Oslo saboterer vintersyklistene

Det er plan­leg­ging og frem­drift som er utford­ren­de. Øko­no­mi­en har vi”, sier byråd Ola Elve­stu­en til Oslo­by om Oslos mang­len­de syk­kel­sat­sing. Løgn og for­ban­net dikt, sier jeg.

Hvis det had­de vært sant, da had­de det ikke vært noe pro­blem å gjen­nom­føre enk­le til­tak som bare er et spørs­mål om pen­ger. Som ved­li­ke­hold av det lil­le Oslo tross alt har av strek­nin­ger som i noen grad er til­rette­lagt for syk­kel. Men når det bare står på pen­ger, og ikke poli­ti­ker­nes mang­len­de evne til å iverk­set­te alle pla­ner som er ved­tatt fem gan­ger, da er det plut­se­lig ikke pen­ger likevel.

Ola Elve­stu­en har sagt at Oslo prio­ri­te­rer tra­fi­kan­ter i den­ne rekke­føl­ge: Fot­gjen­ge­re, syk­lis­ter, kol­lek­tiv­trans­port, vare­trans­port og til slutt and­re biler. Det er ikke sant det hel­ler. Poli­ti­ker­nes ord er ikke mye verdt. Det er gjen­nom hand­ling de viser sine reel­le prio­ri­te­rin­ger. Den er helt tyde­lig: Syk­lis­ter er prio­ri­tert helt til slutt, ofte er de full­sten­dig glemt. Det er vel nok å min­ne om Bog­stad­vei­en, hvor førs­te etap­pe av skan­da­len snart bør være gjennomført.

Vi aksep­te­rer at Venst­re og Ola Elve­stu­en ikke kan hol­des ansvar­lig for sine for­gjen­ge­res for­søm­mel­ser. Vi aksep­te­rer også at det tar noe tid å få gjen­nom­ført pro­sjek­ter slik at det blir syn­li­ge resul­ta­ter. Men når Ola Elve­stu­en og Venst­re bare fort­set­ter der for­gjen­ger­ne slapp på områ­der hvor det had­de vært lett å gjør noe raskt, da for­svin­ner tro­ver­dig­he­ten som tid­lig høst­snø når solen tit­ter fram. Da gjør Ola Elve­stu­en og Venst­re seg til med­an­svar­li­ge for den elen­di­ge syk­kel­po­li­tik­ken som Oslo har vært pla­get med — en syk­kel­po­li­tikk som stor sett har bestått av tom­me løf­ter uten handling.

Hvis du og ditt par­ti had­de vil­let, Ola Elve­stu­en, da had­de dere alle­re­de sist vin­ter sør­get for skik­ke­lig vin­ter­ved­li­ke­hold av alle syk­kel­felt og syk­kel­vei­er. Men det skjed­de ikke. Ved­li­ke­hol­det var omrtrent like dår­lig som fore­gå­en­de vin­tre. Fort­satt heter det i “ser­vice­er­klæ­rin­gen” fra Bymiljø­eta­ten:

Syk­kel­vei­er
Syk­kel­vei­er og syk­kel­felt som er defi­nert som hoved­syk­kel­vei skal brøy­tes og strøs. Her kan du las­te ned et kart som viser hoved­syk­kel­tra­se­ene, i pdf [vir­ker ikke, sik­kert for­di det ikke fin­nes noe hoved­syk­kel­vei­nett i Oslo]. De and­re syk­kel­vei­ene/-fel­te­ne vil bli benyt­tet til snølagring.”

Det er visst noe lig­nen­de som fore­slås for kom­men­de år: “Byrå­det vil sør­ge for bed­re vin­ter­ved­li­ke­hold av bestem­te syk­kel­tra­se­er” [min uth], heter det i Byrå­dets bud­sjett­for­slag for 2013. Det er pen­ger og bare pen­ger det står på. Pen­ger som Ola Elve­stu­en påstår han har når det ikke er noe å bru­ke pen­ger på, men som alt­så ikke har alli­ke­vel når bed­re­de syk­kel­for­hold bare står på penger.

Mener du vir­ke­lig at vi skal tro på det du sier, Ola Elvestuen?

