Varetransport og syklister

Må bry­te loven hver dag” skri­ver Aften­pos­ten om de som leve­rer varer i byen, og at de Vil fjer­ne syk­kel­felt i sen­trum. Vi kun­ne selv­sagt ha sagt at vi syk­lis­ter må bry­te loven hver dag for å kom­me oss noen­lun­de trygt fram på syk­kel. Byen er så elen­dig til­rette­lagt for syk­kel at vi ikke kom­mer fram om vi ikke bry­ter tra­fikk­reg­le­ne. Beg­ge deler er spiss­for­mu­lert, men beg­ge deler er til en viss grad sant.

Når plas­sen er begren­set må man fin­ne kom­pro­mis­ser som tar hen­syn til alle krys­sen­de inter­es­ser. Men det må bli slutt på at det all­tid er syk­lis­te­ne som skvi­ses ut.

All gate­par­ke­ring i sen­trum, som ikke er vare­le­ve­ring eller han­di­cap­pla­ser, må bort. Det er gans­ke god plass i sen­trum. Det er menings­løst tøv når Ola Elve­stu­en kla­ger over tran­ge gater i Oslo. Pro­ble­met er at det mes­te av til­gjen­ge­lig plass er okku­pert til par­ke­ring av biler. Det er bilis­te­ne som opp­tar plass og ska­per pro­ble­mer, ikke syk­lis­te­ne. Det er også bilis­te­ne som gjør byrom­met utru­i­ve­lig. Det sit­ter visst vel­dig langt inn hos bil­fol­ket i han­delstan­den å erkjen­ne at det fak­tisk er de bil­frie gågate­om­rå­de­ne som er de mest attrak­ti­ve områ­de­ne for butik­ker. Fjern gate­par­ke­rin­gen, så kan man dis­ku­te­re hvor­dan area­le­ne kan bru­kes til å ska­pe triv­sel, frem­kom­me­lig­het og mulig­het for varetransport.

Jeg gjen­tar også det jeg har skre­vet om tid­li­ge­re: Steng sen­trum for gjen­nom­kjø­ring. Får man bort gjen­nom­gangs­tra­fik­ken i sen­trum og gate­par­ke­rin­gen, vil for­hol­de­ne også for vare­le­ve­ring bli mye bed­re. De må kan­skje plan­leg­ge kjøre­ru­te­ne sine noe bed­re for å mini­ma­li­se­re kjø­re­dis­tan­sen, men det er et rime­lig krav.

Vare­trans­por­ten må til­pas­se seg byen. Man kan ikke kre­ve at byen skal til­pas­se seg alle for­mer for vare­trans­port. Sto­re laste­bi­ler har ikke noe i sen­trum å gjø­re. I alle fall bør de bare unn­taks­vis slip­pe inn, når det er et sær­lig behov. Det er sik­ker lønn­somt for blå­rus­sen at bryg­ge­ri­ene kjø­rer ut øl til barer og res­tau­ran­ter i sto­re tank­bi­ler og at de som dis­tri­bu­erer mat til kan­ti­ner kjø­rer sto­re laste­bi­ler. (Jeg møt­te en slik i dag, som lever­te varer til et kon­tor­bygg uten noen mat­bu­tik­ker.) Er det vir­ke­lig nød­ven­dig at Selv­ala­gan «Selva» Mur­u­giah kjø­rer så stor bil som han er avbil­det med, for å leve­re melk og juice i sentrum?

Byen må kre­ve at vare­trans­port skjer på en måte som belas­ter byen mind­re. I men­neske­venn­lig byer ser man at varer las­ter over på mind­re, elekt­ris­ke biler. Sta­dig mer vare­trans­port i bysen­tra skjer med syk­kel. Man kan til­la­te vare­le­ve­ring med even­tu­ell stans bl.a. i enkel­te syk­kel­felt i begren­se­de tids­rom. I Paris er det noen ste­der til­latt å stan­se i syk­kel­felt for vare­le­ve­ring til vis­se tider, i and­re gater er det ald­ri til­latt. Let etter løs­nin­ger i ste­det for pro­ble­mer, så er det kan­skje mulig å få til noe. Hans Edvard­sen and­ty­der sam­las­ting og book­ing av tid, som også høres ut som gode for­slag. La de som skal leve­re varer reser­ve­re tid i laste/lossesoner, ha et sys­tem som gjør at det kos­ter dyrt å reser­ve­re plass som ikke benyt­tes, og ha en knall­hard hånd­he­ving av par­ke­rings­for­bud for andre.

Ende­lig kan vi min­ne om at det er lov å stan­se i kjøre­fel­tet for av- og påles­sing, så len­ge det ikke er skil­tet “All stans for­budt”. Men da hind­rer bilis­te­ne and­re bilis­ter, og det vil de ikke. Da vil de hel­ler hind­re syk­lis­ter og fotgjengere.

