Betaling for lenker?

Irs­ke aviser kre­ver beta­ling for at noen skal len­ke til deres artik­ler. Det er en litt mer omfat­ten­de omta­le av saken fra et advo­kat­sel­skap i 2012: The year Irish new­spa­pers tried to destroy the web”.

Man­ge har for­søkt det­te før. Nors­ke aviser har for­søkt seg med noe lig­nen­de, i alle fall i sine vil­kår, men jeg er ikke sik­ker på om de gikk så langt at de for­søk­te å hånd­heve det­te. TONO anfør­te ene­rett til len­king som prin­si­palt grunn­lag i saken mot napster.no, men vant ikke fram på det grunn­la­get. Han som drev tje­nes­ten ble dømt for med­virk­ning til and­res opp­havs­retts­kren­kel­ser, som jeg synes er et helt greit resul­tat. Også i fle­re and­re land har det vært ført sli­ke saker, men stort sett har krav om ene­rett til len­king blitt avvist.

Jeg har skre­vet en mer omfat­ten­de artik­kel om det­te, med tit­te­len “Ene­rett til len­king — en kei­ser uten klær?”. Den­ne fin­nes på net­tet, så de som vil ha en mer omfat­ten­de gjen­nom­gang får lese den. Kort­ver­sjo­nen er denne:

Hvis noen skal ha ene­rett til len­king, og der­med kun­ne kre­ve beta­ling for at and­re len­ker til det de gjør til­gjen­ge­lig, må len­kin­gen i seg selv anses for en til­gjenge­lig­gjø­ring av det som det len­kes til. Enkelt kan man si at spørs­må­let er om “til­gjenge­lig­gjø­ring” i opp­havs­retts­lig for­stand ikke bare skal omfat­te det å fak­tisk gjø­re ver­ket til­gjen­ge­lig slik at and­re kan få til­gang til det, men også det å for­tel­le at ver­ket er til­gjen­ge­lig og hvor det er til­gjen­ge­lig. Len­king er i rea­li­te­ten ikke annet enn en litt hi-tech utga­ve av tra­di­sjo­nel­le fot­no­ter, og det vil­le være absurd å kre­ve sam­tyk­ke til at noen hen­vi­ser til det man har skre­vet. Det gir ikke sær­lig mer mening å kre­ve sam­tyk­ke til lenking.

Å hev­de ene­rett til len­king vil også være meget pro­ble­ma­tisk i for­hold til ytrings­fri­het, i og med at det vil­le være en begrens­ning i adgan­gen til å ytre seg om hvor den aktu­el­le artik­ke­len er til­gjen­ge­lig. For­hol­det til ytrings­fri­het er gene­relt for lite dis­ku­tert innen­for opphavsretten.

Som opp­havs­mann som har valgt å gjø­re en del av det jeg har skre­vet til­gjen­ge­lig på nett, øns­ker jeg at flest mulig skal len­ke til det jeg skri­ver. Jeg skri­ver ikke for ikke å bli lest. Når noen, som nå de irs­ke avi­se­ne, for­sø­ker å begren­se adgan­gen til len­king, hand­ler de i strid med de aller fles­te opp­havs­menns inter­es­ser. De set­ter sine egne, snev­re øko­no­mis­ke inter­es­ser foran and­re opp­havs­menns inter­es­ser når de for­sø­ker å under­gra­ve net­tet på en slik måte.

Hvis man ikke øns­ker at noen skal len­ke til det man har gjort til­gjen­ge­lig, så er det fult mulig å begren­se det­te på uli­ke måter. Vil man ha beta­ling for det man gjør til­gjen­ge­lig på nett, får man leg­ge det bak en betalingsmur.

Hvis noen skul­le beta­le for len­king, så er det avi­se­ne som skul­le beta­le for at noen len­ker til dem. Len­ker gene­re­rer tra­fikk direk­te ved at folk klik­ker på dem, og indi­rek­te ved at de bidrar til høy­ere ran­king i søke­tje­nes­ter. Det gjør at fle­re leser avi­se­ne, ser annon­ser, osv. Å kre­ve beta­ling for at noen len­ker til nett­avi­ser er som å kre­ve at avi­se­ne skal beta­le annon­sø­re­ne for at de annon­se­rer i deres avis.

Jeg mener å hus­ke at en avgjø­rel­se om len­king i Bel­gia før­te til at Goog­le slet­tet alle len­ker til bel­gis­ke nett­avi­ser, muli­gens til alle bel­gis­ke nett­ste­der. Jeg har ikke inn­trykk av at bel­gis­ke nett­avi­ser var tjent med å bli slet­tet fra Goog­le. (Det­te refe­re­res bare etter hukom­mel­sen, så det er ingen garan­ti for at det jeg sier på det­te punk­tet stemmer.)

Når noen kre­ver beta­ling for at man len­ker til dem bør sva­ret ikke være at man beta­ler, men hel­ler at man lar være å len­ke til dem. Jeg vil­le vel ha hengt på en opp­lys­ning om at jeg ikke vil len­ke for­di de kre­ver beta­ling og at jeg der­for ikke vil bidra til økt tra­fikk til det nettstedet.

Print Friendly, PDF & Email