Steng Oslo sentrum for gjennomkjøring!

Hvis Oslo sen­trum skal bli et mer tri­ve­lig sted, da må bil­tra­fik­ken ned. Det hol­der ikke å si at tra­fikkøknin­gen skal skje kol­lek­tivt og med syk­kel. Bil­tra­fik­ken må redu­se­res kraf­tig. Paris har vist at det går an. I løpet av en peri­ode på 8 år ble bil­tra­fik­ken redu­sert med 24%, og er anta­ge­lig ytter­li­ge­re redu­sert siden. Men det kom­mer ikke av seg selv. Man må vil­le det og gjø­re nød­ven­di­ge til­tak for å få det til. Det er der det stop­per i Nor­ge og i Oslo.

Jeg er ikke av dem som tror på et helt bil­fritt sen­trum. En by er avhen­gig av vare­trans­port. Og det må være mulig å kom­me til hotel­le­ne i sen­trum med bil (helst taxi), og det bør i alle fall ikke være for langt å gå fra res­tau­ran­ter til der taxi­ene kan stop­pe. Der­imot tror jeg ikke på påstan­de­ne om at folk vil kjø­re bil til sen­trum for å hand­le. De som bru­ker bilen til handle­tu­rer rei­ser til ste­der som er til­rette­lagt for bil, de krong­ler seg ikke inn i et sen­trum hvor der er vans­ke­lig å kjøre.

Men det som er menigs­løst er at det til­la­tes så mye gjen­nom­kjø­ring i Oslo sen­trum. I rush­ti­den er det f.eks. kon­stant bil­kø over Frid­tjof Nan­sens plass, for­di folk vel­ger den­ne og Råd­hus­ga­ten frem­for Fest­nings­tun­ne­len eller Ring 1. Det bør de ikke kun­ne gjøre. ’

Jeg pas­ser kan­skje inn i en kli­sjé som gans­ke hyp­pig gjest i Ope­ra­en og bosatt på Frog­ner. Det hen­der jeg tar tar taxi til eller fra Ope­ra­en. Taxi­sjå­fø­re­ne vel­ger ofte å kjø­re gjen­nom sen­trum frem­for å kjø­re fest­nings­tun­ne­len. Sen­trums­ru­ten er nok kor­te­re, men nep­pe ras­ke­re. Det­te bur­de de ikke få lov til. Taxi­ene bør også hen­vi­ses til å kjø­re fest­nings­tun­ne­len når de skal fra øst til vest eller omvendt.

Man kan i dag vel­ge å kjø­re fra Haus­manns­gt tvers gjen­nom sen­trum langs ruten Møl­lergt og Kon­gens gt. Det bur­de ikke være til­latt. Vi kun­ne ha tatt med fle­re eksempler.

Man­ge byer har en regu­le­ring basert på at det skal være mulig å kjø­re inn i sen­trum, men ikke gjen­nom. Hvis du kjø­rer inn skal du måt­te kjø­re ut igjen omtrent sam­me vei­en som du kjør­te inn. Slik bør det også være i Oslo sentum.

Byplan­leg­ging er ikke mitt fag, så jeg vil ikke mer enn anty­de noen muli­ge løs­nin­ger. Men ett er helt sik­kert: All par­ke­ring på gate­plan må bort slik at gate­are­al blir fri­gjort. Det er ikke så man­ge par­ke­rings­plas­ser på gate­plan, uten at jeg har noe tall. Jeg har enkel­te gan­ger talt antal­le plas­ser, og det er for­bau­sen­de få i for­hold til den plas­sen de tar. Dess­ver­re sty­res byen av fei­ge poli­ti­ke­re som gjer­ne snak­ker om å begren­se bil­tra­fik­ken, men som ikke har bal­ler til å gjø­re det som er nød­ven­dig for å få det til. Man sky­ver barne­fa­mi­li­er og han­delstan­den foran seg, men det er nep­pe de som fyl­ler opp gate­ne i sen­trum med biler.

Her er noen muligheter:

Rådhusområdet

Råd­hus­ga­ten bør sten­ges mel­lom Råd­hus­plas­sen og Akers­gt. Her bør det bare være til­latt for syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re, i til­legg til trikk. Den­ne gate­stum­pen er en rest fra da E18 gikk gjen­nom Råd­hus­ga­ten. Den bur­de ha vært stengt da Fest­nings­tun­ne­len ble åpent. Det­te til­ta­ket vil­le i seg selv hind­re gjen­nom­kjø­ring via Råd­hus­ga­ten, og steng­ning beørø­rer svært få and­re enn de som bru­ker gaten som gjen­nom­kjø­rings­gate. Det lil­le som er av virk­som­het der bur­de være godt dek­ket om inn­kjø­ring for vare­le­ve­ring er til­latt i et begren­set tidsrom.

