Film om Lance Armstrong. Kan man ha rettigheter til virkeligheten?

Nå kom­mer Lance Arm­strong-fil­men mel­der Aften­pos­ten, og fort­set­ter med at Star Trek-regis­sør har sik­ret seg film­ret­tig­he­ter. Det er ingen stor over­ras­kel­se at noen vil lage film om den­ne his­to­ri­en. Det er ikke mer over­ras­ken­de at Sony, i føl­ge den sam­me artik­ke­len, har skrin­lagt sine tid­li­ge­re pla­ner om å lage film om hel­ten som kjem­pet seg til­ba­ke til den desi­der­te syk­keltop­pen etter en kreftsykdom.

Men hva kan man egent­lig ha ret­tig­he­ter til i en sak som den­ne, om man i det hele tatt kan ha ret­tig­he­ter til noe?

Leser man Aften­pos­tens artik­kel, står det bl.a. følgende:

Fle­re bøker har blitt skre­vet om ame­ri­ka­ne­rens kar­rie­re innen syk­kel og doping, men nå kom­mer enda en bok: «Cycle of Lies: The Fall of Lance Armstrong».

Star Trek-regis­sør JJ Abrams har iføl­ge The Guar­di­an sik­ret seg film­ret­tig­he­te­ne til boken, som alt­så for­tel­ler his­to­ri­en om juk­se­ren Arm­strong, etter innrømmelsene.”

Det­te punk­te­rer på man­ge måter ingres­sen om at Star Trek-regis­sør har sik­ret seg film­ret­tig­he­ter. Han har sik­ret seg ret­tig­he­ter til å lage film basert på en kon­kret bok. Hvem som helst kan skri­ve en bok om Arm­strong-saken, basert på sakens fak­ta og påståt­te fak­ta. I opp­havs­retts­lig sam­men­heng vil det som påstås å være fak­ta bli behand­let som fak­ta, selv om det skul­le vise seg å være fri dikt­ning. Det­te er frem­satt som fak­tis­ke opp­lys­nin­ger. Om man siden blir avslørt i løgn vil man nep­pe kun­ne påbe­ro­pe seg opp­havs­rett for å hind­re at løg­ne­ne pre­sen­te­res som de løg­ner det har vist seg å være.

Det­te gjel­der alle vir­ke­lig­hets­be­skri­vel­ser. His­to­rie­fors­ke­re får ikke noen ret­tig­he­ter til his­to­ri­en, hel­ler ikke om de har gjort bane­bry­ten­de opp­da­gel­ser som gjør at his­to­ri­en må skri­ves om. Men man har opp­havs­rett til sin beskri­vel­se av his­to­ri­en. Det var det sis­te som var spørs­må­let i Kar­sten Alnæs-saken. Det er helt greit å skri­ve en his­to­rie­for­tel­ling basert på and­res forsk­ning. Men blir frem­stil­lings­for­men for lik frem­stil­lin­gen i de kil­der man benyt­ter, da kan det bli et opphavsrettsproblem.

Vi kun­ne ha stop­pet her. Ingen har opp­havs­rett til vir­ke­lig­he­ten. Enhver som måt­te øns­ke vil kun­ne skri­ve bok om Lance Arm­strong-saken. Boken «Cycle of Lies: The Fall of Lance Arm­strong» vil kun­ne være en av fle­re kil­der i en slik frem­stil­ling. At noen har fått film­ret­tig­he­ter til den­ne, har ikke noen selv­sten­dig betydning.

Det­te gjel­der også for den som øns­ker å lage film. Men her får vi i prak­sis inn en del kom­pli­se­ren­de ele­men­ter. Hvis man vil lage en form for doku­d­ra­ma med skue­spil­le­re i alle rol­ler, da gir det ikke noen opp­havs­retts­li­ge pro­ble­mer. Hvis det lages en doku­men­tar som nes­ten bare bet­s­tår av intevju­er som for­tel­ler om saken, illust­rert med enkel­te klipp som ikke går ut over sitat­ret­ten, så er det også upro­ble­ma­tisk i for­hold til opphavsretten.

Men hvis man vil lage en ord­net­lig doku­men­tar vil man gjer­ne bru­ke film­klipp som dokumne­te­rer hen­del­se­ne. Den som vil lage en doku­men­tar­film vil ikke kun­ne kre­ve å få bru­ke utdrag fra fjern­syns­sen­din­ger. Om man skul­le øns­ke å bru­ke film­klipp fra Lance Arm­strongs inter­na­sjo­na­le gjen­nom­brudd, VM i Oslo i 1993, da er det anta­ge­ligvs NRK som har ret­tig­he­te­ne til dis­se. Til­sva­ren­de gjel­der selv­føl­ge­lig også for klipp fra Tour de Fran­ce, bort­sett fra at det er and­re rettighetshavere.

Ver­den har vel sett nok av Lance Arm­strong på syk­kel. Klipp fra Tour de Fran­ce og and­re ritt må vel med, men er ikke det mest sen­tra­le nå. Sam­ta­le­ne med dop­le­ge­ne og orga­ni­se­rin­gen av doping er ikke doku­men­tert på film. Skal man ha med det­te vil det måt­te bli en form for doku­d­ra­ma. Det­te kan base­res på alle frem­stil­lin­ger av hvor­dan det skal ha skjedd uten at man behø­ver å bekym­re seg sær­lig mye for opphavsretten.

Print Friendly, PDF & Email