Hvor fri er fri programvare (åpen kildekode)?

Konklusjon

Kon­klu­sjo­nen er gans­ke enkel: Sett deg inn i hvil­ke lisens­vil­kår som gjel­der for de pro­gram­me­ne du vil bru­ke. Bruk fri pro­gram­vare når det pas­ser og den ikke påfø­rer deg bin­din­ger din virk­som­het ikke kan aksep­te­re. Men ikke la deg fris­te lett­vin­te løs­nin­ger som i nes­te omgang kan gjø­re det vans­ke­lig å sel­ge pro­gram­met eller kan­skje virk­som­he­ten, om det er det­te som er din forretningsplan.

Sel­ska­pet må ha en stra­te­gi for når man bru­ker og når man ikke bru­ker fri pro­gram­vare. Hvil­ke valg man bør tref­fe her, avhen­ger av sel­ska­pe­ts over­ord­ne­de for­ret­nings­stra­te­gi. Det­te er et ledel­ses­an­svar, det er ikke noe som kan over­la­tes til den enkel­te systemutvikler.

Print Friendly, PDF & Email