Steng Oslo sentrum for gjennomkjøring!

Hvis Oslo sentrum skal bli et mer trivelig sted, da må biltrafikken ned. Det holder ikke å si at trafikkøkningen skal skje kollektivt og med sykkel. Biltrafikken må reduseres kraftig. Paris har vist at det går an. I løpet av en periode på 8 år ble biltrafikken redusert med 24%, og er antagelig ytterligere redusert siden. Men det kommer ikke av seg selv. Man må ville det og gjøre nødvendige tiltak for å få det til. Det er der det stopper i Norge og i Oslo.

Jeg er ikke av dem som tror på et helt bilfritt sentrum. En by er avhengig av varetransport. Og det må være mulig å komme til hotellene i sentrum med bil (helst taxi), og det bør i alle fall ikke være for langt å gå fra restauranter til der taxiene kan stoppe. Derimot tror jeg ikke på påstandene om at folk vil kjøre bil til sentrum for å handle. De som bruker bilen til handleturer reiser til steder som er tilrettelagt for bil, de krongler seg ikke inn i et sentrum hvor der er vanskelig å kjøre.

Men det som er menigsløst er at det tillates så mye gjennomkjøring i Oslo sentrum. I rushtiden er det f.eks. konstant bilkø over Fridtjof Nansens plass, fordi folk velger denne og Rådhusgaten fremfor Festningstunnelen eller Ring 1. Det bør de ikke kunne gjøre. ‘

Jeg passer kanskje inn i en klisjé som ganske hyppig gjest i Operaen og bosatt på Frogner. Det hender jeg tar tar taxi til eller fra Operaen. Taxisjåførene velger ofte å kjøre gjennom sentrum fremfor å kjøre festningstunnelen. Sentrumsruten er nok kortere, men neppe raskere. Dette burde de ikke få lov til. Taxiene bør også henvises til å kjøre festningstunnelen når de skal fra øst til vest eller omvendt.

Man kan i dag velge å kjøre fra Hausmannsgt tvers gjennom sentrum langs ruten Møllergt og Kongens gt. Det burde ikke være tillatt. Vi kunne ha tatt med flere eksempler.

Mange byer har en regulering basert på at det skal være mulig å kjøre inn i sentrum, men ikke gjennom. Hvis du kjører inn skal du måtte kjøre ut igjen omtrent samme veien som du kjørte inn. Slik bør det også være i Oslo sentum.

Byplanlegging er ikke mitt fag, så jeg vil ikke mer enn antyde noen mulige løsninger. Men ett er helt sikkert: All parkering på gateplan må bort slik at gateareal blir frigjort. Det er ikke så mange parkeringsplasser på gateplan, uten at jeg har noe tall. Jeg har enkelte ganger talt antalle plasser, og det er forbausende få i forhold til den plassen de tar. Dessverre styres byen av feige politikere som gjerne snakker om å begrense biltrafikken, men som ikke har baller til å gjøre det som er nødvendig for å få det til. Man skyver barnefamilier og handelstanden foran seg, men det er neppe de som fyller opp gatene i sentrum med biler.

Her er noen muligheter:

Rådhusområdet

Rådhusgaten bør stenges mellom Rådhusplassen og Akersgt. Her bør det bare være tillatt for syklister og fotgjengere, i tillegg til trikk. Denne gatestumpen er en rest fra da E18 gikk gjennom Rådhusgaten. Den burde ha vært stengt da Festningstunnelen ble åpent. Dette tiltaket ville i seg selv hindre gjennomkjøring via Rådhusgaten, og stengning beørører svært få andre enn de som bruker gaten som gjennomkjøringsgate. Det lille som er av virksomhet der burde være godt dekket om innkjøring for varelevering er tillatt i et begrenset tidsrom.

Steng Rosenkrantz gt mellom Stortingsgaten og Karl Johans gt. Akersgt stenges for gjennomkjøring, gjerne som en del av sikring av Stortinget. Videre må Nedre Vollgt stenges, gjerne i kvartalet mellom Stortingsgt og Tollbugt. Dermed vil området som avgrenses av Spikersuppa, Stortinget og Rådhusplassen være en trafikkmessig sone. Med dette forslaget vil det være mulig å komme til nesten alle steder med bil. Men de som skal hit må kjøre inn fra vest, og de må velge Ring 1 eller Festningstunnelen om de kommer fra andre kanter av byen.

Kvadraturen

Kvadraturen kan isoleres på tilsvarende måte ved at man ikke gjør det mulig å krysse Karl Johans gt med bil. I dag ødelegges gågateområdet av kryssende veier med biltrafikk. Man må da komme inn fra Bjørvika, eventuelt via av/påkjøringsrampen til Festningstunnelen ved Havnelageret. De som kjører inn i Kvadraturen med bil må ut samme vei omtrent samme vei som de kom inn. Her blir det et puslespill med kollektivruter og en helt nødvendig sykkelvei mellom Rådhusplassen og Bjørvika, og jeg har ikke lagt det puslespillet. Jeg vil derfor ikke være mer konkret om hvordan trafikken bør reguleres. Det gir en annen sone som man kan kjøre inn i, men ikke gjennom.

