Forslaget til endringer i åndsverkloven

Utlevering av opplysninger om bruk av IP-adresse

Her er jeg helt på lin­je med Høy­este­rett i Max Manus-saken. Når opp­lys­nin­ger om hvem som har benyt­tet en IP-adres­se i et bestemt tids­rom fak­tisk fin­nes, må ret­tig­hets­ha­ver kun­ne få opp­lyst hvem det­te er og der­med kun­ne gjø­re gjel­den­de sine ret­tig­he­ter. Jeg er ikke i stand til å for­stå hvor­for man ikke skal kun­ne utle­ve­re sli­ke opp­lys­nin­ger når det fak­tisk er kla­re indi­ka­sjo­ner på at ret­tig­he­te­ne har blitt kren­ket. Den som har gjort noe ulov­lig har ikke krav på at loven skal hind­re at den hvis rett har blitt kren­ket, får opp­lys­nin­ger om det­te.

For­sla­get inne­bæ­rer ikke annet enn at almin­ne­li­ge reg­ler om bevis­sik­ring også skal gjel­de for den­ne type saker, slik Høyste­rett også la til grunn i Max Manus-saken. Det er lagt opp til gans­ke omfat­ten­de pro­se­dy­rer før utle­ve­ring kan skje. Spørs­må­let skal vur­de­res av Post- og tele­til­sy­net før en dom­stol tar stand­punkt til utle­ve­rings­spørs­må­let. Der­et­ter skal det fore­tas en inter­esse­av­vei­ning mel­lom inter­es­se­ne til den som kre­ver utle­ve­ring, all­me­ne inter­es­ser og inter­es­se­ne til den som i utgangs­punk­tet har krav på hem­me­lig­hold. Man kan ikke bare be om opp­lys­nin­ge­ne.

Jeg har såpass til­lit til dom­sto­le­ne at man ikke under påskudd av påståt­te opp­havs­retts­kren­kel­ser, vil kun­ne få opp­lys­nin­ger om vars­le­re og kri­ti­ke­re. Her mener jeg Anders Bren­na i sin kri­tikk bedri­ver kon­spi­ra­sjons­ten­king som det ikke er grunn­lag for, og sky­ter langt uten­for målet.

Pro­ble­met med uli­ke for­mer for over­vå­king og inn­sam­ling av opp­lys­nin­ger er ikke at den som gjør noe ulov­lig blir opp­da­get, og at de hvis ret­tig­he­ter blir kren­ket får vite det­te, even­tu­elt poli­ti­et der det er mer aktu­elt. Pro­ble­met er at man sam­ti­dig over­vå­ker og sam­ler opp­lys­nin­ger om man­ge som ikke gjør noe ulov­lig. Der­for liker jeg ikke over­vå­king av tra­fik­ken på net­tet. Men det­te gjør seg ikke gjel­den­de når det gjel­der opp­lys­nin­ger om hvem som har fore­tatt det som sann­syn­lig­vis er ulov­li­ge trans­ak­sjo­ner.

Man vet selv­føl­ge­lig at regist­rert abon­nent ikke nød­ven­dig­vis er lik bru­ker, akku­rat som det ikke nød­ven­dig­vis var bil­ei­e­ren som kjør­te da bilen pas­ser­te en foto­boks. Det­te sies også uttryk­ke­lig i pro­po­si­sjo­nen, se s. 31–32, hvor det står (avsnitt 3.3.4.3):

Det er ikke nød­ven­dig­vis inne­ha­ve­ren av abon­ne­men­tet som har begått kren­kel­sen av ånds­verk­lo­ven. Den som har begått kren­kel­sen kan for eksem­pel være en per­son i hus­stan­den til inne­ha­ve­ren av abon­ne­men­tet. Imid­ler­tid bør det­te etter depar­te­men­tets syn ikke være noe tungt­vei­en­de moment ved vur­de­rin­gen av om utle­ve­ring skal skje. Utle­ve­ring vil ikke inne­bære at inne­ha­ve­ren av abon­ne­men­tet ileg­ges noe ansvar for kren­kel­se­ne – det­te vil bli et bevis­spørs­mål i en even­tu­ell sene­re sak.”

Det er et vik­tig bevis, selv om det ikke all­tid er til­strek­ke­lig.

Print Friendly, PDF & Email
 • Olav­Tor­vund

  Det er i alle fall slik at det i for­sla­get leg­ges opp til at man skal kun­ne ta opp igjen en sak hvor noen er pålagt blok­ke­ring, hvis nett­ste­det har end­ret inn­hold.

 • Olav­Tor­vund

  Ingen har opp­havs­rett til matopp­skrif­ter.

