Forslaget til endringer i åndsverkloven

[section_title title=Blokkering av nettsteder – noen utgangspunkt]

Blokkering av nettsteder – noen utgangspunkt

Det foreslås at en nettilbyder skal kunne pålegges å blokkere eller vanskeliggjøre tilgangen til et nettsted. I denne diskusjonen får vi ofte høre at det ikke virker. Man kan lett omgå en blokkering. Det er sikkert riktig et stykke på vei. Ingen tror at et enkelt tiltak vil stoppe all piratvirksomhet. Sykler blir stålet selv om vi låser dem. Men spørsmålet er om det er ett av flere tiltak som kan bidra til å redusere piratvirksomheten. Jeg har ikke sett noe som på en overbevisende måte underbygger noen standpunkt her.

I forslaget diskuteres ulike former for blokkering eller hindring. Jeg går ikke inn i dette. Det viktigste er etter min mening at man har valgt en teknologinøytral tilnærming. Teknologien er ikke statisk. Knytter man det til funksjon, ikke teknologi, vil ikke lovgivningen bli foreldet i første sving. Jeg er litt forundret over at mange som ellers insisterer på at teknologien endrer seg så fort, synes å være skråsikre på at det ikke er, og heller ikke i fremtiden vil bli mulig å blokkere på en målrettet og hensiktsmessig måte.

Anders Brenna synes i sin kommentar å tolke det at man også skal kunne pålegges “å vanskeliggjøre tilgang til nettsted” som at man skal kunne gå lenger enn blokkering. Han skriver at “Det å «vanskeliggjøre tilgang til nettsteder» kan fort gli over til pakkeinspeksjon på ruterne”. Her mener jeg han bommer fullstendig. Man erkjenner at det kan være umulig å hindre tilgang til et nettsted, men at en vanskeliggjøring av tilgang også vil kunne være et bidrag til å redusere den ulovlige virksomheten. Man vil derfor kunne pålegges å iverksette tiltak selv om det ikke innebærer at man fullstendig hindrer slik tilgang. Dette fremgår av merknadene til § 56c på s. 91, hvor det står:

“Pålegget kan gå ut på å gjennomføre ulike tekniske tiltak som hindrer eller vanskeliggjør tilgangen til forhåndsdefinerte nettsteder. Det er ikke noe krav at tiltaket må være fullstendig effektivt, jf. «vanskeliggjøre».”

Departementet sier at innholdsblokkering er problematisk og lite ønskelig. Det stå på s. 43 i proposisjonen:

“Siden innholdsblokkering innebærer en systematisk analyse av alt innhold som tilbyderen videreformidler, vil dette være en type generell filtrering som anses problematisk og lite ønskelig. I EU-domstolens sak C-70/10 Scarlet v SABAM av 24. november 2011 vurderte domstolen lovligheten av et omfattende filtreringssystem uten tidsbegrensning. Domstolen uttalte at en rekke angitte direktiver og grunnleggende rettigheter var til hinder for innføring av et slikt system.”

Jeg tror derfor ikke på dette spøkelset.

Selv om det vil være mulig å omgå blokkeringer, så mener jeg det er grunn til å tro at det vil gjøre det vanskeligere og dermed redusere denne trafikken. De fleste brukere er ikke spesielt kyndige, og vil ikke uten videre vite hva de skal gjøre for å omgå en sperring. I kombinasjon med bedre lovlige tilbud og en risiko for sanksjoner, bør det bidra til å redusere den ulovlige virksomheten. Det argument at det ikke vil være en 100% effektiv sperring, er i denne sammenhengen lite interessant. Jeg er her enig med departementet, når de skriver på s. 54 i proposisjonen:

“Departementet er enig i at blokkering som virkemiddel i mange tilfeller ikke vil være fullt ut effektivt for å stanse en krenkelse. Dette ble også påpekt i høringsnotatet. Etter departementets syn kan blokkering likevel være et egnet virkemiddel for å stanse store deler av trafikken til det ulovlige nettstedet. Ved at den umiddelbare tilgangen til nettstedet vanskeliggjøres, antas at mange av brukerne vil søke andre og mer tilgjengelige alternativer. Departementet anser derfor at blokkering kan ha en effekt.”

Svaret fra de som er mot blokkering er gjerne at vi må få bedre lovlige tjenester. Selvsagt må vi også få det. Men det er minst like naivt å tro at det løser hele problemet, som det er å tro at blokkering er løsningen. Vi må bruke flere virkemidler. Jeg tror at blokkering av enkelte nettsteder kan være et bidrag til å redusere pirattrafikken. Men blokkering er problematisk, også om det rent teknisk lar seg gjennomføre.

Jeg bruker Pirate Bay som hovedeksempel på en pirattjeneste. Jeg vet at mange sier at denne nå ikke først og fremst fungerer som en tjeneste for spredning av ulovlig materiale, men heller som et sted hvor musikere m.m. lanserer sitt eget. Kanskje er det slik. Jeg følger ikke spesielt mye med på hva Pirate Bay til enhver tid driver med. Dette handler ikke om Pirate Bay. Men de er uansett det mest kjente eksempelet, så jeg fortsetter å bruke dem som det.