Forslaget til endringer i åndsverkloven

Fre­dag 8. febru­ar la kul­tur­mi­nis­ter Hadia Tajik fram for­slag til end­rin­ger i ånds­verk­lo­ven, Prop. 65 L (2012–2013). Skud­de­ne fra skyt­ter­gra­ve­ne kom før presse­kon­fe­ran­sen var avslut­tet. Ingen had­de hatt tid til å lese pro­po­si­sjo­nen, men hva betyr vel det. Det er ikke bare pres­sen som gjer­ne unn­går fak­ta som kan øde­leg­ge saken. Vi har igjen også møtt den vel­kjen­te debatt­for­men hvor man lager sine egne spø­kel­ser, som man så slåss mot med stort enga­sje­ment.

<edit>En av de vir­ke­lig uin­for­mer­te kom­men­ta­re­ne kom­mer fra Jør­gen Aas i Ber­gen Unge Venst­re i BT. “Goog­le, Yout­ube, Face­bo­ok og Twit­ter er noen av de man­ge nett­ste­de­ne som vi i ver­ste fall risi­ke­rer at blir blok­kert, hvis høy­este­rett ikke set­ter ned foten.” Det er vrøvl. Hvis han i det hele tatt har lest for­sla­get, er hans lese­fer­dig­he­ter sær­de­les man­gel­ful­le. Men han har vel ikke tatt seg bry­et med å lese før han utta­ler seg han heller.</edit>

Før jeg går inn på inn­hol­det i for­sla­get, vil jeg mar­ke­re føl­gen­de stå­sted:

 • Det er en selv­føl­ge at de som ska­per ånds­verk, utøven­de kunst­ne­re og and­re skal ha rådig­het over sine verk og sine kunst­ne­ris­ke pre­sta­sjo­ner. Det kan ikke være slik at de som dri­ver intel­lek­tu­elt og/eller ska­pen­de arbeid skal fra­tas resul­ta­te­ne av sin arbeids­inn­sats. Det er ikke slik man byg­ger et kunn­skaps­sam­funn.
 • Det er opp­havs­man­nen som bestem­mer om et verk skal være til­gjen­ge­lig, og i så fall på hvil­ken måte ver­ket skal være til­gjen­ge­lig.
 • Det er ingen men­neske­rett til enhver tid og fra et hvil­ket som helst sted å få til­gang til alt som er skapt av ånds­verk.
 • De som vil ha til­gang til og nyte godt av and­res ånds­verk, må beta­le for det­te, med mind­re opp­havs­man­nen har valgt å stil­le det til dis­po­si­sjon gra­tis. Det er like selv­føl­ge­lig som at vi beta­ler for den maten vi spi­ser. Synes man at et ånds­verk er så lite verdt at man ikke vil beta­le en rime­lig pris, da for­tje­ner man ikke å få til­gang til det.
 • Opp­havs­menn skal, som alle and­re, ha mulig­he­ter til å i iva­re­ta sine ret­tig­he­ter.
 • Ting tar tid. Alle løs­nin­ger er ikke på plass med en gang.

Så til for­sla­get.

Print Friendly, PDF & Email
 • Olav­Tor­vund

  Det er i alle fall slik at det i for­sla­get leg­ges opp til at man skal kun­ne ta opp igjen en sak hvor noen er pålagt blok­ke­ring, hvis nett­ste­det har end­ret inn­hold.

 • Olav­Tor­vund

  Ingen har opp­havs­rett til matopp­skrif­ter.

 • Olav­Tor­vund

  Først og fremst viser den­ne og de and­re kom­men­ta­re­ne at du ikke skjøn­ner jus.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg liker ikke over­vå­king.

 • Olav­Tor­vund

  Opp­havs­rett er en men­neske­rett.

 • Olav­Tor­vund

  Nok en gang: Du skjøn­ner ikke jus. Den er ikke så fir­kan­tet som du og man­ge and­re synes å tro.

