Forbrukere og internasjonale nettjenester. Amazon- og Netflix-avtalene

Netflix og Amazon

Net­flix og Ama­zon har på hver sin måte illust­rert noen av pro­ble­me­ne som for­bru­ke­re kan møte når de gjør bruk av inter­na­sjo­na­le nettje­nes­ter. Net­flix kre­ver bl.a. i sin avta­le at kun­de­ne fra­sier seg ret­ten til å rei­se sak for dom­sto­ler og at tvis­ter skal avgjø­res ved vold­gift i Dela­wa­re. Ama­zon for­be­hol­der i sine vil­kår seg ret­ten til å slet­te alt man har kjøpt for Kind­le, hvis man etter Ama­zons vur­de­ring har brutt noen av lisens­vil­kå­re­ne. De beta­ler ikke til­ba­ke for det man har betalt for, men ikke får behol­de. Og de nek­ter å for­kla­re hva slags brudd på lisens­vil­kå­re­ne en kun­de even­tu­elt har gjort seg skyl­dig i. Det lyder kjent. Det høres ut som det Franz Kaf­ka beskrev i roma­nen “Pro­ses­sen”. At Ama­zon har gjen­åp­net kon­to­en etter medie­bråk, fort­satt uten å gi noen for­kla­ring, end­rer ikke dette.

Net­flix har visst sagt at de ikke har ment å fra­ta nors­ke kun­der ret­ten til å gå til sak i Nor­ge. Men det er bare å gjen­ta det jeg plei­er å si når noen sier at vi ikke men­te det slik: Hvis dere ikke mener det, da er det hel­ler ingen grunn til at det skal stå i kontrakten.

Con­ti­nue read­ing For­bru­ke­re og inter­na­sjo­na­le nettje­nes­ter. Ama­zon- og Net­flix-avta­le­ne