Ola Elvestuens dummeste uttalelser om sykkel i Oslo

La det være sagt med en gang: Jeg er dypt skuf­fet over Ola Elve­stu­en. Jeg ven­tet ikke at Oslo skul­le bli en syk­kel­by straks man fikk kas­tet FrP ut av byråds­kon­to­re­ne. Men jeg had­de ven­tet en tyde­lig stem­me og en klar kurs­end­ring, slik at vi kun­ne se at det begyn­te å gå i rik­tig ret­ning. Det er for­di jeg fak­tisk had­de for­vent­nin­ger til Ola Elve­stu­en at skuf­fel­sen er så stor.

Det enes­te hånd­fas­te som har skjedd i Ola Elve­stu­ens “regje­rings­tid” synes å være at Syk­kel­pro­sjek­tet har gått i opp­løs­ning, og at det som så ut til å være begyn­nel­sen på noe bra, har stop­pet opp. Jeg had­de ikke ven­tet at det vi skul­le sit­te igjen med etter 1,5 år med venstre­by­råd er at det posi­ti­vet som tross alt skjed­de under det gam­le H/FrP-byrå­det skul­le stop­pe opp. Jeg stem­te på deg ved sis­te valg, Ola Elve­stu­en. Det er lite sann­syn­lig at du får min stem­me en gang til.

Men det­te skal ikke hand­le om hva Ola Elve­stu­en har gjort og sær­lig ikke gjort. Det­te hand­ler om hva han har sagt.

Det er ikke så man­ge utta­lel­ser på den­ne lis­ten. Hoved­grun­nen til det er at han er så lite syn­lig. De gan­ger han utta­ler seg offent­lig, er det hel­ler som nest­le­der i Venst­re enn som ansvar­lig for blant annet syk­kel­for­hol­de­ne i Oslo. Han drøm­mer visst om å bli riks­po­li­ti­ker, eller kan­skje aller helst utenrikspolitiker.

Jeg ber om hjelp til å fyl­le ut det­te. Det er sik­kert mye jeg har over­sett. Bruk gjer­ne kom­men­tar­fel­tet til å kom­me med fle­re eksemp­ler, så vil jeg redi­ge­re dem inn i hoved­teks­ten. Jeg star­ter med den fore­lø­pig sis­te utta­lel­sen, og den direk­te for­and­led­nin­gen til at jeg for­sø­ker med på den­ne oversikten.

Det er for få som sykler om vinteren, derfor brøyter ikke Oslo

Det løn­ner seg ikke brøy­te syk­kel­velt og syk­kel­vei­er, sier Ola Elve­stu­en til Ditt Oslo 28 janu­ar 2013. Det­te kom­mer han med etter at fors­ker Aud Tenn­øy ved Trans­port­øko­no­misk insti­tutt ha kom­met med det som man må være byråd for sam­ferd­sel- og bymil­jø for ikke å for­stå: Dår­lig brøy­ting er den vik­tigs­te årsa­ken til at folk set­ter bort syk­ke­len om vinteren.

Men Ola Elve­stu­en vet bed­re: Det løn­ner seg ikke å brøy­te. I Ola Elve­stu­ens logikk må folk først begyn­ne å syk­le, så skal visst kom­mu­nen kaskje brøy­te. Mor­ten How Lode har kom­met med det utmer­ke­de for­slag at man bør byg­ge bro­er og tun­ne­ler etter det sam­me prin­sip­pet. Først får bilis­te­ne begyn­ne å kjø­re gjen­nom fjell, over vann og dype daler. Hvis nok bilis­ter gjør det­te, så skal vi begyn­ne å vur­de­re om vi kan­skje skal plan­leg­ge en bro eller enn tunnel.

Det­te kom­mer fra en byråd som har lovet bed­re vin­ter­ved­li­ke­hold. Og det kom­mer fra en byråd som inn­til nylig har insis­tert på at den mang­len­de syk­kel­sat­sin­gen i Oslo ikke skyl­des man­gel på pen­ger. Den skyl­des at regu­le­rings­sa­ker tar så lang tid. Sagt på en annen måte: Poli­ti­ker­ne vil ikke og evner ikke frem­me regu­le­rings­sa­ker. Der­med blir deres egen udu­ge­lig­het en unn­skyld­ning for at ikke noe blir gjen­nom­ført. Når det bare står på pen­ger, så har man visst ikke pen­ger likevel.