Steng Rosen­krantz gt mel­lom Stor­tings­ga­ten og Karl Johans gt. Akers­gt sten­ges for gjen­nom­kjø­ring, gjer­ne som en del av sik­ring av Stor­tin­get. Vide­re må Ned­re Voll­gt sten­ges, gjer­ne i kvar­ta­let mel­lom Stor­tings­gt og Toll­bugt. Der­med vil områ­det som avgren­ses av Spi­ker­sup­pa, Stor­tin­get og Råd­hus­plas­sen være en tra­fikk­mes­sig sone. Med det­te for­sla­get vil det være mulig å kom­me til nes­ten alle ste­der med bil. Men de som skal hit må kjø­re inn fra vest, og de må vel­ge Ring 1 eller Fest­nings­tun­ne­len om de kom­mer fra and­re kan­ter av byen.

Kvadraturen

Kvad­ra­tu­ren kan iso­le­res på til­sva­ren­de måte ved at man ikke gjør det mulig å krys­se Karl Johans gt med bil. I dag øde­leg­ges gågate­om­rå­det av krys­sen­de vei­er med bil­tra­fikk. Man må da kom­me inn fra Bjør­vi­ka, even­tu­elt via av/påkjøringsrampen til Fest­nings­tun­ne­len ved Havne­la­ge­ret. De som kjø­rer inn i Kvad­ra­tu­ren med bil må ut sam­me vei omtrent sam­me vei som de kom inn. Her blir det et pus­le­spill med kol­lek­tiv­ru­ter og en helt nød­ven­dig syk­kel­vei mel­lom Råd­hus­plas­sen og Bjør­vi­ka, og jeg har ikke lagt det pus­le­spil­let. Jeg vil der­for ikke være mer kon­kret om hvor­dan tra­fik­ken bør regu­le­res. Det gir en annen sone som man kan kjø­re inn i, men ikke gjennom.

Mellom Karl Johans gt og Pilestredet

Kris­ti­an Augusts gt og Kris­ti­an IVs gate kan for­bli enveis­kjørt som nå, men slik at tra­fik­ken inn Kris­ti­an Augusts gt bare kan kjø­re ut gjen­nom Kris­ti­an IVs gt. Om man bør sten­ge ved C J Ham­bros plass eller Pro­fes­sor Asche­hougs plass, har jeg ikke noen klar mening om. I alle fall må Gren­sen sten­ges for alt annet enn trikk og myke tra­fi­kan­ter mel­lom Pro­fes­sor Aschougs plass og Akers­gt, med begren­set mulig­het for vare­le­ve­ring. Vide­re må Apo­te­kergt sten­ges mel­lom Pile­stre­det og Munchs gt, slik at det ikke blir gjen­nom­kjø­ring til Akers­gt. Der­med vil det være etab­lert nok en tra­fi­kal øy hvor gjen­nom­kjø­ring ikke er mulig. Man må kjø­re inn fra og ut til Fre­de­riks gate, men hvor så godt som alle ste­der som er til­gjen­ge­lig med bil, fort­satt vil være til­gjeng­lig med bil.

De som for tiden sty­rer plan­leg­gin­gen av Oslo synes å ha for­els­ket seg i kon­sep­tet “Shared space” — det høres visst fine­re ut på engelsk. Er det én gate i Oslo hvor det bur­de vært “shared space”, er det Karl Johans gt mel­lom Fre­de­riks gate og Eger­tor­get. Og da kan man like godt ta med Rosen­krantz gt mel­lom Karl Johans gt og Kris­ti­an IVs gate. Ide­elt sett bur­de det ikke være bil­tra­fikk i Karl Johans gt. Men med bl.a. Stor­tin­get og to sto­re hotel­ler som lig­ger til Karl Johans gt, er det urea­lis­tisk. Noe bil­tra­fikk må man til­la­te, men det bør bli så lite som mulig. Selv­føl­ge­lig må gate­par­ke­rin­gen fjernes.

Akersgt og Grensen

Akers­gt må sten­ges mel­lom Karl Johans gt og Gren­sen. Hvor­dan tra­fik­ken i det­te områ­det kan løses, avhen­ger av hvor sper­rin­ge­ne i Grubbe­gt kom­mer til å bli stå­en­de. Hvis det blir mulig å kjø­re fra Gren­sen til Høy­este­retts plass, kan tra­fik­ken ledes rundt kvar­ta­let til­ba­ke til Akers­gt. Gren­sen må da sten­ges mel­lom Grubbe­gt og Stor­tor­vet.

