Digitutvalget og immaterialrett

Patent

Fra opp­havs­rett går utval­get over til patent. Etter en inn­le­den­de beskri­vel­se får vi et avsnitt med over­skrif­ten “Om trans­ak­sjons­kost­na­der, ulov­li­ge paten­ter og patent­kratt”. Etter noen kor­te avsnitt som refe­rer en under­sø­kel­se om trans­ak­sjons­kost­na­der, kom­mer vi til det som vek­ker min inter­es­se: Ulov­li­ge paten­ter, hva kan de mene med det? Det­te skri­ver utvalget:

Det er også all­ment kjent at det både nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt med­de­les en rek­ke paten­ter som det ikke er retts­lig grunn­lag for å inn­vil­ge, da de omfat­ter alle­re­de kjent tek­nikk eller mang­ler opp­fin­nel­ses­høy­de. Med­de­lel­se av sli­ke paten­ter er i strid med patent­ret­ten, og paten­te­ne er der­med ulovlige.”

Så med “ulov­lig” mener de egent­lig et patent som er angri­pe­lig og som even­tu­elt kan kjen­nes ugyl­dig. For meg er det noe helt annet enn at det er “ulov­lig”. Satt på spis­sen blir det som å hev­de at dom­mer som opp­he­ves ved anke­be­hand­ling er “ulov­li­ge”. Man kan si at det er et spørs­mål om ord. Men utred­nings­ar­beid gene­relt og jus spe­si­elt er gjer­ne et spørs­mål om ord. Behers­ker man ikke det, da tyder det på at man ikke behers­ker det felt man har gitt seg inn på.

Om “patent­kratt” får vi vite dette:

En side ved det­te pro­ble­met er at det også med­de­les en rek­ke paten­ter som over­lap­per med and­re paten­ter, såkal­te patentkratt.”

Det er en set­ning til om en ana­ly­se WIPO har gjort av svak­he­ter i det inter­na­sjo­na­le patent­sys­te­met. Men om det­te gjel­der “patent­kratt” eller noe annet, er det ikke lett å for­stå. “Patent­kratt” illust­re­res med en figur som synes å være laget for å illust­re­re pro­ble­mer i USA (utval­get sier ikke hva det er, så vi må gjette).

Man skal ikke ha arbei­det mye med patent for å vite at patent i USA og patent i Euro­pa er to uli­ke ver­de­ner. Der­for er det vik­tig å vite hvil­ket sys­tem man snak­ker om. Det gjel­der i enda stør­re grad når de går over til å snak­ke om “patent­troll”. Det ser ut som om alle eksemp­le­ne er hen­tet fra USA. Igjen må vi gjet­te, for vi får ikke vite hvor det­te er hen­tet fra. Den enes­te under­sø­kel­sen det vises til, er fra USA. En beskri­vel­se av for­hol­de­ne i USA kan nok ha en viss betyd­ning for bedrif­ter som vil inn det mar­ke­det. Men som grunn­lag for poli­tisk hand­ling har det liten ver­di. Er anbe­fa­lin­gen av Nor­ge skal be pent eller pres­se på for at USA skal end­re sitt patentsystem?

Print Friendly, PDF & Email