Digitutvalget og immaterialrett

[section_title title=Patent]

Patent

Fra opphavsrett går utvalget over til patent. Etter en innledende beskrivelse får vi et avsnitt med overskriften “Om transaksjonskostnader, ulovlige patenter og patentkratt”. Etter noen korte avsnitt som referer en undersøkelse om transaksjonskostnader, kommer vi til det som vekker min interesse: Ulovlige patenter, hva kan de mene med det? Dette skriver utvalget:

“Det er også allment kjent at det både nasjonalt og internasjonalt meddeles en rekke patenter som det ikke er rettslig grunnlag for å innvilge, da de omfatter allerede kjent teknikk eller mangler oppfinnelseshøyde. Meddelelse av slike patenter er i strid med patentretten, og patentene er dermed ulovlige.”

Så med “ulovlig” mener de egentlig et patent som er angripelig og som eventuelt kan kjennes ugyldig. For meg er det noe helt annet enn at det er “ulovlig”. Satt på spissen blir det som å hevde at dommer som oppheves ved ankebehandling er “ulovlige”. Man kan si at det er et spørsmål om ord. Men utredningsarbeid generelt og jus spesielt er gjerne et spørsmål om ord. Behersker man ikke det, da tyder det på at man ikke behersker det felt man har gitt seg inn på.

Om “patentkratt” får vi vite dette:

“En side ved dette problemet er at det også meddeles en rekke patenter som overlapper med andre patenter, såkalte patentkratt.”

Det er en setning til om en analyse WIPO har gjort av svakheter i det internasjonale patentsystemet. Men om dette gjelder “patentkratt” eller noe annet, er det ikke lett å forstå. “Patentkratt” illustreres med en figur som synes å være laget for å illustrere problemer i USA (utvalget sier ikke hva det er, så vi må gjette).

Man skal ikke ha arbeidet mye med patent for å vite at patent i USA og patent i Europa er to ulike verdener. Derfor er det viktig å vite hvilket system man snakker om. Det gjelder i enda større grad når de går over til å snakke om “patenttroll”. Det ser ut som om alle eksemplene er hentet fra USA. Igjen må vi gjette, for vi får ikke vite hvor dette er hentet fra. Den eneste undersøkelsen det vises til, er fra USA. En beskrivelse av forholdene i USA kan nok ha en viss betydning for bedrifter som vil inn det markedet. Men som grunnlag for politisk handling har det liten verdi. Er anbefalingen av Norge skal be pent eller presse på for at USA skal endre sitt patentsystem?