Tåkedotten Ola Elvestuen

I går ble en syk­list drept langs Ring 2. Jeg skal ikke mene noe om kon­kret skyld i den aktu­el­le ulyk­ken. Men vi kan si som Alf Prøy­sen sier i “Den skyl­di­ge”:

Men størs­te skylda
det har nok snekkern
som laga stegan
øt røt­ne bord

Størst skyld har alle de poli­ti­ke­re som har hatt ansvar for sam­ferd­sels­po­li­tikk i Nor­ge og i Oslo i de sis­te 35 åre­ne. Vi får sta­dig høre både fra sam­ferd­sels­mi­nis­ter og byråd at “vi sat­ser på syk­kel”. Nei, dere gjør ikke det. Dere liker å snak­ke om det, men gjør i bes­te fall lite. Og dere har ikke en gang rygg­rad og ærlig­het nok til å inn­røm­me det. Dere bare gjen­tar gam­mel bløff. Så len­ge dere fort­set­ter med det, har dere null tro­ver­dig­het. Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land kom med noen inn­røm­mel­ser for to år siden, men det var åpen­bart bare et lite blaff.

Con­ti­nue read­ing Tåke­dot­ten Ola Elve­stu­en