 • Olav­Tor­vund

  Nok en gang: Du skjøn­ner ikke jus, hel­ler ikke avtale­rett. Aksep­ter hel­ler det enn å tro at du har skjønt alt så mye bed­re enn and­re.

  Hvor­for tror du Ruter dro­sje­reg­nin­gen din hvis de er vel­dig for­sin­ket (hus­ker ikke tids­gren­sen), og Fly­to­get beta­ler påfør­te utgif­ter hvis de er mer enn 30 min for­sin­ket? Men ikke enhver uve­sent­lig for­sin­kel­se gir deg noen krav.

 • Olav­Tor­vund

  Hvis det var det at man skal beta­le du heng­te deg opp i, så beta­ler biblio­te­ke­ne for bøker m.m. de låner ut, og det beta­les i til­legg et biblio­teks­veder­lag som beta­les til opp­havs­menn.

 • Pingback: Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?()

 • Eirik Iver­sen

  Kan­skje du kun­ne bru­ke det­te som en anled­ning til å for­kla­re jus­sen i ste­det for å bru­ke herske­tek­nik­ker som “… at du ikke skjøn­ner jus.”? Det had­de vært mer kon­struk­tivt og mer inter­es­sant å lese for de av oss som “ikke skjøn­ner jus”.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg har for­klart vel­dig mye jus både i det­te og and­re inn­legg. Men jeg ven­ter ikke å få et ele­men­tær­kurs i pro­gram­me­ring eller en inn­fø­ring i hvor­dan inter­nett tek­nisk fun­ge­rer av de som påsta­år at jeg ikke skjøn­ner det. Like lite har jeg tenkt å gi ele­men­tær­un­der­vis­ning i jus til de som ang­ler helt grunn­leg­gen­de kunn­ska­per.

  Det er vel­dig man­ge som mener noe om jus uten å ha noe som helst pei­ling. Du må gjer­ne kal­le det herske­tek­nikk når jeg vel­ger å påpe­ke at folk med ster­ke menin­ger fak­tisk ikke har pei­ling, men jeg kom­mer uan­sett til å fort­set­te å gjø­re det når det er beret­ti­get. Jus er et langt vans­ke­li­ge­re fag enn hva man­ge tror. Ikke glem at man må stu­de­re i fem år for å bli jurist.

  De som vil lære mer om jus får lese en ele­men­tær inn­fø­ring i jus. Man kan f.eks. begyn­ne med min bok “Å stu­de­re jus”, som så vidt jeg vet fort­satt er i han­de­len. Eller man kan høre på min podcast­se­rie om det­te. Eller gå på kurs eller kjø­pe and­re bøker. Men ikke vent å få ele­men­tær vok­sen­opp­læ­ring i kom­men­tar­fel­tet til et inn­legg hver gang noen blott­leg­ger sin mang­len­de inn­sikt.

 • Eirik Iver­sen

  Ok, jeg kjø­per den argu­men­ta­sjo­nen. Men jeg tror fort­satt at du kom­mer len­ger med en opp­ford­ring om å set­te seg bed­re inn i tema­et enn å bare påpe­ke at ved­kom­men­de ikke har pei­ling. Det at du i ditt svar til meg gir tips til hvor­dan man kan set­te seg bed­re inn jus synes jeg er mye mer kon­struk­tivt. Takk for det.

  Når det er sagt så er det jo ofte de som har de ster­kes­te menin­ge­ne som har minst pei­ling på, og som er minst vil­li­ge til å set­te seg grun­di­ge­re inn i, tema­et som dis­ku­te­res. Så selv om jeg er litt uenig i inn­stil­lin­gen din, skjøn­ner jeg den.

  Jeg bur­de for­øv­rig ha begynt med å tak­ke deg for at du bru­ker av tiden din til å dele din kom­pe­tan­se med oss and­re. Jeg set­ter stor pris på å lese vel­skrev­ne artik­ler av folk som har pei­ling på tema­et de skri­ver om. Det er med på å høy­ne kva­li­te­ten på debat­ten, og er det én ting debat­ten rundt det nye lov­for­sla­get tren­ger, så er det nett­opp det.