Smak på den­ne set­nin­gen: Byrå­det vil sør­ge for vin­ter­ved­li­ke­hold av utvalg­te kjøre­felt. (De and­re bru­kes til snø­de­po­ne­ring). Hvis det du sier om prio­ri­te­ring had­de vært sant, Ola Elve­stu­en, da var det slik du had­de prio­ri­tert der­som det ikke had­de vært nok pen­ger til godt vin­ter­ved­li­ke­hold over alt. Da had­de Oslo ryd­det kol­lek­tiv­felt og syk­kel­felt, og latt snø­en lig­ge i and­re kjøre­felt. Oslos mest menings­løse fire­felts-vei, Sørke­dals­vei­en mel­lom Major­stu­en og Sme­stad, kun­ne gitt god plass til snø­de­po­ni. Men det er som van­lig tom­me ord og bløff. I prak­sis prio­ri­te­res bilis­te­ne og Oslo gir blaf­fen i syklistene.

Det har blitt en bekvem unn­skyld­ning for poli­ti­ke­re å si at man har pen­ger, men mang­ler pro­sjek­ter. Da kan man late som om man viser handle­kraft. Som om poli­ti­ker­ne bare har ansvar for å bevil­ge pen­ger, ikke for at man får pro­sjek­ter fram til gjen­nom­fø­ring. Men som sagt, det er ikke sant. Hvis du ikke skal stå igjen som en løg­ner med buk­se­ne rundt ank­le­ne, Ola Elve­stu­en, da viser du at dere fak­tisk har pen­ger til å sat­se på syk­kel og sør­ger for svart asfalt på alle syk­kel­vei­er og syk­kel­felt kom­men­de vin­ter. Hvis ikke du sør­ger for det, da har du tapt det sis­te du har igjen av troverdighet.

Det er langt fram før Oslo kan bli en vin­ter­syk­kel­by. Når det er vans­ke­lig å syk­le om som­mer­en, blir det ikke bed­re når vin­te­ren kom­mer. Når det lil­le som tross alt fin­nes av til­rette­lag­te strek­nin­ger ikke ved­li­ke­hol­des, da blir det enda ver­re. Ola Elve­stu­en og Venst­re har hatt mulig­he­ten til å vise at de mener alvor to vin­tre på rad, om vi tar med den de nå plan­leg­ger for. De har svik­tet to gan­ger. Og da er vel all tro­ver­dig­het borte.

Til alle syk­lis­ter: Det er ikke noe stort pro­blem å syk­le om vin­te­ren, selv om det selv­sagt had­de vært mye bed­re med skik­ke­li­ge syk­kel­vei­er som blir ved­li­ke­holdt. Pigg­dekk på syk­kel fun­ge­rer utmer­ket på vin­ter­føre. Men om vin­te­ren gjel­der i enda stør­re grad enn om som­mer­en at vi må kre­ve vår plass i vei­en. Som syk­lis­ter har vi like stor rett til å bru­ke kjøre­ba­nen som bilis­ter, selv om noen bilis­ter synes å tro noe annet.

Legg deg langt ut i vei­en og ikke la deg pres­se inn mot brøyte­kan­ten. På rela­tivt dår­lig brøy­te­de vei­er er høy­re hjul­spor det bes­te ste­de å være for syklister.

Ikke flytt deg for bile­ne som kom­mer bak­fra hvis det inne­bæ­rer å krys­se snø­ren­der i vei­en. Bilis­te­ne kan krys­se dis­se hvis de vil for­bi, og de får pent ven­te til de kan fore­ta en ordent­lig forbi­kjø­ring. Selv­følg­lig slip­per vi tra­fik­ken fram når mulig­he­ten er der, men bilis­ter må fin­ne seg i å lig­ge bak noen titalls sekun­der. (I byene opp­når bilis­ter som kjø­rer for­bi sjel­den noe annet enn å kom­me litt ras­ke­re fram til nes­te kork eller røde lys, før vi igjen syk­ler for­bi dem.)

Til bilis­te­ne: Inn­se at dår­lig til­rette­leg­ging for syk­kel er et pro­blem for alle tra­fi­kan­ter, også for bilis­ter. Det er poli­ti­ker­ne, ikke syk­lis­te­ne som er pro­ble­met. Selv­føl­ge­lig i til­legg til at dere som sit­ter i hver deres bil er deres eget hoved­pro­blem. Det er dere som ska­per kø og sør­ger for dår­lig frem­kom­me­lig­het. Dere står ikke fast i stille­stå­en­de tra­fikk, dere er stille­stå­en­de trafikk.

Syk­lis­ter: Vær syn­li­ge. Bruk lys, gjer­ne hele dagen. Det fin­nes små, opp­lad­ba­re lyk­ter som gir gans­ke kraf­tig lys. Bruk dem! Bruk ytter­tøy i sterkt syn­li­ge far­ger eller refleks­vest. Sett sik­ker­he­ten frem­for forfengeligheten.

Print Friendly, PDF & Email