Har samferdselspolitikerne fått elektrosjokk?

El-bil­sal­get i Nor­ge øker. I res­ten av ver­den står det stor sett stil­le på lavt nivå. Oslo har ambi­sjo­ner om å bli den leden­de el-bil­byen (men fort­set­ter med tom­me løf­ter til syk­lis­ter, og sta­dig nye utset­tel­ser av fris­ten for å fer­dig­stil­le det hoved­syk­kel­vei­net­tet som skul­le ha vært fer­dig i 1985 — nit­tenåtti­fem).

Det er ikke sær­lig over­ras­ken­de når man ser hvor­dan det offent­li­ge sub­si­di­e­rer og gir for­de­ler til el-bil­fol­ket. Det er åpen­bart at el-bil­fol­ket har meget gode lob­by­is­ter, poli­ti­ker­ne drøm­mer fort­satt om å kun­ne leke med biler, og man had­de en gang en drøm om å pro­du­se­re el-biler i Nor­ge. Det er nok sær­lig det sis­te, tan­ken om indu­stri­ar­beids­plas­ser, som gjor­de poli­ti­ker­ne til et lett byt­te for el-billobbyister.

El-biler er fri­tatt for moms. Det sam­me er el-motor­syk­ler og el-mope­der, men ikke el-syk­ler. Er det noen som er i stand til å se noen logikk her? Had­de man tenkt helse, mil­jø og areal­ut­nyt­tel­se had­de man valgt å sub­si­di­ere almin­ne­li­ge trå­syk­ler på den­ne måten. El-syk­ler, hvor man har hjelpe­mo­tor ved siden av pedal­kraft, er langt bed­re enn f.eks. el-mope­der, om vi også ten­ker litt folke­helse. Men vi syk­lis­ter må selv­sagt beta­le moms.

Con­ti­nue read­ing Har sam­ferd­sels­po­li­ti­ker­ne fått elekt­ro­sjokk?