Steng Oslo sentrum for gjennomkjøring!

Hvis Oslo sen­trum skal bli et mer tri­ve­lig sted, da må bil­tra­fik­ken ned. Det hol­der ikke å si at tra­fikkøknin­gen skal skje kol­lek­tivt og med syk­kel. Bil­tra­fik­ken må redu­se­res kraf­tig. Paris har vist at det går an. I løpet av en peri­ode på 8 år ble bil­tra­fik­ken redu­sert med 24%, og er anta­ge­lig ytter­li­ge­re redu­sert siden. Men det kom­mer ikke av seg selv. Man må vil­le det og gjø­re nød­ven­di­ge til­tak for å få det til. Det er der det stop­per i Nor­ge og i Oslo.

Jeg er ikke av dem som tror på et helt bil­fritt sen­trum. En by er avhen­gig av vare­trans­port. Og det må være mulig å kom­me til hotel­le­ne i sen­trum med bil (helst taxi), og det bør i alle fall ikke være for langt å gå fra res­tau­ran­ter til der taxi­ene kan stop­pe. Der­imot tror jeg ikke på påstan­de­ne om at folk vil kjø­re bil til sen­trum for å hand­le. De som bru­ker bilen til handle­tu­rer rei­ser til ste­der som er til­rette­lagt for bil, de krong­ler seg ikke inn i et sen­trum hvor der er vans­ke­lig å kjøre.

Men det som er menigs­løst er at det til­la­tes så mye gjen­nom­kjø­ring i Oslo sen­trum. I rush­ti­den er det f.eks. kon­stant bil­kø over Frid­tjof Nan­sens plass, for­di folk vel­ger den­ne og Råd­hus­ga­ten frem­for Fest­nings­tun­ne­len eller Ring 1. Det bør de ikke kun­ne gjøre. ’

Con­ti­nue read­ing Steng Oslo sen­trum for gjen­nom­kjø­ring!