si­ell kilde­kode. F.eks. å utvik­le ett spill med en pirat­ko­piert kom­mer­si­ell spill motor. Bru­ker du GPL kode i ett kom­mer­si­elt pro­dukt, og ikke deler koden til det pro­duk­tet, har du effek­tivt pirat­ko­piert GPL koden. I beg­ge til­fel­ler har du igno­rert lisen­sen.

  Det fin­nes til­fel­ler der open-source pro­sjek­ter har stått på sin sak, som f.eks. VLC til iOS der koden DRM-infi­se­res, noe som ikke dek­kes av GPL (jeg bru­ker infi­sert kon­se­kvent om DRM), men det skjer egent­lig for sjel­den. Det er kan­skje det som er det størs­te pro­ble­met. Det får utvik­le­re til å igno­re­re lisen­se, og tro at det er greit å rap­pe litt kode her og der fra GPL pro­gram­mer, når det egent­lig til­sva­rer pirat­ko­pie­ring.

 • Olav­Tor­vund

  Beg­ge deler er brudd på lisens­vil­kår. Men lisens­vil­kå­re­ne er typisk for­skjel­li­ge.

 • Sus_Scrofa

  Hvis det er copy­l­eft-egen­ska­pe­ne det er snakk om, er jo et av poen­ge­ne med GPL at du ikke kan utgi end­rin­ger uten at dine end­rin­ger ‘arver’ eller ‘blir smit­tet med’ GPL. Hvis man mener det­te er en form for syk­dom, så bur­de man i det mins­te fin­ne en som enten er smitt­som eller arve­lig.

  (Siden kode­mil­jø­et er gans­ke manne­do­mi­nert, er jeg nes­ten over­ras­ket over at det ikke kom noen antyd­nin­ger om bil­lig –> bærer noe vene­risk.)

 • Etter juri­disk kri­tikk av GPL ver­sjon 2 ble GPL ver­sjon 3 utar­bei­det av topp­ju­ris­ter med eks­per­ti­se i pro­gram­vare. Den ble gjen­nom­gått av man­ge juris­ter og advo­ka­ter som job­ber med pro­gram­vare­li­sen­ser som sin hoved­vir­ke.

  Når det er sagt, er GPL ver­sjon 3 utvik­let under et ame­ri­kansk retts­re­gi­me basert på Com­mon Law[1] som er van­lig i USA og Stor­bri­tan­nia. Det­te er en del for­skjel­lig fra Civil Law[1] som gjel­der i Euro­pa og største­par­ten av ver­den med unn­tak av India og noen and­re tid­li­ge­re bri­tis­ke kolo­ni­er. Jeg for­står at Olav Tor­vund har bak­grunn i Civil Law, og utta­ler seg om en lisens utar­bei­det innen­for et annet juri­disk sys­tem.

  Det gjør at avtale­teks­ten i GPL 3 og man­ge and­re pro­gram­vare­li­sen­ser kan med­fø­rer et eks­tra nivå av uklar­he­ter for juri­disk lær­de i Civil Law, der det for en med bak­grunn i Com­mon Law vil hånd­te­re det­te greit.

  Jeg obser­ve­rer også at Tor­vund dri­ver tenden­siøs kilde­hen­vis­ning til en “pro­sjekt­le­der” som utta­ler at GPL-lisen­sen er en kreft­svulst. Det er Micro­soft-direk­tør Ste­ve Ball­mer som har uttalt det­te, der han sta­dig gjen­gis av per­soner som ensi­dig har en bin­ding til Micro­soft sine pro­duk­ter. Å vur­de­re en lisens som Micro­soft har evan­ge­li­sert imot, uten å opp­gi det­te i sin ret­te sam­men­heng. Det er å slur­ve med kil­den. I utgangs­punk­tet kun­ne man ha for­stått det­te i en hen­sikt å unn­gå spiss­for­mu­le­rin­ger for å få fram et poeng. Men det stikk mot­sat­te er situa­sjo­nen der Ball­mer sin utta­lel­se er langt mer til­pas­set Micro­soft sine lisens­vil­kår.

  Det er Micro­soft sine lisens­vil­kår som opp­fø­rer seg som en “kreft­svulst” for å bru­ke uttryk­ket til Ste­ve Ball­mer. Alt­så det klist­rer seg til all pro­gram­vare man lager, og man må beta­le Micro­soft selv om ingen ting av det man lager har rele­vans til sel­ska­pet. Vil­kå­re­ne gjør det nær­mest er umu­lig å vel­ge vekk sel­ska­pe­ts pro­duk­ter da det klist­rer seg til alt det berø­rer. Det­te er godt doku­men­tert i retts­kil­der og utta­lel­ser i pres­sen hvor­dan Micro­soft har evan­ge­li­sert mot GPL, der det kan se ut som et skygge­an­grep for å dek­ke over sine egne lisens­vil­kår. .