Det er så mange trange gater i Oslo

Den­ne unn­skyld­nin­gen ser­ve­rer Ola Elve­stu­en i et inter­vju med Oslo­by 24. okto­ber 2012. Jeg har begynt å lure på om vi bor i den sam­me byen. Jeg anser meg for å være gans­ke godt kjent i byen med noen års farts­tid som taxi­sjå­før, som mer enn nor­malt inter­es­sert i å gjø­re meg kjent med byen, og etter å ha syk­let over gans­ke sto­re deler av byen. Det fin­nes nok noen få tran­ge gater, som Telt­hus­bak­ken og Damstre­det. Men vi har ikke man­ge sli­ke gater.

Jeg har spurt hvor de tran­ge gate­ne er og utford­ret Ola Elve­stu­en til å vise oss dem. Men det er selv­føl­ge­lig ingen som har svart på det. Taus­het synes å være en vik­tig del av Ola Elve­stu­ens mediestrategi.

Førs­te steg for å fin­ne en løs­ning er å erkjen­ne pro­ble­met, Ola Elve­stu­en. Når du kom­mer med idiot­ut­ta­lel­ser som det­te, gir du oss ikke mye håp. Du har åpen­bart ikke for­stått hva som er hoved­pro­ble­met i Oslo.

Oslo har bre­de gater. Men vel­dig mye av gate­area­let er okku­pert til par­ke­ring. I Oslo prio­ri­te­res til og med gate­par­ke­ring foran til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i det som lik­som skal være et hoved­syk­kel­vei­nett. Du snak­ker ikke sant, Ola Elve­stu­en. Det er ikke tran­ge gater i Oslo. Kan­skje er det trangt i ditt og i and­re poli­ti­ke­res hoder. Men ikke i gate­ne. Det er ikke trangt om plas­sen, men feil­prio­ri­te­rin­ger fra deg og dine poli­ti­ker­kol­le­ger. Det vir­ker som om dere poli­ti­ke­re tror at det skal duk­ke opp nye og jom­rue­li­ge area­ler i Oslo, som dere kan­skje kan dis­po­ne­re til for­del for syk­lis­ter. Men ver­den er ikke slik, Ola Elve­stu­en. Dere må omdis­po­ne­re area­ler. Ta area­ler som i dag er okku­pert av bilis­ter og omdis­po­ne­re det til for­del for syk­lis­ter. Er du vir­ke­lig så dum at du ikke for­står det­te, Ola Elve­stu­en? Eller er du bare for feig til å si det høyt?

Du føy­er spott til ska­de og håner byens syk­lis­ter med sli­ke utta­lel­ser, Ola Elve­stu­en. Had­de du hatt rygg­rad og bal­ler had­de du i det mins­te vært ærlig nok til å si at det er Oslos poli­ti­ke­re som har svik­tet. Du har bare lagt deg i de lite ære­rike spo­re­ne etter dine for­gjen­ge­re Peter N Myh­re og Jøran Kall­myr, Ola Elve­stu­en. Vi er dypt skuffet.

 

Det er greit å fjerne sykkelfelt når de ikke er en del av hovedsykkelveinettet

Jeg har tid­li­ge­re skre­vet at Oslo bør skro­te hele pla­nen om et hoved­syk­kel­vei­nett. Den har vist seg ubru­ke­lig som plan for å få til noe. Og Ola Elve­stu­en bekref­ter med sine utta­lel­ser til Oslo­by 13. sep­tem­ber 2012 at den i langt stør­re grad fun­ge­rer som en blok­ke­ring mot at det gjø­res noe på det som ikke er defi­nert som en del av hovedsykkelveinettet.

Pla­nen for et hoved­syk­kel­vei­nett i Oslo er en pus­le­te plan som tiden har løpt fra for len­ge siden. Det had­de sik­kert vært flott om det had­de blitt rea­li­sert i 1985, slik det opp­rin­ne­lig ble ved­tatt. Så kun­ne den ha blitt videre­ut­vik­let i de 28 åre­ne som har gått siden da. Men selv om pla­nen har blitt revi­dert noen gan­ger, har den blitt håp­løst akterut­seilt i de 28 år som har gått siden det hele skul­le ha vært fer­dig. Det er bare hos Oslo­po­li­ti­ke­re, og kan­skje noen plan­leg­ge­re, som fort­satt klam­rer seg til tro­en på det­te hovedsykkelveinett.

