Oslo saboterer vintersyklistene

Det er plan­leg­ging og frem­drift som er utford­ren­de. Øko­no­mi­en har vi”, sier byråd Ola Elve­stu­en til Oslo­by om Oslos mang­len­de syk­kel­sat­sing. Løgn og for­ban­net dikt, sier jeg.

Hvis det had­de vært sant, da had­de det ikke vært noe pro­blem å gjen­nom­føre enk­le til­tak som bare er et spørs­mål om pen­ger. Som ved­li­ke­hold av det lil­le Oslo tross alt har av strek­nin­ger som i noen grad er til­rette­lagt for syk­kel. Men når det bare står på pen­ger, og ikke poli­ti­ker­nes mang­len­de evne til å iverk­set­te alle pla­ner som er ved­tatt fem gan­ger, da er det plut­se­lig ikke pen­ger likevel.

Ola Elve­stu­en har sagt at Oslo prio­ri­te­rer tra­fi­kan­ter i den­ne rekke­føl­ge: Fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter, kol­lek­tiv­trans­port, vare­trans­port og til slutt and­re biler. Det er ikke sant det hel­ler. Poli­ti­ker­nes ord er ikke mye verdt. Det er gjen­nom hand­ling de viser sine reel­le prio­ri­te­rin­ger. Den er helt tyde­lig: Syk­lis­ter er prio­ri­tert helt til slutt, ofte er de full­sten­dig glemt. Det er vel nok å min­ne om Bog­stad­vei­en, hvor førs­te etap­pe av skan­da­len snart bør være gjennomført.

Con­ti­nue read­ing Oslo sabo­te­rer vin­ter­syk­lis­te­ne

Bård Vegar Solhjells ti bud om byer — ingen sykler i byene?

Miljø­vern­mi­nis­ter Bård Vegar Sol­hjell har lekt Moses og for­mu­lert ti bud for byer. Skjønt i føl­ge Bibe­len var Moses bare bud­brin­ger, det var ikke han som for­fat­tet bude­ne. Bård Vegar Sol­hjells bud lyder slik:

  1. Du skal være glad i byen og dyr­ke mang­fol­det og krea­ti­vi­te­ten som fin­nes der.
  2. Du skal ikke mis­bru­ke mulig­he­ten til å byg­ge boli­ger på ste­der som egner seg til det.
  3. Du skal hol­de bok­va­li­te­ten hellig.
  4. Du skal hed­re kol­lek­tiv­tra­fik­ken så du kom­mer deg trygt og raskt fram og får leve len­ge i landet.
  5. Du skal leg­ge til ret­te for miljø­venn­li­ge biler.
  6. Du skal ikke bry­te markagrensa.
  7. Du skal ikke lok­ke folk ut av sentrum
  8. Du skal begjæ­re en by der det er lite for­skjell på folk.
  9. Du skal ha fle­re samarbeidspartnere
  10. Du skal ikke ha fle­re pla­ner enn nød­ven­dig – men du skal ha en plan

Bård Vegar Sol­hjell mener man skal leg­ge til ret­te for miljø­venn­li­ge biler. Men syk­kel har visst ingen plass i Sol­hjells byer.

Con­ti­nue read­ing Bård Vegar Sol­hjells ti bud om byer — ingen syk­ler i byene?

Julekalender julen 2012

Da er inn­hol­det i årets jule­ka­len­der klart, selv om rekke­føl­gen ennå ikke er bestemt. Alt er øl kjøpt på Vin­mono­po­let. Noe kjøp­te jeg på nær­po­le­ne på Eli­sen­berg og Briske­by, res­ten bestil­te jeg i Vin­mono­po­lets utmer­ke­de nettbutikk.

Den­ne gan­gen har jeg grup­pert dem med fire øl på hvert bil­de. Jeg star­ter med det som er nær­mest stan­dar­døl. Det er Ring­nes Jule­bokk, Aass Pre­mi­um jule­øl, Han­sa Jule­øl og Atna jule­ni­sje­øl. Jeg har noen fle­re i den­ne kate­go­ri­en. Men det skal bare være 24 luker i en jule­ka­len­der, så det var noen som ble stå­en­de utenfor.

Con­ti­nue read­ing Jule­ka­len­der julen 2012

Hvor er de trange gatene, Ola Elvestuen?

Når Oslo­by spør Ola Elve­stu­en om hva som er pro­ble­met med å byg­ge ut for syk­kel­vei­net­tet i Oslo, sva­rer han blant annet:

Det er man­ge tran­ge gater i Oslo. Det å byg­ge om gater tar tid.”

Hvil­ke gater snak­ker du om, Ola Elve­stu­en? Jeg begyn­ner å lure på om vi bor i den sam­me byen.

Det er gans­ke enkelt ikke sant at det er man­ge tran­ge gater i Oslo. Det fin­nes noen få, som Telt­hus­bak­ken, Damstre­det og noen gater i den gam­le tre­hus­be­byg­gel­sen. Men det er ikke der man behø­ver å leg­ge spe­si­elt til ret­te for sykkel.

Con­ti­nue read­ing Hvor er de tran­ge gate­ne, Ola Elve­stu­en?