Hvor fri er fri programvare (åpen kildekode)?

Uklare lisensvilkår

Det er ikke lett å trek­ke gren­sen for hva som vil omfat­tes av sterk copy­l­eft under f.eks. GPL. Hvis juris­ter skri­ver pro­gram­kode vil det som regel ikke bli sær­lig god kode. Og når pro­gram­me­re­re for­sø­ker seg på juri­disk kode blir som regel hel­ler ikke resul­ta­tet sær­lig godt.

GPL lider under det, og er på man­ge vik­ti­ge punk­ter uklar og upre­seis. For å under­stre­ke at det­te er et pro­blem som også opp­le­ves av folk som hel­hjer­tet støt­ter fri pro­gram­vare og åpen kilde­kode, viser jeg til kom­men­ta­re­ne fra Word­Press. Men jeg går ikke nær­me­re inn på en dis­ku­sjon av dis­se uklar­he­te­ne i den­ne sammenhengen.

Uklar­het er i seg selv kon­flikt­ska­pen­de. Noen tol­ker vil­kå­re­ne og mener at “de må sik­kert for­stås slik”, men and­re har en helt annen opp­fat­ning. Når ingen kan gi kla­re svar og ingen vil gi seg, er vei­en ikke så vel­dig lang til kon­flikt og til domstolene.

Uklar­het kan også føre til over­for­sik­tig­het. Den som vil sty­re unne kon­flik­ter vil gjer­ne vel­ge å hol­de seg uten­for grå­so­ne­ne, hel­ler enn å for­sø­ke å manøv­re­re i dem. Den for­sik­ti­ge tol­ker uklar­het i ver­ste mening, og hol­der avstand. Det kan bety at man blir mer redd for å bru­ke slik kode enn det som strengt tatt er nødvendig.

Det er en del som hev­der at utbre­del­sen av Linux har blitt brem­set av sli­ke uklar­he­ter i den GPL-lisen­sen som det­te er under­lagt. En del hard­ware­pro­du­sen­ter har f.eks. kvi­et seg for å lage dri­ve­re for Linux for­di man har vært usik­re på hvil­ke kon­se­kven­ser det vil ha å lage det­te for et pro­gram linse­si­ert under GPL. Det er egent­lig ikke så inter­es­sant om den­ne fryk­ten har vært beret­ti­get eller ikke. Fryk­ten i seg selv er en grunn til å hol­de seg unna, selv om man­ge vil mene at den er ubegrunnet.

Print Friendly, PDF & Email