Digitutvalget og immaterialrett

Tiltak

Når de kom­mer til det avslut­ten­de avsnit­tet med for­slag til til­tak, har utv­la­get valgt å hol­de seg til rap­por­ten Digi­tal Opport­u­ni­ty utar­bei­det av pro­fes­sor Ian Hargrea­ves på opp­drag for den bri­tis­ke regje­rin­gen. De gjen­gir en til­taks­lis­te i ti punk­ter fra den­ne rap­por­ten, som de gir sin til­slut­ning.

Det er sik­kert en utmer­ket rap­port. Men bri­tisk opp­havs­rett har utvik­let seg i en annen tra­di­sjon enn den kon­ti­nen­tal­euro­pe­is­ke, som Nor­ge til­hø­rer. Det er på ingen måte gitt at anbe­fa­lin­ger til den bri­tis­ke regje­ring på det­te områ­det også tref­fer godt i Nor­ge. Utval­get kun­ne og bur­de i det mins­te ha tatt seg bry­et med å vur­de­re i hvil­ken grad anbe­fa­lin­ge­ne er rele­van­te for Nor­ge. Å ta ini­tia­tiv på EU-nivå er for eksem­pel lite aktu­elt for uten­for­lan­det Nor­ge.

De øvri­ge dele­ne av utred­nin­gen vil jeg ikke kom­men­te­re i detalj. Men når man trek­ker med seg så man­ge spørs­måls­tegn fra det som er gjen­nom­gått, trek­ker man med seg en del skep­sis også inn i den­ne delen. Det blir ikke bed­re av at den inn­le­den­de his­to­rik­ken om musikk­bran­sjen inne­hol­der gans­ke mye feil. Tid­li­ge note­ut­gi­vel­ser var ofte finan­siert av mese­ner fra aris­to­kra­ti­et og loka­le kirke­sam­funn, skri­ver utval­get. Kan­skje var det mese­ner som finan­sier­te hånd­ko­pier­te noter. Muli­gens var det også mese­ner som finan­sier­te utgi­vel­se­ne av Josquin des Prez’ musikk tid­lig på 1500-tal­let og gjor­de ham til den førs­te kom­po­nist som ble inter­na­sjo­nalt berømt i sin egen leve­tid. Men jeg har ikke opp­fat­tet de neder­lands­ke musikk­for­leg­ger­ne som ga ut Vival­dis musikk tid­lig på 1700-tal­let, og der­med gjor­de det mulig for Johann Sebas­ti­an Bach å set­te seg inn i den­ne musik­ken, gjor­de det av vel­de­dig­het. Note­ut­gi­vel­ser var vik­ti­ge for blant and­re Mozart og Beet­ho­ven for­di det had­de vokst fram et bor­ger­skap som etter­spur­te sær­lig kam­mer­mu­sikk og piano­styk­ker. Så musikk­for­la­ge­ne had­de nok vokst fram før slut­ten av 1800-tal­let.

Utval­get skri­ver at fono­gra­fen fra 1877 fikk stor utbre­del­se utover 1900-tal­let. Nei, den gjor­de ikke det. Det var Emi­le Ber­li­ners gram­o­fon som fikk utbre­del­se, ikke Edi­sons fono­graf. Gra­ver­te sylind­re er vans­ke­li­ge å masse­pro­du­se­re. Ber­li­ners disk kun­ne pres­ses, og der­med masse­pro­du­se­res. Ber­li­ner for­sto også at man må ha soft­ware for å sel­ge hard­wa­re, og star­tet tre plate­sel­ska­per som var for­lø­per­ne til Deut­sche Gram­mop­hon, EMI og RCA.

Det­te er detal­jer, javel. Men når detal­je­ne blir man­ge er de ikke len­ger detal­jer. Og man spør seg igjen om hvor kor­rekt deres beskri­vel­ser er på områ­der som jeg ikke kjen­ner like godt, og som jeg der­for ikke kan kon­trol­le­re uten å gjø­re omfat­ten­de under­sø­kel­ser selv (som jeg ikke har gjort).

Jeg kon­sta­te­rer også at utred­nin­gen Til bokas pris, om de euro­pe­is­ke bok­mar­ke­de­ne og lit­te­ra­tur­po­li­tis­ke virke­mid­ler i Euro­pa, ikke er nevnt i avsnit­tet om bok­mar­ke­det (og hel­ler ikke i lit­te­ra­tur­over­sik­ten). Den ble gjort til­gjen­ge­lig i febru­ar 2012, så den­ne bur­de utval­get ha fått med seg. Jeg var med på å skri­ve den­ne utred­nin­gen for Kul­tur­de­par­te­men­tet og Kunn­skaps­de­par­te­men­tet, sam­men med Tore Slaata, Hel­ge Røn­ning, Håkon Lar­sen og Ter­je Col­bjørn­sen. Når jeg leser Digi­tal­ut­val­gets utred­ning, kla­rer jeg ikke å fri meg fra den tan­ken at vi fikk til utro­lig mye i løpet av de tre måne­de­ne vi had­de til å gjø­re det­te, om vi sam­men­lig­ner med hva utval­get har fått til i løpet av et og et halvt år.

