Tåkedotten Ola Elvestuen

I går ble en syk­list drept langs Ring 2. Jeg skal ikke mene noe om kon­kret skyld i den aktu­el­le ulyk­ken. Men vi kan si som Alf Prøy­sen sier i “Den skyl­di­ge”:

Men størs­te skyl­da
det har nok snek­kern
som laga ste­gan
øt røt­ne bord

Størst skyld har alle de poli­ti­ke­re som har hatt ansvar for sam­ferd­sels­po­li­tikk i Nor­ge og i Oslo i de sis­te 35 åre­ne. Vi får sta­dig høre både fra sam­ferd­sels­mi­nis­ter og byråd at “vi sat­ser på syk­kel”. Nei, dere gjør ikke det. Dere liker å snak­ke om det, men gjør i bes­te fall lite. Og dere har ikke en gang rygg­rad og ærlig­het nok til å inn­røm­me det. Dere bare gjen­tar gam­mel bløff. Så len­ge dere fort­set­ter med det, har dere null tro­ver­dig­het. Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land kom med noen inn­røm­mel­ser for to år siden, men det var åpen­bart bare et lite blaff.

Vi er møkk lei deres løg­ner og bort­for­kla­rin­ger, Ola Elve­stu­en, Sti­an Ber­ger Røs­land, Marit Arn­stad og dere and­re. Før dere erkjen­ner at alt dere og deres for­gjen­ge­re til nå har sagt om “syk­kel­sat­sing” bare har vært løgn og bedrag, reg­ner vi med at dere bare fort­set­ter i det sam­me spo­ret.

Leder i sam­ferd­sels­ko­mi­te­en, Mari­an­ne Bor­gen, sier til NRK at byrå­det ikke vil prio­ri­te­re syk­lis­ter foran bilis­ter. Det er helt åpen­bart for alle som er vil­li­ge til å se at hun har rett. Men byråd Ola Elve­stu­en kom­mer som van­lig med tåke­prat:

– Byrå­det sat­ser på syk­kel, men det er ingen tvil om at utbyg­gin­gen av hoved­syk­kel­vei-net­tet tar lang tid, sier han [Ola Elve­stu­en].

– Det er kom­pli­ser­te pro­sjek­ter som er igjen, og det­te er noe det job­bes kon­ti­nu­er­lig med, for­kla­rer sam­ferd­sels­by­rå­den.”

Så langt er jeg ute av stand til å se et enes­te resul­tat av hans såkal­te sat­sing. Selv er han stort sett fra­væ­ren­de i dis­ku­sjon om syk­kel. Men da jeg spur­te hans par­ti, Oslo Venst­re, om hva slags resul­ta­ter de had­de å vise til, var det enes­te de kun­ne nev­ne vider­fø­ring av syk­kel­pro­sjek­tet. De ha alt­så klart å sør­ge for at det som ble satt i gang under det for­ri­ge H/FrP-byrå­det ikke leg­ges ned. Men om det ikke er lagt ned, så har det­te syk­kel­pro­sjek­tet stop­pet opp og nær­mest gått i opp­løs­ning under Ola Elve­stu­ens regje­rings­tid.

Vi tren­ger ikke dine ord for å se at “hoved­syk­kel­vei­net­tet” tar tid, Ola Elve­stu­en. Vi som syk­ler ser det hver enes­te dag. Det er en vel­dig enkel for­kla­ring på hvor så lite har skjedd og hvor­for det tar så lang tid: Det har ikke vært og er frem­de­les ikke vil­je til å prio­ri­te­re syk­kel. Du har glidd rett inn i rol­len som sva­da­spru­ten­de tåke­fyrs­te uten handle­kraft og gjen­nom­fø­rings­evne.

