Steng Oslo sentrum for gjennomkjøring!

Hvis Oslo sen­trum skal bli et mer tri­ve­lig sted, da må bil­tra­fik­ken ned. Det hol­der ikke å si at tra­fikkøknin­gen skal skje kol­lek­tivt og med syk­kel. Bil­tra­fik­ken må redu­se­res kraf­tig. Paris har vist at det går an. I løpet av en peri­ode på 8 år ble bil­tra­fik­ken redu­sert med 24%, og er anta­ge­lig ytter­li­ge­re redu­sert siden. Men det kom­mer ikke av seg selv. Man må vil­le det og gjø­re nød­ven­di­ge til­tak for å få det til. Det er der det stop­per i Nor­ge og i Oslo.

Jeg er ikke av dem som tror på et helt bil­fritt sen­trum. En by er avhen­gig av vare­trans­port. Og det må være mulig å kom­me til hotel­le­ne i sen­trum med bil (helst taxi), og det bør i alle fall ikke være for langt å gå fra res­tau­ran­ter til der taxi­ene kan stop­pe. Der­imot tror jeg ikke på påstan­de­ne om at folk vil kjø­re bil til sen­trum for å hand­le. De som bru­ker bilen til handle­tu­rer rei­ser til ste­der som er til­rette­lagt for bil, de krong­ler seg ikke inn i et sen­trum hvor der er vans­ke­lig å kjø­re.

Men det som er menigs­løst er at det til­la­tes så mye gjen­nom­kjø­ring i Oslo sen­trum. I rush­ti­den er det f.eks. kon­stant bil­kø over Frid­tjof Nan­sens plass, for­di folk vel­ger den­ne og Råd­hus­ga­ten frem­for Fest­nings­tun­ne­len eller Ring 1. Det bør de ikke kun­ne gjø­re. ’

Jeg pas­ser kan­skje inn i en kli­sjé som gans­ke hyp­pig gjest i Ope­ra­en og bosatt på Frog­ner. Det hen­der jeg tar tar taxi til eller fra Ope­ra­en. Taxi­sjå­fø­re­ne vel­ger ofte å kjø­re gjen­nom sen­trum frem­for å kjø­re fest­nings­tun­ne­len. Sen­trums­ru­ten er nok kor­te­re, men nep­pe ras­ke­re. Det­te bur­de de ikke få lov til. Taxi­ene bør også hen­vi­ses til å kjø­re fest­nings­tun­ne­len når de skal fra øst til vest eller omvendt.

Man kan i dag vel­ge å kjø­re fra Haus­manns­gt tvers gjen­nom sen­trum langs ruten Møl­lergt og Kon­gens gt. Det bur­de ikke være til­latt. Vi kun­ne ha tatt med fle­re eksemp­ler.

Man­ge byer har en regu­le­ring basert på at det skal være mulig å kjø­re inn i sen­trum, men ikke gjen­nom. Hvis du kjø­rer inn skal du måt­te kjø­re ut igjen omtrent sam­me vei­en som du kjør­te inn. Slik bør det også være i Oslo sen­tum.

Byplan­leg­ging er ikke mitt fag, så jeg vil ikke mer enn anty­de noen muli­ge løs­nin­ger. Men ett er helt sik­kert: All par­ke­ring på gate­plan må bort slik at gate­are­al blir fri­gjort. Det er ikke så man­ge par­ke­rings­plas­ser på gate­plan, uten at jeg har noe tall. Jeg har enkel­te gan­ger talt antal­le plas­ser, og det er for­bau­sen­de få i for­hold til den plas­sen de tar. Dess­ver­re sty­res byen av fei­ge poli­ti­ke­re som gjer­ne snak­ker om å begren­se bil­tra­fik­ken, men som ikke har bal­ler til å gjø­re det som er nød­ven­dig for å få det til. Man sky­ver barne­fa­mi­li­er og han­delstan­den foran seg, men det er nep­pe de som fyl­ler opp gate­ne i sen­trum med biler.