Print Friendly, PDF & Email
 • Tho­mas Steen

  Nei, det er nok av land hvor pub­li­se­ring av ver­ker har blitt sen­su­rert, sist i Nor­ge, hvor en bok om vår stats­mi­nis­ter ble sen­su­rert. Det er for­fat­te­rens men­neske­rett til å ikke få ver­ket sen­su­rert, og dis­tri­bu­ert.

 • Tho­mas Steen

  Da note­rer du feil. Jeg har sagt at det blir opp til dis­tri­bi­tø­re­ne under den­ne model­len å kana­li­se­re pen­ger til­ba­ke til opp­havs­men­ne­ne, og opp­havs­rett kan ikke over­fø­res.

 • Tho­mas Steen

  Det­te har vist seg å være en meget slippe­ry slo­pe. Plut­se­lig skal man begyn­ne å set­te eksemp­ler. Og så fle­re og fle­re. Til­slutt begår folk selv­mord for­di de blir fore­spei­let 50+ år i feng­sel for noe som ikke var kri­mi­nelt engang.

 • Tho­mas Steen

  Hva stan­ser meg fra å bru­ke sitat­ret­ten til å over­fø­re filer til and­re, når en fil blir delt opp i pak­ker når den blir sendt over TCP? Hver lil­le pak­ke er jo bare et lite sitat…

  Og ikke minst, “Quan­tum Copy­right” Kan­skje du kan løse den­ne flo­ken: http://www.techdirt.com/articles/20121212/17201421368/quantum-copyright-what-point-does-legal-copy-become-infringement.shtml

 • Olav­Tor­vund

  Hvil­ken bok ble sen­su­rert?

 • Olav­Tor­vund

  Så man skal alt­så være pris­gitt noen dis­tri­bu­tø­rers vel­de­dig­het, siden man ikke skal ha noen ret­tig­he­ter?

 • Olav­Tor­vund

  Hold pri­mi­ti­ve land som USA uten­for norsk debatt

 • Olav­Tor­vund

  For­di det ikke omfat­tes av sitat­ret­ten

 • Tho­mas Steen
 • Tho­mas Steen
 • Tho­mas Steen

  Greit, men er bekym­ret for at den­ne tanke­gan­gen blir vek­ket til live i lan­det nå som grib­be­ne i opp­havs­retts­in­du­stri­en får lov til å gjø­re hva de vil med pri­vat­per­soners infor­ma­sjon.

 • Tho­mas Steen

  Et sitat er en mind­re del av et ånds­verk eller kunst­ne­risk pre­sta­sjon, gjen­gitt i en sam­men­heng.” Sam­men­hen­gen er som en fil. Filen er opp­havs­be­skyt­tet av den som lag­de filen, som da er et selv­sten­dig verk som enkaps­u­le­rer det ver­ket som site­res.

 • Olav­Tor­vund

  Det synes å være en 20 år gam­mel sak. Mye har skjedd på 20 år. Det vil­le nep­pe ha skjedd i dag.

 • Olav­Tor­vund

  Det er ingen grib­ber som kan gjø­re hva de vil med pri­vat­per­soners infor­ma­sjon.

 • Olav­Tor­vund

  Det er feil. Hvis du tror jeg ikke kan det­te, så får det bli ditt pro­blem. Jeg gid­der ikke bru­ke tid på for­kla­re mer om det­te. Du kan even­tu­elt set­te deg inn i opp­havs­rett, selv om det kan bety at du må KJØPE en BOKPAPIR!

 • Tho­mas Steen

  Vi kan kom­me til­ba­ke til det­te, om ånds­verks­lov­end­rin­ge­ne blir så kata­stro­fa­le som jeg fryk­ter.

 • Tho­mas Steen

  Jeg tror at du vet det­te. Der­imot er jeg inter­es­sert i å vite hvor gren­sen lig­ger. Hvis det lig­ger nok sita­ter rund­tom­kring på net­tet, til at jeg kan rekon­stru­ere et verk, hva skjer da?

 • Olav­Tor­vund

  Nei. Frem­stil­ler du et eksemp­lar av et ånds­verk så frem­stil­ler du et ekseplar, også om du gjør det ved å set­te det sam­men av biter.

 • Tho­mas Steen

  Og du ser ikke hvor gra­ve­ren­de idio­tisk det­te fak­tisk er? At jeg kan bli straf­fet for­di jeg klar­te å skaf­fe meg et kom­plett verk av brudd­styk­ker som er lov­lig?

