Hvor fri er fri programvare (åpen kildekode)?

Risiko ved bruk av fri programvare med copyleft

Skal man være rea­lis­tisk, så er risi­ko­en for å bli sak­søkt av de som har gjort kode til­gjen­ge­lig under GPL, gans­ke liten. Til­sva­ren­de er det ikke sær­lig sann­syn­lig at den som bru­ker Micro­soft Word til å skri­ve ulov­li­ge rasis­tis­ke ytrin­ger vil bli sak­søkt av Micro­soft, selv om det vil være i strid med vil­kå­re­ne for å bru­ke Word. Men det kan ha and­re kon­se­kven­ser som kan få stor øko­no­misk betydning.

Ved opp­kjøp av sel­skap vil kjø­per gjen­nom­føre en “due dili­gen­ce” (DD) for å se hva sel­ska­pet fak­tisk har og for å få alle skje­let­ter ut av ska­pe­ne. Den som vur­de­rer å kjø­pe et pro­gram­vare­sel­skap vil gjen­nom­gå pro­gram­ko­den, blant annet for å fin­ne ut om pro­gram­me­ne er infi­sert av copy­l­eft-kode eller annen pro­blem­kode. Fin­ner man for mye av det­te kan i bes­te fall ver­di­en av sel­ska­pet bli sterkt redu­sert, i ver­ste fall kan det føre til at hele trans­ak­sjo­nen ryker. Vi har sett eksemp­ler på beg­ge deler.

Vi har også sett at sto­re sam­ar­beids­av­ta­ler hvor pro­gram­mer skul­le dis­tri­bu­eres med pro­duk­ter fra sto­re, inter­na­sjo­na­le sel­ska­per, har hava­rert for­di det har vært for mye pro­blem­kode (i prak­sis GPL) i pro­gram­me­ne. De har helt enkelt ikke tatt sjan­sen på å dis­tri­bu­ere pro­gram­met for­di det har vært for mye usik­ker­het knyt­tet til lisen­se­ne og hva slags ret­tig­he­ter de egent­lig had­de. De vil­le ikke ta sjan­sen på at de selv kun­ne bli sak­søkt for å dis­tri­bu­ere sli­ke programmer.

I beg­ge typer til­fel­ler kan sel­ska­pet som ha utvik­let pro­gram­met få sto­re tap, eller i alle fall gå glipp av bety­de­li­ge inntekter.

En situa­sjon vi til nå ikke har møtt selv, men som blant annet hav­net for en fransk dom­stol, er at kun­den kre­ver kilde­ko­den. Vil­kå­re­ne knyt­tet til kode de har gjort bruk av i sitt pro­gram, sier at kilde­kode til alt som utvik­les for å bru­kes sam­men med det­te, skal gjø­re til­gjen­ge­lig på sam­me vil­kår. Det­te kan kun­der påbe­ro­pe seg. I den fan­ske dom­men fikk kun­den med­hold i at de had­de krav på kildekoden.

Print Friendly, PDF & Email