Det er visst ikke noe pro­blem for Ola Elve­stu­en å fjer­ne sykke­felt som bl.a. er skole­vei for ele­ver ved Ruse­løk­ka sko­le. Syk­kel­fel­te­ne på det­te ste­det kun­ne vært bed­re. Men sva­ret på det er å for­bed­re syk­kel­vei­er og syk­kel­felt. Ikke å fjer­ne dem.

Ola Elve­stu­en snak­ker gjer­ne om at det er vans­ke­lig å omre­gu­le­re. Jeg sjek­ket med kom­mu­nen og byde­len om dis­se syk­kel­fel­te­ne. De kun­ne for­tel­le at de fort­satt er regu­lert til syk­kel­felt, og at det ald­ri har blitt frem­met noen sak om omre­gu­le­ring. Men for Ola Elve­stu­en og hans folk i Bymiljø­eta­ten synes det å være enkelt å ta i bruk area­ler som er regu­lert til syk­kel­felt til and­re for­mål uten omre­gu­le­ring, mens det synes uen­de­lig vans­ke­lig å regu­le­re om gate­par­ke­ring til syk­kel­felt i en gate som påstås å være en del av et hovedesykkelveinett.

Mener du vir­ke­lig at vi skal ha til­lit til deg, når du kan opp­tre slik, Ola Elvestuen?

Det er så vanskelig å få plass til sykkelfelt i Kirkeveien

Det­te sa Ola Elve­stu­en i det tid­li­ge­re siter­te inter­vju­et i Oslo­by, etter en tra­gisk ulyk­ke i Kirke­vei­en, hvor en syk­list ble drept. Løgn og for­ban­net dikt, Ola Elve­stu­en. I 1998 ved­tok Oslo bysty­re at det­te skul­le gis førs­te prio­ri­tet. Det­te ble ved­tatt for­di det da had­de vært man­ge år med for­søm­mel­ser til tross for at det len­ge før det­te var ved­tatt å leg­ge til ret­te for syk­kel. 15 år sene­re har man ikke gjort en dritt.

1998, det var året før Stor­tin­get ved­tok å byg­ge Ope­ra­en i Bjør­vi­ka. I Bjør­vi­ka har man klart å gjen­nom­føre omfat­ten­de regu­le­rin­ger, selv om syk­lis­ter også der er for­sømt. Regu­le­rin­ge­ne i Bjør­vi­ka har vært langt mer omfat­ten­de og kom­pli­ser­te enn et skar­ve syk­kel­felt i Kirke­vei­en. Man kan hvis man vil. Men når det gjel­der til­rette­leg­ging for syk­lis­ter mang­ler ansvar­li­ge poli­ke­re vil­je. Det er prat, prat og prat.

Det er kan­skje her vi kan min­ne om at Ola Elve­stu­en under et møte om OL i Oslo sa at Oslo har den sam­me tra­fikk­prio­ri­te­ring som Van­cou­ver, nem­lig denne:

1. Gåen­de
2. Syklende
3. Offent­lig trans­port (kol­lek­tiv­trans­port)
4. Varebiler
5. Privatbiler

I sitt svar har ikke Elve­stu­en noe sær­lig annet svar enn at han ven­ter på Godot, også kalt å gjø­re fer­dig “hoved­syk­kel­vei­net­tet” for så vidt gjel­der syk­kel­sat­sing. De reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg i hva man gjør, ikke i hva man sier. Syk­kel­felt i Kirke­vei­en har ikke vært prio­ri­tert, her har Mari­an­ne Bor­gen helt rett. Poli­ti­ke­re som påstår noe annet, lyver. Akku­rat som vin­ter­ved­li­ke­hold av syk­kel­felt og syk­kel­vei­er ikke er prio­ri­tert, uan­sett hva poli­ti­ke­re måt­te påstå.