 • Olav­Tor­vund

  Det­te blir helt feil. For det førs­te synes du å for­ut­set­te at man kan klip­pe opp et verk i biter og kal­le hver bit et sitat. Noe slikt omfat­tes ikke av sitate­ret­ten. At det skul­le fin­nes så man­ge sita­ter at man kan set­te sam­men et helt verk, er helt ureas­lis­tisk.

  For det annet er det ikke slik at det om man har alle brik­ke­ne i et pus­le­spill, så vil det være ulov­lig å leg­ge pus­le­spil­let. Men man har i utgangs­punk­tet ikke lov å lage et nytt eksemp­lar basert på å kopiere pus­le­spill­brik­ke­ne eller resul­ta­tet. Du kan frem­stil­le eksemp­lar til pri­vat bruk, men det du da kopie­rer fra må væe lov­lig frem­stilt.

  En debatt­form basert på at man kon­stru­erer helt urea­lis­tis­ke eks­trem­ek­semp­ler, for­ut­set­ter over­drev­ne reak­sjo­ner og gene­ra­li­se­rer ut fra sine egen­pro­du­ser­te spø­kel­ser, er uin­ter­es­sant og lite rea­lis­tisk. Man kan ta et hvil­ket som helst regel­verk og kon­stru­ere spe­si­el­le situa­sjo­ner hvor de gir uri­me­li­ge utslag. Det er noe vi må leve med.

  Ingen ven­ter at man skal kun­ne gjø­re noe som hind­rer all ulov­lig­het. Men man kan redu­se­re den.

 • G_A

  Når det gjel­der paten­ter og USA vs Euro­pa, må man hus­ke på at det nå er til­mær­met fritt frem for soft­ware­pa­ten­ter i prak­sis, pga en svært uhel­dig og “ulov­lig” (her i betyd­nin­gen i strid med lov­verk) utvik­ling i his EPO. Uten å ha lest utred­nin­gen, vil jeg der­for påpe­ke at man risi­ke­rer til­stan­der som utvik­ler seg sta­dig nær­me­re de ame­ri­kans­ke når utvik­lin­gen løper løpsk uten­for lov­gi­vers ram­mer og uten sty­ring. Det nors­ke patent­sty­ret føl­ger selv­føl­ge­lig dil­ten­de etter EPO, som for­ar­bei­de­ne for­ut­set­ter, selv om utvik­lin­gen er klart i strid med både lov (jada, ikke til­sik­tet noen rea­li­tets­end­ring fra direk­tiv­teks­ten, men like­vel) og vik­ti­ge­re: inten­sjo­nen bak hele direk­ti­vet. Det var ikke UBEVISST at soft­ware­pa­ten­ter ikke had­de noen plass der.

 • Olav­Tor­vund

  Nå er ikke patent det jeg arbei­der mest med, så jeg kan ikke alle detal­jer. Men et av det sto­re pro­ble­me­ne med patent i USA er dår­lig grans­king før patent gis, og at det gis patent for så mye tull. Patent på rek­tan­gel med avrun­de­de hjør­ner var vel et av strids­spørs­må­le­ne mel­lom Apple og Sam­sung. Ama­zon har patent på “one click shop­ping”, osv.

  Dår­lig gransk­ning av paten­krav gjør at det gis man­ge paten­ter på “opp­fin­nel­ser” som slett ikke er nye. Noen gan­ger får man inn­trykk av at det enes­te krea­ti­ve er selve patent­søk­na­den.

  På USAnsk vis aksep­te­rer man hel­ler ikke at ver­den uten­for USA er av betyd­ning, slik at spørs­må­let ikke er om det er nytt, men om det til nå har vært ukjent i USA. Det er slikt som har gjort det mulig å paten­te­re Bas­ma­ti-ris i USA. Euro­pa er et langt styk­ke unna den gal­ska­pen.

  For soft­ware­pa­tent er det i Euro­pa slik at man ikke kan ta patent på pro­gram i seg selv. Men pro­gram i kom­bi­na­sjon med en eller annen dings som har tek­nisk effekt, kan paten­te­res. Det­te kan man mene mye om. Men vi bør uan­sett ikke dis­ku­te­re euro­pe­is­ke pate­ten­ter med utgangs­punkt i de mest absur­de eksemp­le­ne fra USA.