Her er noen mulig­he­ter:

Rådhusområdet

Råd­hus­ga­ten bør sten­ges mel­lom Råd­hus­plas­sen og Akers­gt. Her bør det bare være til­latt for syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re, i til­legg til trikk. Den­ne gate­stum­pen er en rest fra da E18 gikk gjen­nom Råd­hus­ga­ten. Den bur­de ha vært stengt da Fest­nings­tun­ne­len ble åpent. Det­te til­ta­ket vil­le i seg selv hind­re gjen­nom­kjø­ring via Råd­hus­ga­ten, og steng­ning beørø­rer svært få and­re enn de som bru­ker gaten som gjen­nom­kjø­rings­gate. Det lil­le som er av virk­som­het der bur­de være godt dek­ket om inn­kjø­ring for vare­le­ve­ring er til­latt i et begren­set tids­rom.

Steng Rosen­krantz gt mel­lom Stor­tings­ga­ten og Karl Johans gt. Akers­gt sten­ges for gjen­nom­kjø­ring, gjer­ne som en del av sik­ring av Stor­tin­get. Vide­re må Ned­re Voll­gt sten­ges, gjer­ne i kvar­ta­let mel­lom Stor­tings­gt og Toll­bugt. Der­med vil områ­det som avgren­ses av Spi­ker­sup­pa, Stor­tin­get og Råd­hus­plas­sen være en tra­fikk­mes­sig sone. Med det­te for­sla­get vil det være mulig å kom­me til nes­ten alle ste­der med bil. Men de som skal hit må kjø­re inn fra vest, og de må vel­ge Ring 1 eller Fest­nings­tun­ne­len om de kom­mer fra and­re kan­ter av byen.

Kvadraturen

Kvad­ra­tu­ren kan iso­le­res på til­sva­ren­de måte ved at man ikke gjør det mulig å krys­se Karl Johans gt med bil. I dag øde­leg­ges gågate­om­rå­det av krys­sen­de vei­er med bil­tra­fikk. Man må da kom­me inn fra Bjør­vi­ka, even­tu­elt via av/påkjøringsrampen til Fest­nings­tun­ne­len ved Havne­la­ge­ret. De som kjø­rer inn i Kvad­ra­tu­ren med bil må ut sam­me vei omtrent sam­me vei som de kom inn. Her blir det et pus­le­spill med kol­lek­tiv­ru­ter og en helt nød­ven­dig syk­kel­vei mel­lom Råd­hus­plas­sen og Bjør­vi­ka, og jeg har ikke lagt det pus­le­spil­let. Jeg vil der­for ikke være mer kon­kret om hvor­dan tra­fik­ken bør regu­le­res. Det gir en annen sone som man kan kjø­re inn i, men ikke gjen­nom.

Mellom Karl Johans gt og Pilestredet

Kris­ti­an Augusts gt og Kris­ti­an IVs gate kan for­bli enveis­kjørt som nå, men slik at tra­fik­ken inn Kris­ti­an Augusts gt bare kan kjø­re ut gjen­nom Kris­ti­an IVs gt. Om man bør sten­ge ved C J Ham­bros plass eller Pro­fes­sor Asche­hougs plass, har jeg ikke noen klar mening om. I alle fall må Gren­sen sten­ges for alt annet enn trikk og myke tra­fi­kan­ter mel­lom Pro­fes­sor Aschougs plass og Akers­gt, med begren­set mulig­het for vare­le­ve­ring. Vide­re må Apo­te­kergt sten­ges mel­lom Pile­stre­det og Munchs gt, slik at det ikke blir gjen­nom­kjø­ring til Akers­gt. Der­med vil det være etab­lert nok en tra­fi­kal øy hvor gjen­nom­kjø­ring ikke er mulig. Man må kjø­re inn fra og ut til Fre­de­riks gate, men hvor så godt som alle ste­der som er til­gjen­ge­lig med bil, fort­satt vil være til­gjeng­lig med bil.

