Når reklamemusikk ligner på en ikke særlig original hitlåt

Inspi­ra­sjon eller imi­ta­sjon?” spør NRK P3, og føl­ger opp med spørs­må­let “Hvor går gren­sa når man lager reklame­mu­sikk som lik­ner mis­ten­ke­lig på en kjent hit­låt?” Den kon­kre­te for­an­led­nin­gen er at Vol­ks­wa­gen har fått laget musikk til reklame­fil­mer som lig­ner på The Black Keys’ “Lone­ly Boy”.

Det­te er “Lon­ley Boy”.

Reklame­fil­me­ne kan du fin­ne her.

Con­ti­nue read­ing Når reklame­mu­sikk lig­ner på en ikke sær­lig ori­gi­nal hit­låt