 • G_A

  En fir­kant med avrun­de­de hjør­ner og kan­ter har blitt beskyt­tet i EU og, men som design, ikke patent. for­øv­rig en helt grei regist­re­ring. som patent imid­ler­tid, er det åpen­bart håp­løst — men som du indi­rek­te sier: i USA er enten hele sys­te­met eller alle saks­be­hand­le­re­ne en kom­bi­na­jon av udu­ge­li­ge og gale.
  Tek­nisk effekt kra­vet er ikke bare en direk­te omgå­el­se av soft­ware­pa­tent­re­ge­len, men også håp­løst upre­sist og i prak­sis verdi­løst. Skal se omm jeg kom­mer på noen eksemp­le­tær i mor­gen. Når det i til­legg ikke skjer noen lov­mes­sig­hets­kon­troll med en prak­sis som utvik­les uten ret­nings­lin­jer fra lov­gi­ver, kan det sann­syn­lig­vis bare gå en vei.

 • Olav­Tor­vund

  At design beskyt­tes som design, er greit nok. Jeg kjen­ner ikke den kon­kre­te saken, men går ut fra at det var et design­ele­ment i noe som har mer. Rek­tan­gel med avrun­de­de hjør­ner har vært van­lig design for ser­ve­rings­brett så len­ge jeg kan hus­ke.

  Det er mye i patent­ut­vik­lin­gen som kan dis­ku­te­res, også i Euro­spa. Satt litt, men ikke vel­dig mye på spis­sen, er det slik at et pro­gram i seg slev ikke kan paten­te­res. Men når det har tek­nisk effekt sam­men med en data­ma­skin, da er det ikke len­ger bare pro­gram­vare. Men vi kan ikke bru­ke de mest absur­de eksemp­le­ne fra USA for å illust­re­re utvik­lin­gen i euro­pe­is­ke paten­ter. I alle fall ikke hvis vi øns­ker at dis­ku­sjo­nen skal være sak­lig.

 • Tho­mas Skoge­stad

  Har du lest (2)?
  Bestem­mel­sen har sin paral­lell FN-kon­ven­sjo­nen om øko­no­mis­ke, sosia­le og kul­tu­rel­le ret­tig­he­ter art 15:
  1. Kon­ven­sjons­par­te­ne aner­kjen­ner ret­ten til for enhver til:

  c. Å nyte godt av beskyt­tel­se av de ånde­li­ge og mate­ri­el­le inter­es­ser som stam­mer fra ethvert viten­ska­pe­lig, lit­te­rært eller kunst­ne­risk verk som han er opp­havs­mann til.
  http://www.lovdata.no/all/tl-19990521–030-034.html#A15

  Det­te er i mot­set­ning til men­neske­ret­ten [sic!] en bin­den­de kon­ven­sjon, og går foran all annen norsk lov ved even­tu­ell mot­strid, siden den er en del av men­neske­retts­lo­ven.

  I gårs-dagens Nærings­liv had­de for­res­ten Tor­gei Water­house et full­sten­dig god­dag, mann! – økse­skaft-svar.

 • Pal­Lyk­kja

  Når det gjel­der de morals­ke ret­tig­he­te­ne så er de kapi­ta­lis­tis­ke argu­men­te­ne for hvem som har “for­tjent” noe rett og slett syl­tyn­ne. Det at nord­menn har “for­tjent” olje­pen­ger, eller at Rimi-Hagen har “for­tjent” å bli søkk­rik er feil bruk av ordet for­tjent. Vi har orga­ni­sert oss med retts­ve­sen for å få noe fel­les å enes om og unn­gå kon­flik­ter. I Tysk­land for noen hund­re år siden så reis­te man rundt med loven og sol­da­ter til å hånd­heve loven. Når uli­ke juri­dik­sjo­ner møt­tes så løs­te man kon­flik­ten med vold. Det har lite med hvem som har for­tjent hva. For­søk på å teo­re­ti­se­re om eien­dom slik som John Locke har gjort er egent­lig gans­ke irre­le­vant siden sli­ke lære­set­nin­ger er vel­dig sår­ba­re for et møte med vir­ke­lig­he­tens ver­den. Morals­ke argu­men­ter som at “avhold fører til fær­rest HIV-posi­ti­ve i det lan­ge løp” eller “intel­lek­tu­ell eien­doms­rett styr­ker men­nes­kets ska­per­kraft” høres vel­dig logisk og lurt ut, men vir­ke­lig­he­ten opp­fø­rer seg sjel­den i pakt med teori­en. Ikke bare har man pro­ble­mer med å for­me den gjen­stri­di­ge vir­ke­lig­he­ten til teori­ene, men de etis­ke aspek­te­ne er også tvil­som­me. Der­som pavens avholds­stra­te­gi bare med­fø­rer at HIV-epi­di­mi­en bare aksel­le­re­rer så kan man lure på om den er så etisk like­vel, det sam­me intel­lek­tu­ell eien­doms­rett viser seg å være den størs­te bremse­klos­sen for å utvik­le livs­vik­tig kli­ma-tek­no­lo­gi. Det er bed­re å “ta feil” og over­le­ve enn å “ha rett” og være død. Så dis­se etikk-argu­men­te­ne for intel­lek­tu­ell eien­doms­rett er egent­lig mest tanke­spinn som egent­lig ikke er rele­vant.

