Bård Vegar Solhjells ti bud om byer — ingen sykler i byene?

Miljø­vern­mi­nis­ter Bård Vegar Sol­hjell har lekt Moses og for­mu­lert ti bud for byer. Skjønt i føl­ge Bibe­len var Moses bare bud­brin­ger, det var ikke han som for­fat­tet bude­ne. Bård Vegar Sol­hjells bud lyder slik:

  1. Du skal være glad i byen og dyr­ke mang­fol­det og krea­ti­vi­te­ten som fin­nes der.
  2. Du skal ikke mis­bru­ke mulig­he­ten til å byg­ge boli­ger på ste­der som egner seg til det.
  3. Du skal hol­de bok­va­li­te­ten hellig.
  4. Du skal hed­re kol­lek­tiv­tra­fik­ken så du kom­mer deg trygt og raskt fram og får leve len­ge i landet.
  5. Du skal leg­ge til ret­te for miljø­venn­li­ge biler.
  6. Du skal ikke bry­te markagrensa.
  7. Du skal ikke lok­ke folk ut av sentrum
  8. Du skal begjæ­re en by der det er lite for­skjell på folk.
  9. Du skal ha fle­re samarbeidspartnere
  10. Du skal ikke ha fle­re pla­ner enn nød­ven­dig – men du skal ha en plan

Bård Vegar Sol­hjell mener man skal leg­ge til ret­te for miljø­venn­li­ge biler. Men syk­kel har visst ingen plass i Sol­hjells byer.

Con­ti­nue read­ing Bård Vegar Sol­hjells ti bud om byer — ingen syk­ler i byene?