Legg til ret­te for syk­lis­ter der det fak­tisk er mulig. Det som gjør pro­ble­met så stort og fron­te­ne så stei­le i Oslo er at til­rette­leg­gin­gen for syk­lis­ter gene­relt er så dår­lig. Hvis det had­de vært man­ge til­rette­lag­te syk­kel­ru­ter, da kun­ne man også vært mer flek­sib­le. Nå må vi tvi­hol­de på det lil­le som tross alt fin­nes. I Oslo for­svin­ner syk­kel­vei­er like fort (eller kan­skje sak­te) som de byg­ges. Ta et vir­ke­lig kraft­tak som viser at dere mener alvor. Gi han­delstan­den klar mel­ding om at de (og syk­lis­te­ne) må være kon­struk­ti­ve og bidra til løs­nin­ger som tar hen­syn til alle. Til nå har det mes­te en tendens til å ende med at syk­lis­ter “blir glemt”, som på Jern­bane­tor­get, Hans Nielsens Hau­ges gt, Bog­stad­vei­en, Nylands­vei­en, Thor Olsens gt, Aren­dals gt, osv. Da blir vi, meg god grunn, forbannet.

Poli­ti­ker­ne kan bare glem­me alle unn­skyld­nin­ger om at det vans­ke­lig, det tar tid, det er liten plass osv. Det er løgn, løgn og atter løgn. Poli­ti­ker­ne har løy­et og har holdt syk­lis­te­ne for narr i 36 år. Det gjel­der også Arbei­der­par­ti­et og SV, som hel­ler ikke gjor­de noe av betyd­ning da de had­de byråds­makt. Poli­ti­ker­ne bare fort­set­ter å gjen­ta gam­le løg­ner og resir­ku­le­re brut­te løf­ter. Det er mulig poli­ti­ker­ne har vel­dig dår­lig hukom­mel­se. Men vi har det ikke, og vi har ikke tenkt å la dem få dø i syn­den. Når man ikke har fått til noe i Oslo skyl­des det udu­ge­li­ge poli­ti­ke­re og/eller mang­len­de vil­je. Det er ikke vanskeligere.

Had­de poli­ti­ker­ne i det mins­te snak­ket sant, erkjent tid­li­ge­re tiders for­søm­mel­se uten å fin­ne på unn­skyld­nin­ger, og vist reell vil­je til å fin­ne løs­nin­ger, kun­ne vi kan­skje begynt å tro på dem. Men enn så len­ge har de ikke gjort noe som kan få oss til å tro at de ikke lyver nå også. Byråd Ola Elve­stu­en har, til min sto­re skuf­fel­se, bare fort­satt i det sam­me spo­ret. Jeg plei­er å vise til Paris. Det er langt fle­re folk, fle­re biler og mye tran­ge­re i Paris enn i Oslo. Like­vel har de klart å få til vel­dig mye, selv om de først bestem­te seg for å sat­se på det­te tre år etter at Oslo bysty­re ved­tok å prio­ri­te­re på topp syk­kel­felt i Kirke­vei­en, bl.a. uten­for Ulle­vål syke­hus.

Vi blir sta­dig fler som syk­ler. Ser man på hvem som syk­ler, kan man dele dem inn i to gans­ke uli­ke grup­per: Den ene er skole­el­ver og stu­den­ter, som syk­ler for­di det er bil­lig. Den and­re grup­pen er folk med høy utdan­nel­se og høy inn­tekt. Som syk­lis­ter har vi, og får sta­dig stør­re for­bru­ker­makt. Vi må bru­ke den. Jeg har alle­re­de opp­ford­ret syk­lis­ter til å boi­kot­te hand­len­de i Bog­stad­vei­ene, som har kjem­pet for bil og mot syk­kel. Vi bør hel­ler ikke pla­ge and­re som kjem­per mot syk­lis­te­ne med vårt nær­vær. Kla­rer de 14 orga­ni­sa­sjo­ne­ne å få kom­mu­nen til å øde­leg­ge det lil­le som fin­nes av til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i byen, så får vi sva­re med å boi­kot­te dis­se organ­si­sa­sjo­ne­ne og deres med­lem­mer. Og de poli­ti­ke­re som even­tu­elt lar slikt skje.

Jeg har også en liten hil­sen til Venst­re og Ola Elve­stu­en: Dere fikk min stem­me ved sis­te valg. Jeg har kom­met i alvor­lig tvil om hvor­vidt det var et rik­tig valg. Dere har til nå skuf­fet stort. Dere må leve­re før sep­tem­ber 2013 om dere skal få min støt­te i stor­tings­val­get. Gir dere etter i den­ne saken, da er det kro­ken på døren.

Print Friendly, PDF & Email