Mellom Karl Johans gt og Pilestredet

Kristian Augusts gt og Kristian IVs gate kan forbli enveiskjørt som nå, men slik at trafikken inn Kristian Augusts gt bare kan kjøre ut gjennom Kristian IVs gt. Om man bør stenge ved C J Hambros plass eller Professor Aschehougs plass, har jeg ikke noen klar mening om. I alle fall må Grensen stenges for alt annet enn trikk og myke trafikanter mellom Professor Aschougs plass og Akersgt, med begrenset mulighet for varelevering. Videre må Apotekergt stenges mellom Pilestredet og Munchs gt, slik at det ikke blir gjennomkjøring til Akersgt. Dermed vil det være etablert nok en trafikal øy hvor gjennomkjøring ikke er mulig. Man må kjøre inn fra og ut til Frederiks gate, men hvor så godt som alle steder som er tilgjengelig med bil, fortsatt vil være tilgjenglig med bil.

De som for tiden styrer planleggingen av Oslo synes å ha forelsket seg i konseptet “Shared space” — det høres visst finere ut på engelsk. Er det én gate i Oslo hvor det burde vært “shared space”, er det Karl Johans gt mellom Frederiks gate og Egertorget. Og da kan man like godt ta med Rosenkrantz gt mellom Karl Johans gt og Kristian IVs gate. Ideelt sett burde det ikke være biltrafikk i Karl Johans gt. Men med bl.a. Stortinget og to store hoteller som ligger til Karl Johans gt, er det urealistisk. Noe biltrafikk må man tillate, men det bør bli så lite som mulig. Selvfølgelig må gateparkeringen fjernes.

Akersgt og Grensen

Akersgt må stenges mellom Karl Johans gt og Grensen. Hvordan trafikken i dette området kan løses, avhenger av hvor sperringene i Grubbegt kommer til å bli stående. Hvis det blir mulig å kjøre fra Grensen til Høyesteretts plass, kan trafikken ledes rundt kvartalet tilbake til Akersgt. Grensen må da stenges mellom Grubbegt og Stortorvet.

Keysers gt må stenges mellom Munchs gt og Pilestredet. Det er meningsløst at det er gjennomkjøring mellom Akersgt og Pilestredet her. De som skal den veien får velge Hammersborgtunnelen.

Sentrum Øst

Når man er i ferd med å endelig skrinlegge Torggt som hovedsykkeltrasé, bør det legges en hovedrute for sykkel i Møllergt. (Jeg vet at politkerne fortsatt vil ha oss til å tro at Torggt vil bli en fin sykkelvei, men det blir den ikke i praksis med de planene som foreligger.) Det betyr i alle fall at alle parkeringsplasser må bort, men det vil fortsatt kunne være plass til noe biltrafikk. Dette vil være en trafikkmessig nøtt om Kongens gt stenges ved Karl Johans gt. Kanskje den bør stenges for annet enn varelevering mellom Pløens gt og Stortorvet, og så kan denne trafikken ledes ut via Biskop Gunnerus gt.

Jeg benytter også anledningen til å ri en gammel kjepphest: Thor Olsens gt må stenges mot Akersgt for andre enn syklister, og det må legges til rette for syklister i den gaten. Da kan det faktisk bli en “miljøgate”. Fredensborgveien/Thor Olsens gt vil gi en fin sykkelrute fra Maridalsveien til Akersgt og vider St Olav gt mot den delen av sentrum, og den bør forlenges østover gjennom Nordregt til Grünerløkka.

Oppsummering

En løsning etter disse hovedprinsippene vil bety at det fortsatt vil være mulig å kjøre bil til neste alle de steder hvor man i dag kan kjøre bil. Men det blir i praksis umulig å kjøre gjennom sentrum. Som sagt innledningsvis: Det bør heller ikke være mulig å kjøre gjennom sentrum med taxi.

Nå synes jeg at man godt kunne utvide gågateområdene i sentrum. Det kunne godt vært gågater i alle gater mellom Grensen/Kirkeristen og Prinsens gt. Men det er ingen forutsetning for mitt forslag.

En utfordring vil være alle bussene. Det er en av grunnene til at jeg ikke har vært så konkret i kvadraturen. Det må nok også være mulig for rutebuss, men bare rutebuss, å kjøre Nedre Vollgt mellom Stortingsgt og Tollbugt. I dag er det tillatt også for taxi å kjøre over Wessels plass. Det bør være forbeholdt trikk og buss i rute.

Det er også veldig god grunn til å sette et spørsmålstegn ved alle bussene som kjører gjennom sentrum. Det ville være bedre med kollektivknutepunkter rundt sentrum, med omstigning til trikk, T-bane eller tog. (Det er ganske mange som blir overrasket når jeg peker på at den raskeste måten om man skal reise mellom Skøyen og Nasjonalteateret eller Oslo S-området er med tog. Det har mange ikke tenkt på.) Skøyen og den nåværende bussterminalen er åpenbare steder. Det samme er Helsfyr/Bryn. Det bør vel også være et i området Økern/Sinsen/Storo, og kanskje et i nord-vest. Men dette vil kreve utbygging av trikk og bane, og vil uansett ligge en del år inn i fremtiden.

Det er sikkert mange som vil protestere mot et slikt forslag som jeg har skissert. Når sentrum stenges for gjennomkjøring vil det i første omgang bli mer kø i Festningstunnelen og langs Ring 1, og bilister vil klage. Her bør svaret være ganske enklet: La det bare bli kø. Sørg bare for at ikke trikker og busser blir stående i den køen. Mer vei gir mer biltrafikk, mindre vei reduserer trafikken. Kø gjør de mindre attraktivt å velge bil, og da vil også færre komme til å gjøre det.

Bilistene må tilpasse seg byen, det er ikke byen som skal måtte tilpasse seg bilistene.