Film om Lance Armstrong. Kan man ha rettigheter til virkeligheten?

Nå kom­mer Lance Arm­strong-fil­men mel­der Aften­pos­ten, og fort­set­ter med at Star Trek-regis­sør har sik­ret seg film­ret­tig­he­ter. Det er ingen stor over­ras­kel­se at noen vil lage film om den­ne his­to­ri­en. Det er ikke mer over­ras­ken­de at Sony, i føl­ge den sam­me artik­ke­len, har skrin­lagt sine tid­li­ge­re pla­ner om å lage film om hel­ten som kjem­pet seg til­ba­ke til den desi­der­te syk­keltop­pen etter en kreftsykdom.

Men hva kan man egent­lig ha ret­tig­he­ter til i en sak som den­ne, om man i det hele tatt kan ha ret­tig­he­ter til noe?

Con­ti­nue read­ing Film om Lance Arm­strong. Kan man ha ret­tig­he­ter til vir­ke­lig­he­ten?