Forslaget til endringer i åndsverkloven

Fre­dag 8. febru­ar la kul­tur­mi­nis­ter Hadia Tajik fram for­slag til end­rin­ger i ånds­verk­lo­ven, Prop. 65 L (2012–2013). Skud­de­ne fra skyt­ter­gra­ve­ne kom før presse­kon­fe­ran­sen var avslut­tet. Ingen had­de hatt tid til å lese pro­po­si­sjo­nen, men hva betyr vel det. Det er ikke bare pres­sen som gjer­ne unn­går fak­ta som kan øde­leg­ge saken. Vi har igjen også møtt den vel­kjen­te debatt­for­men hvor man lager sine egne spø­kel­ser, som man så slåss mot med stort engasjement.

<edit>En av de vir­ke­lig uin­for­mer­te kom­men­ta­re­ne kom­mer fra Jør­gen Aas i Ber­gen Unge Venst­re i BT. “Goog­le, Yout­ube, Face­bo­ok og Twit­ter er noen av de man­ge nett­ste­de­ne som vi i ver­ste fall risi­ke­rer at blir blok­kert, hvis høy­este­rett ikke set­ter ned foten.” Det er vrøvl. Hvis han i det hele tatt har lest for­sla­get, er hans lese­fer­dig­he­ter sær­de­les man­gel­ful­le. Men han har vel ikke tatt seg bry­et med å lese før han utta­ler seg han heller.</edit>

Før jeg går inn på inn­hol­det i for­sla­get, vil jeg mar­ke­re føl­gen­de ståsted:

  • Det er en selv­føl­ge at de som ska­per ånds­verk, utøven­de kunst­ne­re og and­re skal ha rådig­het over sine verk og sine kunst­ne­ris­ke pre­sta­sjo­ner. Det kan ikke være slik at de som dri­ver intel­lek­tu­elt og/eller ska­pen­de arbeid skal fra­tas resul­ta­te­ne av sin arbeids­inn­sats. Det er ikke slik man byg­ger et kunnskapssamfunn.
  • Det er opp­havs­man­nen som bestem­mer om et verk skal være til­gjen­ge­lig, og i så fall på hvil­ken måte ver­ket skal være tilgjengelig.
  • Det er ingen men­neske­rett til enhver tid og fra et hvil­ket som helst sted å få til­gang til alt som er skapt av åndsverk.
  • De som vil ha til­gang til og nyte godt av and­res ånds­verk, må beta­le for det­te, med mind­re opp­havs­man­nen har valgt å stil­le det til dis­po­si­sjon gra­tis. Det er like selv­føl­ge­lig som at vi beta­ler for den maten vi spi­ser. Synes man at et ånds­verk er så lite verdt at man ikke vil beta­le en rime­lig pris, da for­tje­ner man ikke å få til­gang til det.
  • Opp­havs­menn skal, som alle and­re, ha mulig­he­ter til å i iva­re­ta sine rettigheter.
  • Ting tar tid. Alle løs­nin­ger er ikke på plass med en gang. Con­ti­nue read­ing For­sla­get til end­rin­ger i ånds­verk­lo­ven