Hvor er de trange gatene, Ola Elvestuen?

Når Oslo­by spør Ola Elve­stu­en om hva som er pro­ble­met med å byg­ge ut for syk­kel­vei­net­tet i Oslo, sva­rer han blant annet:

Det er man­ge tran­ge gater i Oslo. Det å byg­ge om gater tar tid.”

Hvil­ke gater snak­ker du om, Ola Elve­stu­en? Jeg begyn­ner å lure på om vi bor i den sam­me byen.

Det er gans­ke enkelt ikke sant at det er man­ge tran­ge gater i Oslo. Det fin­nes noen få, som Telt­hus­bak­ken, Damstre­det og noen gater i den gam­le tre­hus­be­byg­gel­sen. Men det er ikke der man behø­ver å leg­ge spe­si­elt til ret­te for sykkel.

Con­ti­nue read­ing Hvor er de tran­ge gate­ne, Ola Elve­stu­en?