Bård Vegar Solhjells ti bud om byer — ingen sykler i byene?

Miljø­vern­mi­nis­ter Bård Vegar Sol­hjell har lekt Moses og for­mu­lert ti bud for byer. Skjønt i føl­ge Bibe­len var Moses bare bud­brin­ger, det var ikke han som for­fat­tet bude­ne. Bård Vegar Sol­hjells bud lyder slik:

  1. Du skal være glad i byen og dyr­ke mang­fol­det og krea­ti­vi­te­ten som fin­nes der.
  2. Du skal ikke mis­bru­ke mulig­he­ten til å byg­ge boli­ger på ste­der som egner seg til det.
  3. Du skal hol­de bok­va­li­te­ten hellig.
  4. Du skal hed­re kol­lek­tiv­tra­fik­ken så du kom­mer deg trygt og raskt fram og får leve len­ge i landet.
  5. Du skal leg­ge til ret­te for miljø­venn­li­ge biler.
  6. Du skal ikke bry­te markagrensa.
  7. Du skal ikke lok­ke folk ut av sentrum
  8. Du skal begjæ­re en by der det er lite for­skjell på folk.
  9. Du skal ha fle­re samarbeidspartnere
  10. Du skal ikke ha fle­re pla­ner enn nød­ven­dig – men du skal ha en plan

Bård Vegar Sol­hjell mener man skal leg­ge til ret­te for miljø­venn­li­ge biler. Men syk­kel har visst ingen plass i Sol­hjells byer.

Det­te er avslø­ren­de og pin­lig, Bård Vegar Sol­hjell. Det er avslø­ren­de for­di det viser at syk­kel ikke er frem­me i bevisst­he­ten til poli­ti­ke­re, ikke en gang hos en miljø­vern­mi­nis­ter fra SV som prø­ver å for­mu­le­re prin­sip­per for byut­vik­ling. Og det er pin­lig at det er slik.

Moses knus­te de førs­te sten­tav­le­ne da han fikk se fol­kets dans rundt gull­kal­ven. Bård Vegar Sol­hjells ti bud er nep­pe hug­get i sten. Vra­kin­gen av dis­se kan der­for være litt mind­re bru­tal, i alle fall i fysisk for­stand. Moses fikk den sam­me teks­ten på sitt and­re sett av sten­tav­ler. Han fikk dem angi­ve­lig fra Gud som selv skrev på stentavlene.

Bård Vegar Sol­hjell påstår vel ikke at hans ti bud er skre­vet av høy­ere mak­ter, så han står fritt til å revi­de­re dem. Det bør han gjø­re. Moses ven­tet før­ti dager på and­re opp­lag av de ti bud. Det er ingen grunn til at Bård Vegar Sol­hjell skal ven­te like len­ge. Stryk bud nr 5, og bytt det ut med:

Du skal leg­ge til ret­te for fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter så vi får godt bymil­jø og god folke­helse som gjør at vi kan leve len­ge i byen.

Print Friendly, PDF & Email