Oslo saboterer vintersyklistene

Det er plan­leg­ging og frem­drift som er utford­ren­de. Øko­no­mi­en har vi”, sier byråd Ola Elve­stu­en til Oslo­by om Oslos mang­len­de syk­kel­sat­sing. Løgn og for­ban­net dikt, sier jeg.

Hvis det had­de vært sant, da had­de det ikke vært noe pro­blem å gjen­nom­føre enk­le til­tak som bare er et spørs­mål om pen­ger. Som ved­li­ke­hold av det lil­le Oslo tross alt har av strek­nin­ger som i noen grad er til­rette­lagt for syk­kel. Men når det bare står på pen­ger, og ikke poli­ti­ker­nes mang­len­de evne til å iverk­set­te alle pla­ner som er ved­tatt fem gan­ger, da er det plut­se­lig ikke pen­ger likevel.

Ola Elve­stu­en har sagt at Oslo prio­ri­te­rer tra­fi­kan­ter i den­ne rekke­føl­ge: Fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter, kol­lek­tiv­trans­port, vare­trans­port og til slutt and­re biler. Det er ikke sant det hel­ler. Poli­ti­ker­nes ord er ikke mye verdt. Det er gjen­nom hand­ling de viser sine reel­le prio­ri­te­rin­ger. Den er helt tyde­lig: Syk­lis­ter er prio­ri­tert helt til slutt, ofte er de full­sten­dig glemt. Det er vel nok å min­ne om Bog­stad­vei­en, hvor førs­te etap­pe av skan­da­len snart bør være gjennomført.

Con­ti­nue read­ing Oslo sabo­te­rer vin­ter­syk­lis­te­ne