  Det også i juris­ter og advo­ka­ter sitt lodd og etab­le­re eks­tra
  usik­ker­het rundt lisen­ser og utta­lel­ser, da det­te kan utlø­se økt
  beta­lings­vil­je fra kun­der som som tror de tren­ger økt klar­het i hva
  lisens­av­ta­le­ne betyr. Tid­vis betyr det at juris­ter og advo­ka­ter utnyt­ter eks­tre­me utta­lel­ser for å byg­ge vide­re på en usik­ker­het som ikke er til­ste­de, i den hen­sikt å få betalt for juri­disk kon­sul­ta­sjon det kan­skje ikke er behov for. Sett i lys av kreft-evan­ge­li­se­rin­gen til Micro­soft-direk­tør Ste­ve Ball­mer, så har nok det­te gitt bety­de­li­ge inn­tek­ter til juris­ter og advo­ka­ter, uten at det har ført til end­rin­ger i den eks­plo­sjo­nen fri pro­gram­vare har i mar­ke­det.

  Til slutt. Nå er vi en situa­sjon der friprog-sys­te­met And­roid akti­ve­res fle­re gan­ger dag­lig enn det sel­ges Win­dows-lisen­ser. Nett­le­ser­mo­to­ren Webkit har langt fle­re bru­ke­re en Micro­soft sine nett­le­se­re både i Nor­ge og på ver­dens­ba­sis. Fri pro­gram­vare er en sen­tral og inte­grert del av ver­dens mest­sel­gen­de pro­duk­ter fra Goog­le og Apple. Det­te er sel­ska­per som har fun­net ut av hvor­dan GPL-et pro­gram­vare kan bru­kes til å styr­ke sel­ska­pe­nes kon­kur­ranse­kraft i mar­ke­det. Vil­le det ikke være mer klar­gjø­ren­de å for­kla­re hvor­dan Apple og Goog­le har lyk­kes med å bru­ke GPL-et pro­gram­vare i sine kjerne­pro­duk­ter. Det må jo være langt bed­re å lære av de bes­te i IT-bran­sjen, fram­for å høre på de som ikke kan vise til kom­mer­si­ell frem­gang med GPL-et pro­gram­vare.

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/File:LegalSystemsOfTheWorldMap.png
  2. http://www.theregister.co.uk/2001/06/02/ballmer_linux_is_a_cancer/

 • Olav­Tor­vund

  Jeg hol­der fast ved at det er en del uklar­he­ter i GPL.

  Jeg vet ikke hva Ste­ve Ball­mer måt­te ha sagt og han er ikke min kil­de. Jeg synes bil­det er gans­ke tref­fen­de i git­te situa­sjo­ner, og da spil­ler det liten rol­le hvem som først fant på å bru­ke det.

  Det er ikke noe galt i å bru­ke fri pro­gram­vare der det­te er hen­sikts­mes­sig. Jeg evan­ge­li­se­rer ikke for noen bestemt for­ret­nings­mo­dell. Men har man valgt en for­ret­nings­mo­dell basert på salg/lisensiering av pro­gram­vare, da må man i alle fall være meget for­sik­tig og bevisst om man vil bru­ke fri pro­gram­vare. Man­ge er ikke det.

  Som advo­ka­ter lever vi at opp­drag fra våre kli­en­ter. Men du kom­mer med gans­ke styg­ge insi­nua­sjo­ner når du sier at vi der­for snak­ker om f.eks. uklar­het i GPL. Skul­le vi tenkt kynisk på egen inn­tje­ning så tje­ner vi mer på at sel­ska­per ikke ser sli­ke uklar­he­ter å ender i en kon­flikt, enn på at sel­ska­per unn­går sli­ke kon­flik­ter. Når det gjel­der GPL er bud­ska­pet til sel­ska­per som sel­ger pro­gram­mer vel­dig enkelt: Ikke bruk GPL-lisen­siert kode. Vi fak­tu­re­rer ikke man­ge time­ne for å si det.

  Det er man­ge vil­kår som kan være pro­ble­ma­tis­ke i and­re lisen­ser også. Det er selv­sagt vik­tig også å kjen­ne vil­kå­re­ne om man bru­ker komemrsi­ell pro­gram­vare. Men de har stort sett en annen karak­ter, og var ikke tema den­ne gan­gen.

 • Å se en jurist beskri­ve kode og IT-drift blir litt som å se en fot­ball­spil­ler for­sø­ke å beskri­ve strik­king. Det blir litt sånn… Hjelpe­løst, på en måte.

 • Olav­Tor­vund

  Eller kan­skje som når IT-folk prø­ver å beskri­ve jus.

 • Men så for­sø­ker vi hel­ler ikke å gjø­re så.

 • Olav­Tor­vund

  Det er vel­dig man­ge eksemp­ler på det.