Da aksjebrevene forsvant

2         Hindringer som måtte ryddes av veien

De retts­li­ge sider av en over­gang til ny tek­no­lo­gi vil det van­lig­vis fore­gå i to trinn. Først må man ryd­de bort hind­rin­ger, reg­ler som bin­der en til den tek­no­lo­gi man vil bort fra. Tek­no­lo­gi er ikke bare data­ma­ski­ner m.m. Penn, papir, pro­to­kol­ler, henge­map­per og doku­men­ter er også tek­no­lo­gi, selv om vi ikke er vant til å ten­ke på den­ne måten. Det nes­te, og langt vans­ke­li­ge­re trin­net er å etab­le­re et retts­lig grunn­lag og ram­mer for det nye. Gren­sen mel­lom de to trin­ne­ne er ikke skarp. Man kan trek­ke meg seg gam­le reg­ler inn i det nye som ikke er et direk­te hind­rer en i å ta det nye i bruk, men som gjør at nye mulig­he­ter ikke kan utnyt­tes effektivt.

I den dagjel­den­de aksje­lo­ven var det et krav om at det skul­le utste­des aksje­brev. Ved over­dra­gel­se skul­le aksje­bre­ve­ne sen­des inn til sel­ska­pet. Over­dra­gel­sen skul­le føres inn i aksje­bo­ken og aksje­bre­ve­ne skul­le få en påteg­ning om at det­te var gjort, alter­na­tivt skul­le det utste­des nye aksje­brev til erver­ver. I prak­sis had­de man inn­ført aksje­ser­ti­fi­ka­ter som omfat­tet et stør­re antall aksjer. Det­te kra­vet var den vik­tigs­te rettes­li­ge hind­rin­gen som måt­te ryd­des av vei­en for å få en nød­ven­dig moder­ni­se­ring av opp­gjørs­sys­te­me­ne for aksje­han­del: De fysis­ke aksje­bre­ve­ne måt­te bort, i alle fall for børs­no­ter­te selskaper.

Aksje­bre­ve­ne had­de begren­set retts­lig betyd­ning. Det var inn­før­sel i sel­ska­pe­ts aksje­bok som bestem­te for­hol­det til sel­ska­pet, ikke aksje­bre­vet. Men i for­hol­det mel­lom avhen­der og erver­ver, og i for­hol­det til kredi­to­rer, pant­ha­ve­re og even­tu­el­le and­re tredje­par­ter gjaldt doku­men­t­retts­li­ge reg­ler gjen­nom en hen­vis­ning til gjeldsbrevloven.

For obli­ga­sjo­ner var situa­sjo­nen en annen. Det var ikke noen krav om at det skul­le utste­des gjelds­brev. Noen kreditt­fore­tak had­de på det­te tids­punkt alle­re­de etab­lert sine egne doku­ment­løse obli­ga­sjons­sys­te­mer. Men tok man bort doku­men­tet brøt man også til­knyt­nin­gen til gjelds­brev­lo­vens kapit­tel 2. For­drin­ge­ne var fort­satt gyl­di­ge, men de var ikke len­ger neg­o­ti­ab­le. Er det et områ­de hvor det kan være et reelt behov for at penge­krav er neg­o­ti­ab­le, så er det i obligasjonsmarkedet.

Print Friendly, PDF & Email