  Det som jeg mener der­imot er rele­vant er hva som vir­ke­lig øker ska­per­kraf­ten og inno­va­sjo­nen i sam­fun­net og ver­den. I en bok som heter

  The Law and Eco­no­mics of Intel­lec­tu­al Pro­per­ty in
  the Digi­tal Age: The Limits of Ana­ly­sis (Rout­led­ge Rese­arch in
  Intel­lec­tu­al Pro­per­ty) [Hard­cover]

  Niva Elkin-Koren

  (Aut­hor), Eli Salz­ber­ger (Aut­hor) så pluk­ker for­fat­ter­ne fra hver­and­re de øko­no­mis­ke teori­ene bak opp­havs­rett og kon­fron­te­rer dem med vir­ke­lig­he­ten, dvs. empi­risk forsk­ning. Det man fin­ner ut er like ille øde­leg­gen­de for opp­havs­rettslob­by­en som kon­do­mer er øde­leg­gen­de for den katols­ke kir­kens ver­dens­bil­de, dvs. det som vir­ker for å fjer­ne HIV går på tvers av “gude­git­te” lære­set­nin­ger, og det som frem­mer ska­per­kraft og ska­per­meng­de går på tvers av “morals­ke” dog­mer og popu­læ­re opp­fat­nin­ger om hva som dri­ver folk til å job­be.

  http://www.amazon.com/The-Economics-Intellectual-Property-Digital/dp/0415499089

  Det at sam­ar­beid vin­ner over selv­in­ter­es­sen er tyde­lig­vis vans­ke­lig å svel­ge for dem som fore­trek­ker å ikke befat­te seg med den ure­gjer­li­ge vir­ke­lig­he­ten.

  The Pen­guin and the Leviat­han: How Coope­ra­tion Triumphs over Self-Inte­rest http://amzn.to/114t2BV

  Jeg skjøn­ner ikke at det er noe far­lig å utset­te ting man tror på for en vir­ke­lig­hets­test, men som man ser i det olje­pro­du­se­ren­de Nor­ge så er det bed­re å stik­ke hodet i olje­san­den enn å ta klima­ut­ford­rin­ge­ne på alvor.

 • Olav­Tor­vund

  Ditt grunn­dog­me om at målet er en eller annen form for øko­no­misk effek­ti­vi­tet byg­ger på et like svakt grunn­lag som at noen “for­tje­ner noe”. For­øv­rig viser aller som bru­ker “morals­ke ret­tig­he­ter” i norsk debatt bare at de har hengt seg opp i USAnsk opp­havs­rett og ikke for­står hva det drei­er seg om.

 • Pal­Lyk­kja

  Ditt grunn­dog­me om at målet er en eller annen form for øko­no­misk
  effek­ti­vi­tet byg­ger på et like svakt grunn­lag som at noen “for­tje­ner
  noe”.”

  Ikke iføl­ge fors­ker­grup­pen “Pri­mary Sources on Copy­right (1450–1900) som har stu­dert og stu­de­rer kil­de­ne fra Ita­lia, Frank­ri­ke, Tysk­land, Spa­nia, Stor­bri­tan­nia, USA og Neder­land gjen­nom 450 år. De som har vært med på dis­se pro­sjek­te­ne og kjen­ner dem har så vidt jeg vet kon­klu­dert med at nyt­te har vært og er det som har vært målet med opp­havs­ret­ten når det kom­mer til styk­ket, til og med i Frank­ri­ke. James Boy­le skri­ver i boka The Pub­lic Domain s. 33: “When the French legis­la­tu­re final­ly pro­du­ced a law of author’s rights it tur­ned out, in Hess’s words, to reflect “an episte­mo­lo­gical­ly impure and unstab­le legal synthe­sis that com­bined an instru­men­ta­list notion of the pub­lic good with a theory of aut­horship based on natu­ral rights.”

  Den­ne “impure and unstab­le legal synthe­sis” er det opp­havs­retts­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne byg­ger på, og alle for­søk på å byg­ge bru mel­lom Dide­rot (droits d’auteur tra­di­sjo­nen) og Condor­cet (instru­men­ta­list og nyt­te tra­di­sjo­nen) har ikke ført fram. Man kun­ne nes­ten tro at Tho­mas Jef­fer­son 200 år før gen­tek­no­lo­gi­en for­ut­så hva forsk­nin­gen på det bio­lo­gis­ke men­nes­ket har kom­met fram til (se Benk­ler 2012) og inter­nett når han skri­ver “The ideas should free­ly spre­ad from one to anot­her over the glo­be (inter­nett?), for the moral and mutu­al instruc­tion of man, and improve­ment of his con­dition, seems to have been pec­u­li­a­ry and bene­vo­lent­ly desig­ned by natu­re (Jef­fer­son var som man­ge and­re fra ame­ri­kansk opp­lys­nings­tid deist, dvs. så på natu­ren som Gud), when she (moder natur) made them, like fire (bits?), expan­sib­le over all space (cyber­space?), wit­hout lessening their den­sity in any point (den mil­lion­te bits kopi­en er like bra), and like air in which we breathe (ikke mulig å avgren­se), move, and have our phy­si­cal being, inca­pab­le of con­fi­ne­ment or exclu­si­ve appro­pria­tion. Inven­tions then can­not, in natu­re, be sub­ject of pro­per­ty”. Boy­le 2008.