De som for tiden sty­rer plan­leg­gin­gen av Oslo synes å ha for­els­ket seg i kon­sep­tet “Shared space” — det høres visst fine­re ut på engelsk. Er det én gate i Oslo hvor det bur­de vært “shared space”, er det Karl Johans gt mel­lom Fre­de­riks gate og Eger­tor­get. Og da kan man like godt ta med Rosen­krantz gt mel­lom Karl Johans gt og Kris­ti­an IVs gate. Ide­elt sett bur­de det ikke være bil­tra­fikk i Karl Johans gt. Men med bl.a. Stor­tin­get og to sto­re hotel­ler som lig­ger til Karl Johans gt, er det urea­lis­tisk. Noe bil­tra­fikk må man til­la­te, men det bør bli så lite som mulig. Selv­føl­ge­lig må gate­par­ke­rin­gen fjer­nes.

Akersgt og Grensen

Akers­gt må sten­ges mel­lom Karl Johans gt og Gren­sen. Hvor­dan tra­fik­ken i det­te områ­det kan løses, avhen­ger av hvor sper­rin­ge­ne i Grubbe­gt kom­mer til å bli stå­en­de. Hvis det blir mulig å kjø­re fra Gren­sen til Høy­este­retts plass, kan tra­fik­ken ledes rundt kvar­ta­let til­ba­ke til Akers­gt. Gren­sen må da sten­ges mel­lom Grubbe­gt og Stor­tor­vet.

Key­sers gt må sten­ges mel­lom Munchs gt og Pile­stre­det. Det er menings­løst at det er gjen­nom­kjø­ring mel­lom Akers­gt og Pile­stre­det her. De som skal den vei­en får vel­ge Ham­mers­borg­tun­ne­len.

Sentrum Øst

Når man er i ferd med å ende­lig skrin­leg­ge Torggt som hoved­syk­kel­tra­sé, bør det leg­ges en hoved­rute for syk­kel i Møl­lergt. (Jeg vet at polit­ker­ne fort­satt vil ha oss til å tro at Torggt vil bli en fin syk­kel­vei, men det blir den ikke i prak­sis med de pla­ne­ne som fore­lig­ger.) Det betyr i alle fall at alle par­ke­rings­plas­ser må bort, men det vil fort­satt kun­ne være plass til noe bil­tra­fikk. Det­te vil være en tra­fikk­mes­sig nøtt om Kon­gens gt sten­ges ved Karl Johans gt. Kan­skje den bør sten­ges for annet enn vare­le­ve­ring mel­lom Plø­ens gt og Stor­tor­vet, og så kan den­ne tra­fik­ken ledes ut via Bis­kop Gun­ne­rus gt.

Jeg benyt­ter også anled­nin­gen til å ri en gam­mel kjepp­hest: Thor Olsens gt må sten­ges mot Akers­gt for and­re enn syk­lis­ter, og det må leg­ges til ret­te for syk­lis­ter i den gaten. Da kan det fak­tisk bli en “miljø­gate”. Fredensborgveien/Thor Olsens gt vil gi en fin syk­kel­rute fra Mari­dals­vei­en til Akers­gt og vider St Olav gt mot den delen av sen­trum, og den bør for­len­ges øst­over gjen­nom Nord­regt til Grü­ner­løk­ka.

Oppsummering

En løs­ning etter dis­se hoved­prin­sip­pe­ne vil bety at det fort­satt vil være mulig å kjø­re bil til nes­te alle de ste­der hvor man i dag kan kjø­re bil. Men det blir i prak­sis umu­lig å kjø­re gjen­nom sen­trum. Som sagt inn­led­nings­vis: Det bør hel­ler ikke være mulig å kjø­re gjen­nom sen­trum med taxi.

Nå synes jeg at man godt kun­ne utvi­de gågate­om­rå­de­ne i sen­trum. Det kun­ne godt vært gåga­ter i alle gater mel­lom Grensen/Kirkeristen og Prin­sens gt. Men det er ingen for­ut­set­ning for mitt for­slag.

En utford­ring vil være alle bus­se­ne. Det er en av grun­ne­ne til at jeg ikke har vært så kon­kret i kvad­ra­tu­ren. Det må nok også være mulig for rute­buss, men bare rute­buss, å kjø­re Ned­re Voll­gt mel­lom Stor­tings­gt og Toll­bugt. I dag er det til­latt også for taxi å kjø­re over Wes­sels plass. Det bør være for­be­holdt trikk og buss i rute.

Det er også vel­dig god grunn til å set­te et spørs­måls­tegn ved alle bus­se­ne som kjø­rer gjen­nom sen­trum. Det vil­le være bed­re med kol­lek­tiv­knute­punk­ter rundt sen­trum, med omstig­ning til trikk, T-bane eller tog. (Det er gans­ke man­ge som blir over­ras­ket når jeg peker på at den ras­kes­te måten om man skal rei­se mel­lom Skøy­en og Nasjo­nal­tea­te­ret eller Oslo S-områ­det er med tog. Det har man­ge ikke tenkt på.) Skøy­en og den nåvæ­ren­de buss­ter­mi­na­len er åpen­ba­re ste­der. Det sam­me er Helsfyr/Bryn. Det bør vel også være et i områ­det Økern/Sinsen/Storo, og kan­skje et i nord-vest. Men det­te vil kre­ve utbyg­ging av trikk og bane, og vil uan­sett lig­ge en del år inn i frem­ti­den.

Det er sik­kert man­ge som vil pro­te­ste­re mot et slikt for­slag som jeg har skis­sert. Når sen­trum sten­ges for gjen­nom­kjø­ring vil det i førs­te omgang bli mer kø i Fest­nings­tun­ne­len og langs Ring 1, og bilis­ter vil kla­ge. Her bør sva­ret være gans­ke enk­let: La det bare bli kø. Sørg bare for at ikke trik­ker og bus­ser blir stå­en­de i den køen. Mer vei gir mer bil­tra­fikk, mind­re vei redu­se­rer tra­fik­ken. Kø gjør de mind­re attrak­tivt å vel­ge bil, og da vil også fær­re kom­me til å gjø­re det.

Bilis­te­ne må til­pas­se seg byen, det er ikke byen som skal måt­te til­pas­se seg bilis­te­ne.

Print Friendly, PDF & Email
 • Olav­Tor­vund

  Du sier det jo selv: Det er alt for man­ge biler i Oslo. Hvis du skal leve­re varer i Oslo sen­trum vil det være en for­del at bare de som fak­tisk har noe å gjø­re i sen­trum og har grunn til å bru­ke bil, er der. Det blir bed­re for vare­le­ve­ring om det ikke er kø av biler som bru­ker sen­trum til gjen­nom­kjø­ring.

  Jeg har hjer­ne. Men jeg har ikke len­ger bil. Etter å ha hatt bil i 36 år så jeg ikke len­ger noe behov for å eie bil, så for et drøyt år siden solg­te jeg bilen — og har ikke sav­net den en dag siden. De gan­ge­ne jeg tren­ger bil bru­ker jeg bil fra Bil­kol­lek­ti­vet eller lei­er bil.

  Men jeg har kjørt mye bil, ikke minst i byer. Jeg har bl.a. kjørt taxi i Oslo i noen år og jeg har kjørt bil i gans­ke man­ge stor­byer i Euro­pa, USA og Cana­da.

 • Olav­Tor­vund

  En grunn til at jeg kan ta meg råd til å bru­ke taxi er at jeg ikke len­ger har bil selv. Har ikke bruk for bil. (Men jeg had­de nok råd til å bru­ke taxi mens vi had­de bil også.)

  Jeg har ikke sagt at det ikke er noen som har behov for å bru­ke bil. Om du har det, vil jeg ikke mene noe om. Men vel­dig man­ge som kjø­rer bil har ikke noen god grunn til å vel­ge vil, selv om de påstår det. De fles­te bil­tu­rer er kor­te, og som regel unød­ven­di­ge. De fles­te (men ikke alle) har så kort vei til jobb at de helt greit kun­ne ha valgt syk­kel frem­for bil, om de ikke vil rei­se kol­lek­tivt. For vel­dig man­ge går det for­te­re å syk­le enn å kjø­re bil. Og som jeg har komemn­tert før: Som regel syk­ler jeg til Ope­ra­en, som til de fles­te and­re ste­der som ikke lig­ger mer enn en drøy mil unna. Det hen­der jeg går til Ope­ra­en og det hen­der jeg tar taxi.

 • Olav­Tor­vund

  Det er uan­sett menings­løst at kom­mu­nen skal sub­si­di­ere deg og and­re bilis­ter med gra­tis par­ke­ring, og at en vel­dig stor del av gate­area­let bru­kes til par­ke­ring. Det hind­rer frem­kom­me­lig­het og gjør byen til et mind­re tri­ve­lig sted å være.

