Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?

Det­te er en kom­men­tar skre­vet for NRK­Be­ta, men som også gjen­gis her.

Kamp mot spøkelser

Etter at regje­rin­gen sist fre­dag la fram for­slag til end­rin­ger i ånds­verk­lo­ven, druk­ner vi i skrems­ler. For å under­byg­ge dis­se skrems­le­ne impor­te­rer man eksemp­ler fra USA i stor stil, og evner i liten grad å rela­te­re dis­se til Nor­ge og hva som fak­tisk fore­slås. Man lager spø­kel­ser og slåss mot dis­se, i ste­det for å gå på rea­li­te­ten. Uan­sett hvor kunn­skaps­løs man er og hvor feil det man sier måt­te være, så får man applaus og jub­len­de til­rop fra menig­he­ten. Det skal ikke stort mer til enn å rope «Ned med opp­havs­ret­ten», for å få applaus, likes og støttekommentarer.

«Sen­sur i kul­tu­rens navn?» spør Bør­ge A. Roum. Jeg blir inter­es­sert i hva han i den­ne sam­men­hen­gen mener med sen­sur. Men det sier han ikke noe om. Vi får noen eksemp­ler på det han påstår er sen­sur, men de sier ikke stort. Vi kan vel­ge de ord vi vil. Bør­ge A. Roum sier vi ikke kan slåss mot sub­stan­ti­ver, med hen­vis­ning til Sam Iles. Selv har Bør­ge A. Roum valgt å slåss mot sub­stan­ti­vet «sen­sur», i like uklar betyd­ning som de sub­stan­ti­ver han mener det er umu­lig å slåss mot.

Hva er sensur?

Con­ti­nue read­ing Hva med en edrue­lig dis­ku­sjon om end­rin­ge­ne i ånds­verk­lo­ven?

Kulturlivet trenger ikke programutviklere med for stort selvbilde. Svar til Kjetil Kjernsmo

«Det enes­te som kan løse kri­sen i kul­tur­bran­sje­ne er uav­hen­gig inno­va­sjon, og til det tren­ger man pro­gram­vare­ut­vik­le­re» skri­ver sti­pen­diat Kje­til Kjerns­mo i sin artik­kel «Inno­va­sjon kre­ver fri­het»nrk.no/ytring. Han mang­ler i alle fall ikke til­tro til seg selv og sin profesjon.

Feil, sier jeg. Det kul­tur­li­vet tren­ger, er for­fat­te­re, kom­po­nis­ter, musi­ke­re, bil­led­kunst­ne­re, film­ska­pe­re og and­re kunst­ne­re og kul­tur­ar­bei­de­re. Kul­tur­li­vet tren­ger også gode for­lag som kan lit­te­ra­tur, gode musikk­pro­du­sen­ter som kan musikk, gode gal­le­ri­er som kan bil­led­kunst, osv. Man tren­ger ikke først og fremst tek­no­lo­ger som tror at tek­no­lo­gi­en er det vik­tigs­te og at den løser alle problemer.

Con­ti­nue read­ing Kul­tur­li­vet tren­ger ikke pro­gram­ut­vik­le­re med for stort selv­bil­de. Svar til Kje­til Kjerns­mo

Forslaget til endringer i åndsverkloven

Fre­dag 8. febru­ar la kul­tur­mi­nis­ter Hadia Tajik fram for­slag til end­rin­ger i ånds­verk­lo­ven, Prop. 65 L (2012–2013). Skud­de­ne fra skyt­ter­gra­ve­ne kom før presse­kon­fe­ran­sen var avslut­tet. Ingen had­de hatt tid til å lese pro­po­si­sjo­nen, men hva betyr vel det. Det er ikke bare pres­sen som gjer­ne unn­går fak­ta som kan øde­leg­ge saken. Vi har igjen også møtt den vel­kjen­te debatt­for­men hvor man lager sine egne spø­kel­ser, som man så slåss mot med stort engasjement.

<edit>En av de vir­ke­lig uin­for­mer­te kom­men­ta­re­ne kom­mer fra Jør­gen Aas i Ber­gen Unge Venst­re i BT. “Goog­le, Yout­ube, Face­bo­ok og Twit­ter er noen av de man­ge nett­ste­de­ne som vi i ver­ste fall risi­ke­rer at blir blok­kert, hvis høy­este­rett ikke set­ter ned foten.” Det er vrøvl. Hvis han i det hele tatt har lest for­sla­get, er hans lese­fer­dig­he­ter sær­de­les man­gel­ful­le. Men han har vel ikke tatt seg bry­et med å lese før han utta­ler seg han heller.</edit>

Før jeg går inn på inn­hol­det i for­sla­get, vil jeg mar­ke­re føl­gen­de ståsted:

  • Det er en selv­føl­ge at de som ska­per ånds­verk, utøven­de kunst­ne­re og and­re skal ha rådig­het over sine verk og sine kunst­ne­ris­ke pre­sta­sjo­ner. Det kan ikke være slik at de som dri­ver intel­lek­tu­elt og/eller ska­pen­de arbeid skal fra­tas resul­ta­te­ne av sin arbeids­inn­sats. Det er ikke slik man byg­ger et kunnskapssamfunn.
  • Det er opp­havs­man­nen som bestem­mer om et verk skal være til­gjen­ge­lig, og i så fall på hvil­ken måte ver­ket skal være tilgjengelig.
  • Det er ingen men­neske­rett til enhver tid og fra et hvil­ket som helst sted å få til­gang til alt som er skapt av åndsverk.
  • De som vil ha til­gang til og nyte godt av and­res ånds­verk, må beta­le for det­te, med mind­re opp­havs­man­nen har valgt å stil­le det til dis­po­si­sjon gra­tis. Det er like selv­føl­ge­lig som at vi beta­ler for den maten vi spi­ser. Synes man at et ånds­verk er så lite verdt at man ikke vil beta­le en rime­lig pris, da for­tje­ner man ikke å få til­gang til det.
  • Opp­havs­menn skal, som alle and­re, ha mulig­he­ter til å i iva­re­ta sine rettigheter.
  • Ting tar tid. Alle løs­nin­ger er ikke på plass med en gang. Con­ti­nue read­ing For­sla­get til end­rin­ger i ånds­verk­lo­ven

Podcast — innføring i opphavsrett

Noen deler har vært til­gjen­ge­lig tid­li­ge­re, og noe av den har vært til­gjen­ge­lig ved UiO. Men nå er hele seri­en til­gjen­ge­lig. Jeg har også lagt inn et par “bonus­spor”. Gå til http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml eller kopi­er http://podcast.torvund.net/opphavsrett.xml inn i RSS-lese­ren. Hvis du vil høre den i Itu­nes, gå til https://itunes.apple.com/no/podcast/id460363260.

Jeg min­ner også om dis­se podcast-seriene: