Ola Elvestuens dummeste uttalelser om sykkel i Oslo

La det være sagt med en gang: Jeg er dypt skuf­fet over Ola Elve­stu­en. Jeg ven­tet ikke at Oslo skul­le bli en syk­kel­by straks man fikk kas­tet FrP ut av byråds­kon­to­re­ne. Men jeg had­de ven­tet en tyde­lig stem­me og en klar kurs­end­ring, slik at vi kun­ne se at det begyn­te å gå i rik­tig ret­ning. Det er for­di jeg fak­tisk had­de for­vent­nin­ger til Ola Elve­stu­en at skuf­fel­sen er så stor.

Det enes­te hånd­fas­te som har skjedd i Ola Elve­stu­ens “regje­rings­tid” synes å være at Syk­kel­pro­sjek­tet har gått i opp­løs­ning, og at det som så ut til å være begyn­nel­sen på noe bra, har stop­pet opp. Jeg had­de ikke ven­tet at det vi skul­le sit­te igjen med etter 1,5 år med venstre­by­råd er at det posi­ti­vet som tross alt skjed­de under det gam­le H/FrP-byrå­det skul­le stop­pe opp. Jeg stem­te på deg ved sis­te valg, Ola Elve­stu­en. Det er lite sann­syn­lig at du får min stem­me en gang til.

Men det­te skal ikke hand­le om hva Ola Elve­stu­en har gjort og sær­lig ikke gjort. Det­te hand­ler om hva han har sagt.

Det er ikke så man­ge utta­lel­ser på den­ne lis­ten. Hoved­grun­nen til det er at han er så lite syn­lig. De gan­ger han utta­ler seg offent­lig, er det hel­ler som nest­le­der i Venst­re enn som ansvar­lig for blant annet syk­kel­for­hol­de­ne i Oslo. Han drøm­mer visst om å bli riks­po­li­ti­ker, eller kan­skje aller helst utenrikspolitiker.

Con­ti­nue read­ing Ola Elve­stu­ens dum­mes­te utta­lel­ser om syk­kel i Oslo