  Syk­lis­ter er kjø­ren­de. Lev med det. Folk blir ikke mer vik­tig bare for­di de set­ter seg inn i en stor, for­uren­sen­de blikk­boks. Vi har rett til å bru­ke vei­en. For­tau er for fot­gjen­ge­re, og er ubru­ke­lig for den som bru­ker syk­kel som trasn­port­mid­del. Det er ikke syk­lis­te­ne som gjør frem­kom­me­lig­he­ten dår­lig i Oslo og i man­ge and­re byer, de er bile­ne. Ikke minst alle de bilis­te­ne som har okku­pert halve gate­area­let til å hen­set­te sine blikk­bok­ser slik at and­re ikke kom­mer fram.

 • Olav­Tor­vund

  Det blir også sta­dig fler av oss som har råd til bil, men som ikke ser noe behov for å eie bil. Men fler av de som har bil vil vel­ge å bru­ke den hvis man byg­ger ut vei­ene. Og fler av de som i dag ikke ser noen grunn til å ha bil kan vel­ge å kjø­pe bil.

 • TT

  Det­te er et bra inn­legg, men jeg mener det ikke tar høy­de for minst to vik­ti­ge fak­to­rer: 1) over­fylt kol­lek­tiv­trans­port alle­re­de 2) men­nes­kers behov for å for­flyt­te seg uten­for kol­lek­tiv­ru­te­ne.

  Hvis man bru­ker kol­lek­tiv­trans­por­ten til og fra jobb i Oslo i dag, så mer­ker man at det stort sett er helt fullt uan­sett hvor man skal. Bus­se­ne er ful­le og t-banen er full.

  Det tror jeg er den ster­kes­te moti­va­sjons­fak­to­ren til de som fak­tisk orker å bru­ke bilen ned til sen­trum på en hver­dag, og som hel­ler tar kost­na­den med å beta­le 300 kro­ner for par­ke­ring for en arbeids­dag.

  Punkt to er nevnt alle­re­de — men for man­ge er det ikke mulig å kla­re seg gjen­nom en arbeids­dag uten bil. Enten lig­ger barne­ha­gen i mot­satt ret­ning av jobb, eller så har man et møte som ikke er lett til­gjen­ge­lig med kol­lek­tiv­trans­port. Uan­sett vil det bestan­dig være noen som har et rett­mes­sig behov for den fri­he­ten en bil gir, og som kol­lek­tiv­trans­port ikke erstat­ter.

  Tor­vund argu­men­te­rer godt for en lin­je der det kol­lek­ti­ve sam­fun­net vil nyte godt av en inn­stram­ming av den indi­vi­du­el­le fri­he­ten. Tra­di­sjo­nelt sett i ver­den så går det ikke så bra med de sam­fun­ne­ne som gjør gode ting for alle på bekost­ning av indi­vi­de­ne.

 • Olav­Tor­vund

  Selv­føl­ge­lig må kol­lek­tiv­til­bu­det og til­rette­leg­gin­gen for syk­kel bli mye bed­re.

  Noen tren­ger bil i job­ben eller til å frak­te barn til og fra barne­hage. Men det er et mindre­tall av alle de som kjø­rer bil.

  Jeg er gene­relt til­hen­ger av indi­vi­du­ell fri­het. Men ikke for enhver pris. De byene som kla­rer seg bra er ikke de som har sat­set på bil og indi­vi­du­ell fri­het. Der­for ser man at byer som Paris, Lon­don, Køben­havn, Amster­dam, Tokyo, New York, Chi­ca­go, San Fran­cis­co og Van­cou­ver, for bare å nev­ne noen, omgjør area­ler som har vært okku­pert av bilis­ter til annen og mer men­neske­vennlg bruk.

 • TT

  Ok, men da tror jeg at vi kan snak­ke litt om de fak­tis­ke utford­rin­ge­ne i Oslo. Jeg job­ber i sen­trum, og i 99 pro­sent av til­fel­le­ne bru­ker jeg kol­lek­tiv­trans­port til og fra jobb. Det går helt fint, men det er bus­ser som er ful­le — og det tar stort sett litt leng­re tid enn det som står i rute­ne.