Det fin­nes ingen unn­skyld­nin­ger for det­te, Ola Elve­stu­en. Du har ikke sit­tet med ansva­ret siden 1998. Men når du bare unn­skyl­der dine for­gjen­ge­re og ser­ve­rer den sam­me løgn­ak­ti­ve sva­da­en, da gjør du deg til med­an­svar­lig for det­te. Det er din og dine for­gjen­ge­res udu­ge­lig­het som gjor­de at det ikke var noen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter den tra­gis­ke ulyk­kes­da­gen i 2012.

 

i Bog­stad­vei­en lig­ger syk­kel­vei­en i sidegatene

i Bog­stad­vei­en lig­ger syk­kel­vei­en i side­ga­te­ne” sier Ola Elve­stu­en til Dags­avi­sen 29. juni 2012. Igjen må man stil­le spørs­må­let: Har Ola Elve­stu­en i det hele tatt vært i områ­det? Hvis ja, hvil­ken syk­kel­vei og hvil­ke side­ga­ter? Vi kan selv­sagt tul­le med språ­ket, og si at side­vei­ene fak­tisk ikke lig­ger i Bog­stad­vei­en. Men vi får hol­de oss til realitetene:

Det fin­nes ingen syk­kel­vei i noen nær­het av Bog­stad­vei­en. Det fin­nes noen alt for sma­le syk­kel­felt i Kri­ke­vei­en. Ellers må man til Ulle­våls­vei­en for å fin­ne syk­kel­felt, og ned til Sjø­lyst­vei­en og Frog­ner­stran­da for å fin­ne syk­kel­vei. Det er gans­ke drøyt å kal­le dis­se side­vei­er til Bogstadveien.

Kan­skje har Ola Elve­stu­en bare holdt seg til Bymiljø­eta­tens kart. Her står det at “hoved­syk­kel­vei­en” er fer­dig fra krys­set Mid­delt­huns­gt via Pro­fes­sor Dahls gate og Ura­nien­borg­vei­en ned til Slotts­par­ken. Men det er blank løgn. Det er en hån mot syk­lis­ter å påstå at det­te er noe i nær­he­ten av en syk­kel­vei, og Ola Elve­stu­en gjen­tar den­ne hånen hver gang han kom­mer med påstan­der som dette.

Det som Ola Elve­stu­en sann­syn­lig­vis sik­ter til med “syk­kel­vei i side­ga­te­ne” er den­ne strek­nin­gen hvor gate­par­ke­ring er prio­ri­tert foran syk­lis­ter. Bort­sett fra i det førs­te kvar­ta­let i Mid­delt­huns gt, hvor det er syk­kel­sti, fin­nes det ingen til­rette­leg­ging for syk­lis­ter her. Der­imot er det ca 100 par­ke­rings­plas­ser i gaten — i det som i føl­ge Oslo kom­mue og tyde­lig­vis også Ola Elve­stu­en er “hoved­syk­kel­vei”.

Vi må bare gjen­ta spørs­må­let: Kjen­ner du ikke den byen du har ansvare for, Ola Elve­stu­en? Eller mener du at det­te er godt nok som “syk­kel­vei”? Eller fort­set­ter du bare å resir­ku­le­re dine for­gjen­ge­res løgner?

Det­te var en utta­lel­se jeg ikke var opp­merk­som på. Jeg ble opp­merk­som på den gjen­nom Del­Vei­ens kom­men­tar. Jeg vil gjer­ne bli gjort opp­merk­som på and­re utta­lel­ser som jer har oversett.

 

sykkelvei i Universitetsgata

Vi har gjort man­ge posi­ti­ve ting i sen­trum, blant annet gjort krys­se­ne bed­re og laget syk­kel­vei i Uni­ver­si­tets­gata” sa Ola Elve­stu­en til Oslo­by 13. sep­tem­ber 2012.

Jeg blir sta­dig mer for­und­ret for hver slik utta­lel­se jeg ser. Hvor dår­lig kjent er egent­lig Ola Elve­stu­en i Oslo? Jeg fer­des gans­ke ofte i Uni­ver­si­tets­gata, men jeg har til dags dato ikke sett noe til noen syk­kel­vei her. Hal­lu­si­ne­rer du, Ola Elve­stu­en? Har du mer­ke­lig syner om hvor­dan Oslo ser ut, og base­rer poli­tikk og offent­li­ge utta­lel­ser på disse?

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email