Formueretten i møte med ny teknologi

Forskningsmessige utfordringer

Så langt har vi bare set­te begyn­nel­sen. Jeg ten­ker noen gan­ger på situa­sjo­nen som om vi har ryd­det vei slik at vi har kom­met oss ut av sko­gen og står foran et åpent land­skap. Vi begyn­ner å kom­me oss løs fra de mest bas­tan­te bin­din­ge­ne til det gam­le. Men utford­rin­gen lig­ger ikke i fri­gjø­rin­gen fra det gam­le. Den lig­ger i for­stå­el­sen og ana­ly­sen av det nye som vi så møter.

Vi må fin­ne ut hva alle de nye aktø­re­ne i mar­ke­det egent­lig gjør med trans­ak­sjo­ne­ne, og beskri­ve deres rol­ler i et retts­lig per­spek­tiv. Det­te er førs­te etap­pe, men vi må star­te der. Først når vi begyn­ner å for­stå mer inn­gå­en­de hva som fak­tisk skjer vil vi bli i stand til å gjen­nom­føre mer tra­di­sjo­nel­le retts­li­ge analyser.

Print Friendly, PDF & Email