  Jeg opp­le­ver det sam­me når jeg kjø­rer bil. I 99 pro­sent av til­fel­le­ne så er ver­ken tra­fikk eller and­re tra­fi­kan­ter en utford­ring. På sam­me måte som det er i de fles­te sto­re byer i ver­den — det går stort sett greit.

  Så har vi det slik i Oslo at det gra­ves mye — og det gra­ves i for­skjel­li­ge kan­ter av byen, og akku­rat nå langs rute­ne der fle­re av de trav­les­te buss­ru­te­ne går, og det er da frust­ra­sjo­nen begyn­ner. For det er klart at når fle­re sen­tra­le vei­strek­nin­ger er stengt, så blir det stør­re belast­ning på de som er åpne. Til for­tvi­lel­se for bilis­ter, syk­lis­ter og buss­pas­sa­sje­rer.

  Men — er det et stort, stort pro­blem? Jeg synes ikke det. Om jeg står i kø i 20 minut­ter en dag, så lever jeg greit med det. Når jeg kjø­rer den sam­me strek­nin­gen to dager sene­re til sam­me tids­punkt, så er det ikke kø i det hele tatt. For meg er det en del av den pri­sen man beta­ler for å bo såpass nært and­re men­nes­ker — og den pri­sen beta­ler jeg lett. Enten jeg tar buss eller kjø­rer bil.

  Det som der­imot er et pro­blem er belast­nin­gen på vei­net­tet inn mot Oslo. Hoved­åre­ne har en tra­fikk som langt over­skri­der den belast­nin­gen de er ment for — og det kom­mer til å bli ver­re, mye ver­re i åre­ne som kom­mer. Jeg vil våge å påstå at inn­farts­tra­fik­ken er den størs­te utford­rin­gen for vår region, ikke bytra­fik­ken. Og den tra­fik­ken er nøk­ke­len for å kun­ne ha de vare­ne vi som by er avhen­gig av. Lurt nok er også vår by sen­tra­len for videre­trans­port av varer for hele lan­det — noe som gjør belast­nin­gen stør­re enn den vil­le vært ellers.

 • Olav­Tor­vund

  Byg­ger man ut inn­farst­vei­ene løser man ikke noe pro­blem, man bare flyt­ter det nær­me­re byen eller inn i byen. Poli­ti­ker­ne har for­sømt utbyg­gin­gen av kol­lek­tiv­trans­port, det er det ingen tvil om.

  Den enk­les­te løs­nin­gen, og det som bør gjø­res på kort sikt, er å ryd­de gate­ne slik at kol­lek­tiv­tra­fik­ken fak­tisk kom­mer fram. Det er menings­løst at bus­ser og trik­ker skal stå fast i den køen som pri­vat­bi­le­ne lager. På litt len­ger sikt må tog og bane byg­ges ut. Sær­lig mang­len­de jern­bane­ka­pa­si­tet er den sto­re utfor­din­gen i dag. Det må byg­ges ny og frem­tids­ret­tet jern­bane­tun­nel og nye T-bane­tun­nel. Dess­ver­re vel­ger poli­ti­ker­ne nes­ten kon­se­kvent feil, og byg­ger ut vei­er først. Inn­fats­vei­ene til Oslo er byg­get ut bety­de­lig de sene­re åre­ne, men alle tun­ne­ler osv. Men det er gjort lite for å øke kol­lek­tiv­ka­pa­si­te­ten. Kol­lek­tiv­tra­fikk må prio­ri­te­res og byg­ges ut først.

 • Olav­Tor­vund

  Det er ikke helt slik. Jeg had­de gjer­ne sett at mer tra­fikk ble ledet uten­om Oslo. Men det er et mye mer lang­sik­tig pro­sjekt. Og om jeg hus­ker rett (ingen garan­ti for at jeg gjør det), så er det en gans­ke liten del av tra­fik­ken som fak­tisk går gjen­nom Oslo-områ­det, alt­så inn på den ene siden og ut på den and­re. Det aller mes­te er tra­fikk til eller fra den­ne ere­gio­nen, og da blir nyt­ten av omkjø­rings­vei­er begren­set.

