Betaling for lenker?

Irs­ke aviser kre­ver beta­ling for at noen skal len­ke til deres artik­ler. Det er en litt mer omfat­ten­de omta­le av saken fra et advo­kat­sel­skap i 2012: The year Irish new­spa­pers tried to destroy the web”.

Man­ge har for­søkt det­te før. Nors­ke aviser har for­søkt seg med noe lig­nen­de, i alle fall i sine vil­kår, men jeg er ikke sik­ker på om de gikk så langt at de for­søk­te å hånd­heve det­te. TONO anfør­te ene­rett til len­king som prin­si­palt grunn­lag i saken mot napster.no, men vant ikke fram på det grunn­la­get. Han som drev tje­nes­ten ble dømt for med­virk­ning til and­res opp­havs­retts­kren­kel­ser, som jeg synes er et helt greit resul­tat. Også i fle­re and­re land har det vært ført sli­ke saker, men stort sett har krav om ene­rett til len­king blitt avvist.

Jeg har skre­vet en mer omfat­ten­de artik­kel om det­te, med tit­te­len “Ene­rett til len­king — en kei­ser uten klær?”. Den­ne fin­nes på net­tet, så de som vil ha en mer omfat­ten­de gjen­nom­gang får lese den. Kort­ver­sjo­nen er denne:

Con­ti­nue read­ing Beta­ling for len­ker?