SV-synsing om opphavsrett

Bil­blio­te­kar, over­set­ter og SV-er Mik­kel Bro­en syn­ser om opp­havs­rett på Oslo SVs blogg under tit­te­len “En ny digi­tal kul­tur­øko­no­mi”. Jeg vel­ger å begyn­ne med slut­ten. Eller begyn­nel­sen, alt etter som man ser det.

Opp­havs­ret­ten er his­to­risk et gans­ke nytt feno­men” skri­ver Mik­kel Bro­en. Alt er rela­tiv og hva som er nytt kom­mer an på hva slags his­to­risk per­spek­tiv man har. Det som reg­nes som den førs­te moder­ne opp­havs­retts­lov er Sta­tute of Que­en Anne fra 1709. Den ble gitt mens ene­vel­di­ge kon­ger styr­te. Ytrings­fri­het og men­neske­ret­tig­he­ter var ikke engang frem­med­ord. Demo­kra­ti og all­menn stem­me­rett var i bes­te fall en fjern drøm, og det vil­le ikke fal­le noen inn å ten­ke på arbeidsmijø­lov­giv­ning og en vel­ferds­stat. Bern­kon­ven­sjo­nen er fra 1887, og er en meget gam­mel kon­ven­sjon. Men hvis stein­al­de­ren er refe­ran­sen, da er nok opp­havs­ret­ten rela­tivt ny.

Jeg skal ikke beskyl­de Mik­kel Bro­en for å øns­ke seg til­ba­ke til stein­al­de­ren. Det er nok hel­ler Mik­kel Bro­en som ikke har gjort hjem­me­lek­sen sin og tyde­lig viser at det­te kan han ikke mye om.

Con­ti­nue read­ing SV-syn­sing om opp­havs­rett