  Det jeg fore­slå her er ikke annet enn av om du f.eks. skal fra Vika til Bjør­vi­ka, da skal du kjø­re Fest­nings­tun­ne­len eller Ring 1, ikke Frid­tjof Nan­sens plass (Borg­går­den ved råd­hu­set) og Råd­hus­gt, og til­sva­ren­de. Det er mye av det man kan kal­le lokal gjen­no­kjø­ring som går tvers gjen­nom sen­trum. Den tra­fik­ken må stop­pes.

 • Rapp­kjef­ta du Olav, liker måten du argu­men­te­rer på 🙂

 • Olav­Tor­vund

  🙂

 • Paul

  All infra­struk­tur til og igjen­nom Oslo er full­sten­dig utda­tert. Det står nå bil­køer hver enes­te dag fra Sand­vi­ka og inn til Oslo. Helt enig i at jern­ba­nen må byg­ges kraf­tig ut på hele øst­lan­det, men vei­ene til, fra og i Oslo må opp­gra­de­res for å ta unna for den enor­me tra­fikk­veks­ten Oslo kom­mer til å opp­le­ve i åre­ne frem­over. Oslo har for tiden ster­kest befolk­nings­vekst av alle byer i Euro­pa! Oslo er fak­tisk full­sten­dig avhen­gig av pend­ler­ne, og bør der­for sør­ge for at dis­se kom­mer enkelt inn og ut av byen!

 • Olav­Tor­vund

  Det er for man­ge biler i Oslo alle­re­de. Det er ingen grunn til å leg­ge til ret­te for at fle­re biler skal kun­ne kjø­re inn mot Oslo. Kol­lek­tiv­tra­fik­ken må byg­ges ut, ikke vei­ka­pa­si­te­ten.

  Det er mulig hvis man vil. Men da må vi ha poli­ti­ke­re med vil­je og mot, som bl.a. ikke lar seg skrem­me av de som refleks­mes­sig rea­ge­rer neg­a­tivt på alt som begren­ser bil­bruk (som regel uten å ha satt seg inn i saken). Sli­ke poli­ti­ke­re mang­ler vil dess­ver­re.

 • Kick­ass

  Pro­ble­met er at hele det vest­li­ge sam­fun­net er byg­get på per­son­lig mobi­li­tet. Det er ikke fullt så utslags­gi­ven­de på lands­byg­da selv om de er avhen­gig av trans­port de også.
  FLYTT LANDET så får du et bed­re liv, så kan de som må/ønsker det bo i byen. Fore­lø­pig kre­ves det ver­ken parti­bok eller venne­tje­nes­ter for å få det til.

  Øns­ker du ikke å del­ta i bysam­fun­net så er det helt fritt å for­la­te det. De som ikke bor i byen lever bil­li­ge­re også, mye mind­re skatt i form av bom­pen­ger, høye par­ke­rings­av­gif­ter, bøter etc. etc. Du slip­per å bidra så mye til fel­les­ska­pet når du bor på lan­det. Nyt det, irri­ter deg mind­re, — og få et bed­re liv!

  Tror man­ge i byen også er dritt lei av inn­flyt­te­re som folan­ger (ikke sik­kert du er inn­flyt­ter) å få land­sens ro i byen. Klep­pa straf­fet for en tid siden bybe­folk­nin­gen med 70 sone for­di HUN ikke fikk SIN vil­je om at de som had­de fører­kort og vur­de­rings­evne mht. fart skul­le kjø­re i 60 vin­ters­tid, for­di HUN som ald­ri kjør­te bil syn­tes det var en god idé.

  Nor­ge er snart et land for kun for sær­in­ter­es­ser hvor snart inge­ting fun­ge­rer og hvor press­grup­per påtvin­ger befolk­nin­gen en detalj­sty­ring og et bråkra­ti som er helt på jor­det! Reis til det­te jor­det alle som øsn­ker seg dit!

 • Olav­Tor­vund

  Jeg tri­ves godt i byen, men det had­de vært enda bed­re om det var fær­re biler og bed­re til­rette­lagt for syk­ling.