Key­sers gt må sten­ges mel­lom Munchs gt og Pile­stre­det. Det er menings­løst at det er gjen­nom­kjø­ring mel­lom Akers­gt og Pile­stre­det her. De som skal den vei­en får vel­ge Ham­mers­borg­tun­ne­len.

Sentrum Øst

Når man er i ferd med å ende­lig skrin­leg­ge Torggt som hoved­syk­kel­tra­sé, bør det leg­ges en hoved­rute for syk­kel i Møl­lergt. (Jeg vet at polit­ker­ne fort­satt vil ha oss til å tro at Torggt vil bli en fin syk­kel­vei, men det blir den ikke i prak­sis med de pla­ne­ne som fore­lig­ger.) Det betyr i alle fall at alle par­ke­rings­plas­ser må bort, men det vil fort­satt kun­ne være plass til noe bil­tra­fikk. Det­te vil være en tra­fikk­mes­sig nøtt om Kon­gens gt sten­ges ved Karl Johans gt. Kan­skje den bør sten­ges for annet enn vare­le­ve­ring mel­lom Plø­ens gt og Stor­tor­vet, og så kan den­ne tra­fik­ken ledes ut via Bis­kop Gun­ne­rus gt.

Jeg benyt­ter også anled­nin­gen til å ri en gam­mel kjepp­hest: Thor Olsens gt må sten­ges mot Akers­gt for and­re enn syk­lis­ter, og det må leg­ges til ret­te for syk­lis­ter i den gaten. Da kan det fak­tisk bli en “miljø­gate”. Fredensborgveien/Thor Olsens gt vil gi en fin syk­kel­rute fra Mari­dals­vei­en til Akers­gt og vider St Olav gt mot den delen av sen­trum, og den bør for­len­ges øst­over gjen­nom Nord­regt til Grü­ner­løk­ka.

Oppsummering

En løs­ning etter dis­se hoved­prin­sip­pe­ne vil bety at det fort­satt vil være mulig å kjø­re bil til nes­te alle de ste­der hvor man i dag kan kjø­re bil. Men det blir i prak­sis umu­lig å kjø­re gjen­nom sen­trum. Som sagt inn­led­nings­vis: Det bør hel­ler ikke være mulig å kjø­re gjen­nom sen­trum med taxi.

Nå synes jeg at man godt kun­ne utvi­de gågate­om­rå­de­ne i sen­trum. Det kun­ne godt vært gåga­ter i alle gater mel­lom Grensen/Kirkeristen og Prin­sens gt. Men det er ingen for­ut­set­ning for mitt forslag.

En utford­ring vil være alle bus­se­ne. Det er en av grun­ne­ne til at jeg ikke har vært så kon­kret i kvad­ra­tu­ren. Det må nok også være mulig for rute­buss, men bare rute­buss, å kjø­re Ned­re Voll­gt mel­lom Stor­tings­gt og Toll­bugt. I dag er det til­latt også for taxi å kjø­re over Wes­sels plass. Det bør være for­be­holdt trikk og buss i rute.

Det er også vel­dig god grunn til å set­te et spørs­måls­tegn ved alle bus­se­ne som kjø­rer gjen­nom sen­trum. Det vil­le være bed­re med kol­lek­tiv­knute­punk­ter rundt sen­trum, med omstig­ning til trikk, T‑bane eller tog. (Det er gans­ke man­ge som blir over­ras­ket når jeg peker på at den ras­kes­te måten om man skal rei­se mel­lom Skøy­en og Nasjo­nal­tea­te­ret eller Oslo S‑området er med tog. Det har man­ge ikke tenkt på.) Skøy­en og den nåvæ­ren­de buss­ter­mi­na­len er åpen­ba­re ste­der. Det sam­me er Helsfyr/Bryn. Det bør vel også være et i områ­det Økern/Sinsen/Storo, og kan­skje et i nord-vest. Men det­te vil kre­ve utbyg­ging av trikk og bane, og vil uan­sett lig­ge en del år inn i fremtiden.

Det er sik­kert man­ge som vil pro­te­ste­re mot et slikt for­slag som jeg har skis­sert. Når sen­trum sten­ges for gjen­nom­kjø­ring vil det i førs­te omgang bli mer kø i Fest­nings­tun­ne­len og langs Ring 1, og bilis­ter vil kla­ge. Her bør sva­ret være gans­ke enk­let: La det bare bli kø. Sørg bare for at ikke trik­ker og bus­ser blir stå­en­de i den køen. Mer vei gir mer bil­tra­fikk, mind­re vei redu­se­rer tra­fik­ken. Kø gjør de mind­re attrak­tivt å vel­ge bil, og da vil også fær­re kom­me til å gjø­re det.

Bilis­te­ne må til­pas­se seg byen, det er ikke byen som skal måt­te til­pas­se seg bilis­te­ne.

Print Friendly, PDF & Email