Varetransport og syklister

Må bry­te loven hver dag” skri­ver Aften­pos­ten om de som leve­rer varer i byen, og at de Vil fjer­ne syk­kel­felt i sen­trum. Vi kun­ne selv­sagt ha sagt at vi syk­lis­ter må bry­te loven hver dag for å kom­me oss noen­lun­de trygt fram på syk­kel. Byen er så elen­dig til­rette­lagt for syk­kel at vi ikke kom­mer fram om vi ikke bry­ter tra­fikk­reg­le­ne. Beg­ge deler er spiss­for­mu­lert, men beg­ge deler er til en viss grad sant.

Når plas­sen er begren­set må man fin­ne kom­pro­mis­ser som tar hen­syn til alle krys­sen­de inter­es­ser. Men det må bli slutt på at det all­tid er syk­lis­te­ne som skvi­ses ut.

All gate­par­ke­ring i sen­trum, som ikke er vare­le­ve­ring eller han­di­cap­pla­ser, må bort. Det er gans­ke god plass i sen­trum. Det er menings­løst tøv når Ola Elve­stu­en kla­ger over tran­ge gater i Oslo. Pro­ble­met er at det mes­te av til­gjen­ge­lig plass er okku­pert til par­ke­ring av biler. Det er bilis­te­ne som opp­tar plass og ska­per pro­ble­mer, ikke syk­lis­te­ne. Det er også bilis­te­ne som gjør byrom­met utru­i­ve­lig. Det sit­ter visst vel­dig langt inn hos bil­fol­ket i han­delstan­den å erkjen­ne at det fak­tisk er de bil­frie gågate­om­rå­de­ne som er de mest attrak­ti­ve områ­de­ne for butik­ker. Fjern gate­par­ke­rin­gen, så kan man dis­ku­te­re hvor­dan area­le­ne kan bru­kes til å ska­pe triv­sel, frem­kom­me­lig­het og mulig­het for varetransport.

Con­ti­nue read­ing Vare­trans­port og syk­lis­ter