  Jef­fer­son traff spi­kern på hodet og er like gyl­dig da han skrev det­te i 1814 som det er gyl­dig i inter­nett­al­de­ren. Snakk om å være tid­løs og skarp.

 • Olav­Tor­vund

  Ingen har sagt at ide­er ikke skal fly­te fritt. Opp­havs­rett ver­ner ikke ide­er.

  Det er ikke et spørs­mål om hva som even­tu­elt er his­to­risk kor­rekt, men hva som er den vik­tigs­te grun­nen til å ha opp­havs­rett. Du avvi­ser rime­lig­hets­vur­de­rin­ger og erstat­ter de med en eller annen form for øko­no­mis­ke effek­ti­vi­tet. Den øko­no­mis­ke effek­ti­vi­tets­re­li­gio­nen har ikke noe bed­re fun­da­ment enn and­re ver­di­er. Du vil gjø­re opp­havs­menn til råvare­le­ve­ran­dø­rer i en pølse­fab­rikk kalt “inn­holds­pro­duk­sjon”, eller noe i den ret­nin­gen. Det er ikke det over­or­de­ne målet for meg.

 • Pal­Lyk­kja

  Det er ikke et spørs­mål om hva som even­tu­elt er his­to­risk kor­rekt, men hva som er den vik­tigs­te grun­nen til å ha opp­havs­rett.”

  Det er du som sta­dig kla­ger på USA-nske tolk­nin­ger av opp­havs­ret­ten, så der­for vis­te jeg at også euro­pe­isk opp­havs­rett har nyt­te som en sen­tral pre­miss, om en på en “impure and unstab­le legal synthe­sis”.

  Rime­lig­hets­grun­ner” pas­ser ikke i man­ge situa­sjo­ner, og spe­si­elt ikke som grunn­lag for opp­havs­ret­ten. Til og med mate­ma­tikk er usik­kert. Ta for eksem­pel noe så sik­kert som mate­ma­tikk, her er et eksem­pel på mate­ma­tisk uen­de­lig sann­het: “Eulers theo­rem The num­ber of ver­tices; V; minus the num­ber of edges; E; plus the num­ber of faces; F; in a poly­hed­ron is always 2. Pro­ven by Can­tor Then coun­te­rexamp­le proved it wrong After seve­r­al new proofs and new refuta­tions, the theo­rem is now only rea­dab­le to a few.” upub­li­sert: Kjell Arne Brek­ke, UiO. Så når matte­ma­tis­ke teo­re­mer er umu­lig å fast­slå som evi­ge sann­he­ter, hvor­dan kan “rime­lig­hets­vur­de­rin­ger” der en sik­ker rette­snor?

  Det er ikke snakk om “effek­ti­vi­tets­re­li­gion”, men empi­ris­ke stu­di­er av hvor­dan uli­ke regi­mer for opp­havs­rett fun­ge­rer for pro­duk­sjon av ånds­verk. Dess­uten så er det så langt ifra effek­ti­vi­tets­re­li­gion man kan kom­me. Atferds­øko­no­mi­en, bio­lo­gis­ke stu­di­er, intsti­tu­sjo­nell øko­no­mi og psy­ko­lo­gisk øko­no­mi gjør det mot­sat­te av å anta rasjo­nel­le aktø­rer for eksem­pel. Man kon­sen­tre­rer seg om å fin­ne ut hva som fak­tisk skjer uten å model­le­re atfer­den teo­re­tisk basert på “effek­ti­vi­tets­re­li­giø­se for­ut­set­nin­ger” for å si det slik. Du til­leg­ger meg menin­ger som jeg ikke har, råvare­le­ve­ran­dør i pølse­fab­ri­ken er en strå­mann som du ikke kom­mer noen vei med argu­ment­mes­sig. Faget “law and eco­no­mics” er empi­risk fun­dert og nøy­tralt i seg selv vil jeg si. Omtrent på sam­me måte som at når man ser kon­dom­bruk stop­per HIV men ikke avhold, ja da vel­ger man kon­dom. Om selv­be­stemt abort gir mind­re total smer­te i sam­fun­net enn abort­for­bud med stren­ge unn­takts­be­stem­mel­ser så vel­ger man der­et­ter. Det er ikke noen effek­ti­vi­tets­re­li­gion som lig­ger bak, men rett og slett sunn for­nuft og nøye viten­ska­pe­li­ge empi­ris­ke funn.