 • Hvis det had­de vært sant at dere prio­ri­te­rer syk­kel, da had­de dere ikke rus­tet opp Bog­stad­vei­en uten å leg­ge til ret­te for syk­kel, Ola Elve­stu­en.
 • Hvis det had­de vært sant at dere prio­ri­te­rer syk­kel, da had­de det ikke vært 110 gate­par­ke­rings­plas­ser og ingen til­rette­leg­ging for syk­kel i det som din etat påstår er fer­dig utbyg­get hoved­syk­kel­vei mel­lom Major­stu­en og Slotts­par­ken, Ola Elve­stu­en.
 • Hvis det had­de vært sant at dere prio­ri­te­rer syk­kel, da had­de dere ikke anlagt nye par­ke­rings­lom­mer innen­for Løren­vei­en, som er defi­nert som en del av hoved­syk­kel­vei­net­tet, Ola Elve­stu­en. Dess­uten had­de dere ved­li­ke­hold syk­kel­fel­te­ne så de ikke had­de blitt gjen­grodd av mang­len­de ved­li­ke­hold.
 • Hvis det had­de vært sant at dere prio­ri­te­rer syk­kel, da had­de det ikke blitt byg­get ny Nylands­vei som skal sik­re en helt unød­ven­dig fire-felts­vei mel­lom Tøyen­par­ken og Ope­ra­en, uten noen til­rette­leg­ging for syk­kel, Ola Elve­stu­en.
 • Hvis det had­de vært sant at dere prio­ri­te­rer syk­kel, da had­de ikke den nye gang- og syk­kel­bro­en “Øst­re tan­gent” over spor­om­rå­de­ne ved Oslo S stått der som et monu­ment over din og dine for­gjen­ge­res poli­tis­ke impo­tens, Ola Elve­stu­en. En dyr bro som ender i ingen ting, og som man må syk­le ulov­lig for å kom­me inn på fra nord­si­den. Og dere har ikke en gang pla­ner for hvor­dan den skal bli bruk­bar. Er det det­te du kal­ler “sat­sing”, Ola Elve­stu­en?
 • Hvis det had­de vært sant at dere prio­ri­te­rer syk­kel, da had­de dere ikke reha­bi­li­tert Hans Nielsen Hau­ges gt, som er skole­vei til en nyåp­net sko­le, uten å leg­ge til ret­te for syk­kel, Ola Elve­stu­en.
 • Hvis det had­de vært sant at dere prio­ri­te­rer syk­kel, da had­de dere ikke fjer­net tre syk­kel­vei­er på Ruse­løk­ka (uten å frem­me omre­gu­le­rings­sak) som også er skole­vei for ele­ver på Ruse­løk­ka sko­le. Da had­de dere rus­tet dem opp, Ola Elve­stu­en. Det­te er ikke sat­sing. Dere hånd­te­rer syk­kel­vei­net­tet som enkel­te gård­ei­ere behand­ler bygår­der: Lar dem for­fal­le så mye at de til slutt fal­ler ned av seg selv.
 • Hvis det er sant hat dere prio­ri­te­rer syk­kel, da had­de alle syk­kel­felt og syk­kel­vei­er blitt ryd­det for snø om vin­te­ren, Ola Elve­stu­en. Det er så lite av slik vei at det ikke står på pen­ger, bare på vil­je og prio­ri­te­rin­ger.

Ring 2 er et kom­pli­sert pro­sjekt? Den unn­skyld­nin­gen kun­ne arki­ve­res for minst 10 år siden, Ola Elve­stu­en. Til­rette­leg­ging for syk­kel langs Ring 2, der gårs­da­gens tra­gis­ke ulyk­ke skjed­de, har “førs­te prio­ri­tet”, kan vi lese i Sam­ferd­sels­eta­tens (Bymiljø­eta­tens) pla­ner (se s. 11). Men det­te er en plan som ble ved­tatt i 1998, Ola Elve­stu­en. Hvis du har ele­men­tæ­re regne­fer­dig­he­ter ser du at det er 14 år siden! Fjor­ten år, Ola Elve­stu­en. Det den­ne saken først og fremst for­tel­ler er at poli­ti­ke­res påstan­der om “prio­ri­te­ring” bare er bløff og tomt prat. Det er din prat om prio­ri­te­ring av syk­kel også, Ola Elve­stu­en.

Kom­pli­sert? Vans­ke­lig? Nei. Det er mang­len­de vil­je og udug­lig­het i den ansvar­li­ge eta­ten, og det er selv­føl­ge øvers­te poli­tis­ke leder som har hoved­an­sva­ret. Du har ikke hatt ansva­ret for alt det som ikke har skjedd i dis­se 14 åre­ne (men dine byråds­part­ne­re fra Høy­re bærer et tungt ansvar). Men når du fort­set­ter tåke­pra­ten i ste­det for å ta tak i pro­ble­met, da gjør du deg også med­skyl­dig.

Slutt med bløf­fen, Ola Elve­stu­en. Den enes­te grun­nen til at det har tatt så hel­ve­tes lang tid å byg­get ut et syk­kel­vei­nett er du og dine for­gjen­ge­res mang­len­de vil­je og poli­tis­ke impo­tens.