 • Olav­Tor­vund

  Først og fremst viser den­ne og de and­re kom­men­ta­re­ne at du ikke skjøn­ner jus.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg liker ikke over­vå­king.

 • Olav­Tor­vund

  Opp­havs­rett er en men­neske­rett.

 • Olav­Tor­vund

  Nok en gang: Du skjøn­ner ikke jus. Den er ikke så fir­kan­tet som du og man­ge and­re synes å tro.

 • Olav­Tor­vund

  Nok en gang: Du skjøn­ner ikke jus, hel­ler ikke avtale­rett. Aksep­ter hel­ler det enn å tro at du har skjønt alt så mye bed­re enn and­re.

  Hvor­for tror du Ruter dro­sje­reg­nin­gen din hvis de er vel­dig for­sin­ket (hus­ker ikke tids­gren­sen), og Fly­to­get beta­ler påfør­te utgif­ter hvis de er mer enn 30 min for­sin­ket? Men ikke enhver uve­sent­lig for­sin­kel­se gir deg noen krav.

 • Olav­Tor­vund

  Hvis det var det at man skal beta­le du heng­te deg opp i, så beta­ler biblio­te­ke­ne for bøker m.m. de låner ut, og det beta­les i til­legg et biblio­teks­veder­lag som beta­les til opp­havs­menn.

 • Pingback: Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?()

 • Eirik Iver­sen

  Kan­skje du kun­ne bru­ke det­te som en anled­ning til å for­kla­re jus­sen i ste­det for å bru­ke herske­tek­nik­ker som “… at du ikke skjøn­ner jus.”? Det had­de vært mer kon­struk­tivt og mer inter­es­sant å lese for de av oss som “ikke skjøn­ner jus”.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg har for­klart vel­dig mye jus både i det­te og and­re inn­legg. Men jeg ven­ter ikke å få et ele­men­tær­kurs i pro­gram­me­ring eller en inn­fø­ring i hvor­dan inter­nett tek­nisk fun­ge­rer av de som påsta­år at jeg ikke skjøn­ner det. Like lite har jeg tenkt å gi ele­men­tær­un­der­vis­ning i jus til de som ang­ler helt grunn­leg­gen­de kunn­ska­per.

  Det er vel­dig man­ge som mener noe om jus uten å ha noe som helst pei­ling. Du må gjer­ne kal­le det herske­tek­nikk når jeg vel­ger å påpe­ke at folk med ster­ke menin­ger fak­tisk ikke har pei­ling, men jeg kom­mer uan­sett til å fort­set­te å gjø­re det når det er beret­ti­get. Jus er et langt vans­ke­li­ge­re fag enn hva man­ge tror. Ikke glem at man må stu­de­re i fem år for å bli jurist.

  De som vil lære mer om jus får lese en ele­men­tær inn­fø­ring i jus. Man kan f.eks. begyn­ne med min bok “Å stu­de­re jus”, som så vidt jeg vet fort­satt er i han­de­len. Eller man kan høre på min podcast­se­rie om det­te. Eller gå på kurs eller kjø­pe and­re bøker. Men ikke vent å få ele­men­tær vok­sen­opp­læ­ring i kom­men­tar­fel­tet til et inn­legg hver gang noen blott­leg­ger sin mang­len­de inn­sikt.

 • Eirik Iver­sen

  Ok, jeg kjø­per den argu­men­ta­sjo­nen. Men jeg tror fort­satt at du kom­mer len­ger med en opp­ford­ring om å set­te seg bed­re inn i tema­et enn å bare påpe­ke at ved­kom­men­de ikke har pei­ling. Det at du i ditt svar til meg gir tips til hvor­dan man kan set­te seg bed­re inn jus synes jeg er mye mer kon­struk­tivt. Takk for det.

  Når det er sagt så er det jo ofte de som har de ster­kes­te menin­ge­ne som har minst pei­ling på, og som er minst vil­li­ge til å set­te seg grun­di­ge­re inn i, tema­et som dis­ku­te­res. Så selv om jeg er litt uenig i inn­stil­lin­gen din, skjøn­ner jeg den.

  Jeg bur­de for­øv­rig ha begynt med å tak­ke deg for at du bru­ker av tiden din til å dele din kom­pe­tan­se med oss and­re. Jeg set­ter stor pris på å lese vel­skrev­ne artik­ler av folk som har pei­ling på tema­et de skri­ver om. Det er med på å høy­ne kva­li­te­ten på debat­ten, og er det én ting debat­ten rundt det nye lov­for­sla­get tren­ger, så er det nett­opp det.