  Opp­havs­ret­ten må sty­res etter empi­risk forsk­ning på hva som fun­ge­rer, enkelt og greit. Ikke livs­fjer­ne dog­mer og anek­to­tis­ke obser­va­sjo­ner. Det blir viten­skap som Fjord­man og Document.no, dvs. helt ubru­ke­lig. DIGIT-utval­get har i det mins­te for­søkt å utvi­se en viten­ska­pe­lig og empi­risk hold­ning til mate­ri­en og ikke den sed­van­li­ge sko­las­tis­ke rin­gar­gu­men­ta­sjo­nen. Euro­pa og USA vil stag­ne­re øko­no­misk for­di man ikke grei­er å omstil­le seg til nye tek­no­lo­gis­ke ram­me­vil­kår, man sit­ter fast for dypt nede i søla i form av blant annet opp­havs­rett til at man kan beve­ge seg, mener jeg. Poli­ti­ke­re som ten­ker fram­tid må for­test mulig få gjordt noe med den­ne situa­sjo­nen.

 • Olav­Tor­vund

  Ditt utgangs­punkt er pølse­frab­rik­ken: “hvor­dan uli­ke regi­mer for opp­havs­rett fun­ge­rer for pro­duk­sjon av ånds­verk” Der har du satt er verdi­pre­miss.

  Jeg kri­ti­se­rer at man lener seg på USAnsk opp­havs­rett for­di den fak­tisk ikke er sær­lig rele­vant for en euro­pe­isk og norsk dis­ku­sjon.

 • Pal­Lyk­kja

  Nei, du tar feil. Mitt utgangs­punkt er å ska­pe et sys­tem som vir­ker noen tusen gan­ger bed­re til å ska­pe ori­gi­na­li­tet. For å gjø­re det så må man ha fri­het. Dagens sys­tem fjer­ner fri­he­ten i stor grad som folk har til å ska­pe og man har alt­for få muli­ge for­ret­nings­mo­del­ler til­gjen­ge­lig for­di alle pøl­se­ne skal på død og liv pro­du­se­res i “opp­havs­retts­fab­rik­ken”. Opp­havs­retts­til­hen­ge­re øns­ker ikke å si: “Vi skal nå stjer­ne­ne, eller så langt som mulig, en måne­lan­ding for eksem­pel. Hvor­dan inn­ret­ter vi oss for å få stjerne­kva­li­tet og den meng­den med inno­va­sjon og ska­per­kraft som sam­fun­net tren­ger for å leve i fred og med øko­no­misk og sosi­al trygg­het for alle.”

  Nei, opp­havs­retts­til­hen­ge­re øns­ker først å vel­ge ver­tøy, og bare ett selv­føl­ge­lig: “Val­get ble en ham­mer, og det bestem­mer hva vi kan byg­ge”. Da får man ikke den kva­li­te­ten og den krea­ti­vie­ten man tren­ger når man leg­ger sli­ke begrens­nin­ger i utgangs­punk­tet. Uten fri­het så for­svin­ner krea­ti­vi­te­ten og man får “opp­havs­retts­pøl­ser”.

 • Olav­Tor­vund

  Opp­havs­man­nen bestem­mer hvor­dan hans verk skal gjø­res til­gjen­ge­lig. Ver­ken du eller jeg kan set­te oss på vår høye hest og for­tel­le ved­kom­men­de at vi vet så mye bed­re hva som er til hans eget bes­te. Er det vel­dig vans­ke­lig? Eller opp­høy­er du deg til en gud som vet bed­re enn alle and­re hva de bør gjø­re med det de ska­per?