Print Friendly, PDF & Email
 • Sant nok det, at det i vel­dig liten grad (les: over­ho­det ikke) leg­ges til­ret­te for syk­lis­ter i Oslo. Men det du fra ditt utgangs­punkt ser ut til å glem­me er at det hel­ler ikke leg­ges til­ret­te for bil i Oslo. Eller offent­lig trans­port, for den saks skyld. De (kom­mune­po­li­ti­ker­ne) gjør som poli­ti­ke­re flest og lover at alle skal prio­ri­te­res. Hvil­ket i rea­li­te­ten betyr at ingen prio­ri­te­res. Sam­ti­dig som riks­po­li­ti­ker­ne ikke vil bevil­ge de nød­ven­di­ge mid­ler til skik­ke­lig plan­leg­ging eller gjen­nom­fø­ring av pla­ner. For egen del kjø­rer jeg en del i Oslo (men så lite som over­ho­det mulig for byen er ikke bygd for mere enn 1/5 av den tra­fik­ken den har i dag). For­nebu­broa stod 15 eller 20 år len­ger enn for­ut­satt. Tra­fikk­ma­ski­nen i Bjør­vi­ka har stått over 20 år len­ger enn for­ut­satt og er først nå (vha direk­te bilist­fi­nan­sie­ring, ikke offent­li­ge bevilg­nin­ger) i ferd med å for­svin­ne. Økern­krys­set har vært et hull i bak­ken i godt over 10 år, osv osv. Jeg for­står syk­lis­te­nes frust­ra­sjon, men det­te er ikke et “syk­kel­vei­nett­pro­blem”. Det er et helt gene­relt pro­blem som angår all infra­struk­tur i Oslo. og omegn For­så­vidt også Ber­gen og and­re stør­re byer. Å begren­se seg til syk­kel er feil fokus og gjør at man ikke bare sky­ter bud­brin­ge­ren eller pia­nis­ten, man sky­ter feil pia­nist. 🙂 Det er den til enhver tid sit­ten­de regje­rings mang­len­de sam­ferd­sels­sats­ning gjen­nom ørten år som er pro­ble­met, ikke oslo-poli­ti­ker­ne eller bilis­te­ne!

 • Sus_Scrofa

  Det er mulig det er ver­re når det gjel­der syk­kel enn når det gjel­der and­re sam­ferd­sels­til­tak (se på den åre­lan­ge skan­da­len med spor­vei­ens bil­lett­sys­te­mer) eller for eksem­pel eldre­om­sor­gen, som byrå­det rutine­mes­sig over­la­ter til aktø­rer som bru­ker krea­tiv time­fø­ring på å spa­re på per­so­nal­ut­gif­te­ne, bleie­ne for å spa­re på time­ver­ke­ne og set­ter på igjen bruk­te blei­er for å spa­re på pen­ge­ne. Pro­ble­met er vel først og fremst at Oslo ikke stil­ler noen til ansvar len­ger. Det du beskri­ver her, er blitt nor­ma­len.

  Her har du et annet eksem­pel: http://www.nettavisen.no/motor/article2917224.ece . Den “ansvar­li­ge” byrå­den som gikk til bysty­ret og ba om til­slut­ning til den­ne regu­le­rings­pla­nen, nek­ter å ved­kjen­ne seg pro­sjek­tet i etter­tid. Det er bare alle and­re som har skyl­da. Og sånn får man hol­de på i Oslo, uten å måt­te stå til ansvar for det.

  … og hans sam­ferd­sels­po­li­tis­ke tals­mann på Stor­tin­get? Han leg­ger skyl­da på at man her­om­kring i Oslo-områ­det er så opp­tatt av … _sykkel_. Sik­kert din skyld, Tor­vund.

 • Olav­Tor­vund

  I Oslo er det mye mer til­rette­leg­ging for bil enn for syk­kel. Area­let er begren­set. I dag leg­ger pri­vat­bi­ler beslag på en alt for stor del av area­let, når de kjø­rer, men sær­lig til par­ke­ring. Men begren­ses bil­tra­fik­ken og gate­par­ke­rin­gen, blir frem­kom­me­lig­he­ten bed­re for alle — også de som fak­tisk har grunn til å kjø­re bil.

  Selv­føl­ge­lig må kol­lek­tiv­trans­por­ten bli bed­re. Ikke minst må den få bed­re frem­kom­me­lig­het, bl.a. ved at den ikke hind­res av pri­vat­bi­ler.

 • Pingback: I 2013 var ikke sykkel en stor politisk sak | Olav Torvunds blogg()