  Det var Oslo kom­mu­ne, ikke Klep­pa, som vil­le ha miljø­farts­gren­se.

  Utover det for­tje­ner ikke det­te noen kom­men­tar.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg stil­ler meg noe spør­ren­de til om du kan lese. Jeg har stort sett sagt av vei­ene må sper­res. Bare skil­ting hjel­per ikke. Men kan­skje må det et og annet sted være bare skil­tet gjen­nom­kjø­rings­for­bud for and­re enn buss, slik at bus­sen kom­mer fram.

  Det er en dår­lig løs­ning på vel­dig man­ge måter at så man­ge bus­ser kjø­rer gjen­nom sen­trum. Men jeg skri­ver jo at en end­ring av det­te ikke har noen nød­ven­dig sam­men­heng med sten­ging av sen­trum for gjen­nom­kjø­ring.

 • Iflg mim far, som arbei­det og bod­de i Japan for nær­me­re 40 år siden, krev­de alle­re­de da myn­dig­he­te­ne i blant annet Tokyo at de som skul­le eie bil i Tokyo måt­te doku­men­te­re eier­skap til en par­ke­rings­plass for å få til­la­tel­se til å kjø­pe den­ne bilen.

  Det kun­ne kan­skje vært noe for Oslo, bor du i sen­trum, eller innen­for bygren­sa om så er, så må du fysisk eie en par­ke­rings­plass for å kun­ne eie en bil. Høres en smu­le dik­ta­to­risk ut, men hvor­for ikke. SElv bor jeg ikke i Oslo, men har job­bet i Oslo i en årrek­ke, valg­te etter­hvert bort kol­lek­tivt rett og slett for­di påli­te­lig­he­ten til avgan­ge­ne var for ræv­va dår­lig. Rime­lig snasnt å ta buss inn til Oslo, men hva f hjalp det når det ikke gikk buss hjem igjen som pas­sa med arbeids­tid. Når jeg da bruk­te ca like lang tid i kø i pri­vat­bil som i buss/tog var vel­get for meg rime­lig enkelt.…

 • Geni­alt utgangs­punkt for dis­ku­sjon. Er du ikke for­nøyd… bare finn på noe annet. Du skjøn­ner ikke at byrom­met er noe som fak­tisk ska­pes av folk som mener noe. Man kan påvir­ke sin egen livs­kva­li­tet.

 • Sjekk ut video­ene på carfree.com
  Dis­se viser at det er mulig med bil­frie byer, men det må være vil­je. Bil­fritt kan også bety at bil­tra­fikk er lagt under bak­ken (Vare­trans­port og utrykk­ning­s­kjøre­tøy). Vi har jo rike­lig med kapi­tal i Nor­ge. Det vi mang­ler er vil­je og ambi­sjo­ner.

 • Andreas Bjørk­lund

  Selv om det i snitt er 1 mill i omset­ning per par­ke­rings­plass i områ­det rundt par­ke­rings­plas­se­ne, så er det ikke nød­ven­dig­vis noen sam­men­heng mel­lom antal­let par­ke­rings­plas­ser og omset­nin­gen. Den sam­men­hen­gen har, som Olav sier, ald­ri blitt doku­men­tert på noen for­nuf­tig måte, og den er i alle fall ikke NØDVENDIG. Det kom­mer til å hand­les i Oslo Sen­trum selv om det ikke er mye par­ke­rings­plas­ser og gjen­nom­kjø­ring.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Når skulle hovedsykkelveinettet vært ferdig? Løgner og brutte løfter i Oslo()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Røyken og bilen()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Varetransport og syklister()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Svar til Guri Melby()

 • Pingback: Fjern all gateparkering | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Stenging av veier | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: 40 års politisk svik og forsømmelse overfor syklister | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Gjør Grünerløkka til gang- og sykkelprioritert bydel. Steng området for gjennomkjøring | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Skal dere ødelegge en av de få fungerende sykkelruter i sentrum, @byraadslederen @FolkeFredriksen @Gurimelby ? | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Det må være et politisk mål å få biltrafikken ned | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Shared space | Olav Torvunds blogg()

 • Pingback: Grindakers forslag til “bilfritt” sentrum | Olav Torvunds blogg()