 • Pal­Lyk­kja

  1) Val­get av verne­tid og unn­taks­be­stem­mel­ser har ingen­ting med å inn­ta noen morals­ke posi­sjo­ner, det gjø­res den dag i dag, i lov­ver­ket 2) det har hel­ler ikke noe å gjø­re om at lov­gi­ve­re vet hva som er til opp­havs­man­nens eget best for­di det er ikke på indi­vid­nivå man lager lover, og hel­ler ikke slik at unn­taks­be­stem­mel­ser som for eksem­pel gjel­der blin­de og svak­syn­te sin til­gang til kul­tur nød­ven­dig­vis er laget med opp­havs­man­nen sitt ve og vel i tan­ke­ne, men rett og slett at blin­de skal få bok­k­o­pi­er i et for­mat som de kan lese. 3) så om man har syns­punk­ter på verne­tid eller unn­taks­be­stem­mel­ser så antar jeg at man hver­ken tren­ger å bli ansett som moralsk over­le­gen eller gud som “vet” hva and­re bør gjø­re med det de ska­per 4) Nå er hva et men­nes­ke ska­per noe slikt som bort­imot 100 pro­sent avhen­gig av å bli del­ak­tig i and­re men­nes­kers ska­per­verk. De fles­te men­nes­ker som har vokst opp adskilt fra and­re men­nes­ker, i ulve­flok­ker eller blandt aper, de er ikke akku­rat noen Mozar­ter og Ein­stei­ner for å si det slik.5) Kunst er en kopie­rings­ak­ti­vi­tet og ikke en ori­gi­nal­fram­stil­ling, og det­te lig­ger alt­så i gene­ne som i seg selv er kopi­ma­ski­ner og sam­men fun­ge­rer som kopi­ma­ski­ner. Så det å set­te seg på sin høye hest og si at man bare har seg selv å tak­ke for sine ver­ker og opp­høye seg til en gud som har rett til å bin­de opp ide­er bak retts­li­ge mine­felt er ikke bare dypt urett­fer­dig, men også dår­lig for­valt­ning av fel­les­res­sur­se­ne som bur­de være til alles dis­po­si­sjon. Pub­lic domain i dag bur­de vært mye mye stør­re, men opp­havs­ret­ten har pri­va­ti­sert dis­se fel­les­res­sur­se­ne. 6) Du blan­der sam­men Dide­rot sin for­fat­ter­ret­tig­hets­teori med Condor­cet sin nytte­ver­di og vekt på pub­lic domain til “impure and unstab­le legal synthe­sis”. Det er jo det opp­havs­retts­ju­ris­ter lever av, nem­lig grå­so­ner og advo­kat­mat i form av alli­an­ser med mek­ti­ge inter­esse­grup­per. Dis­se inter­esse­grup­pe­ne repre­sen­te­rer bare til­hen­ge­re av opp­havs­rett, den and­re siden har jo ofte ikke mono­pol­ka­pi­tal de kan beta­le advo­ka­ter med. Er ikke det gans­ke nær sann­he­ten?

 • Olav­Tor­vund

  Javel.Jeg tar ikke feil av noen for­fat­ter­teori­er, gans­ke enkelt for­di jeg ikke for­hol­der meg til dem.

 • Pal­Lyk­kja

  Jeg påstår at alle som bru­ker rime­lig­hets­be­trakt­nin­ger som grunn­lag for opp­havs­ret­ten for­hol­der seg til det usta­bi­le lega­li­tets­prin­sip­pet av en avvei­ning mel­lom sam­funns­nyt­te og morals­ke ret­tig­he­ter. Du gjør det nok også for­di du hev­der at det er ingen som kan bestem­me over hvor­dan and­re skal pub­li­se­re sam­ti­dig som du hev­der at å få en øko­no­misk ytel­se for å pub­li­se­re øker folks incen­tiv til å ska­pe. Jeg antar at du mener det er bra for sam­fun­net at folk ska­per noe og at opp­havs­ret­ten vir­ker bra i for­hold til det­te? Viss du bare ten­ker på helt iso­ler­te rime­lig­hets­be­trakt­nin­ger og hen­sy­net til opp­havs­man­nen så er du nok gans­ke ale­ne om det­te tror jeg.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg skjøn­ner ikke hva du mener med “morals­ke ret­tig­he­ter”. Jus er full av avvei­nin­ger. Det er ald­ri svart/hvitt. Jeg har hel­ler ikke sagt øko­no­mi er det enes­te eller vik­tigs­te insen­ti­vet. Jeg har hel­ler ikke sagt noe om noen iso­ler­te rime­lig­hets­be­trakt­nin­ger. Det er noe du har dik­tet opp.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg lever helt greit med at ikke alle er eni­ge med meg, Så len­ge man er sak­lig, som du er, så er det frukt­bart å dis­ku­te­re med folk man ikke er enig med.

  Da jeg les­te Digi­t­ut­val­get reg­net jeg med å fin­ne man­ge for­slag jeg var uenig i og som kun­ne dis­ku­te­res, men at de de la ryd­di­ge pre­mis­ser for dis­ku­sjo­nen. Jeg ble dypt skuf­fet over hvor dår­lig utred­nings­ar­beid de had­de gjort. Når pre­mis­se­ne var så dår­li­ge, ble det uin­ter­es­sant å dis­ku­te­re for­sla­ge­ne.

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?()

 • Jeg lo ikke “av” deg, men du fikk frem humo­ren i det­te på en god måte.
  (Jeg ble såpass skuf­fet over rap­por­ten at jeg ikke les­te den i sin hel­het — den var uten bidrag til nytenk­ning)