Forslaget til endringer i åndsverkloven

Blokkering av nettsteder — noen utgangspunkt

Det fore­slås at en nettil­by­der skal kun­ne påleg­ges å blok­ke­re eller vans­ke­lig­gjø­re til­gan­gen til et nett­sted. I den­ne dis­ku­sjo­nen får vi ofte høre at det ikke vir­ker. Man kan lett omgå en blok­ke­ring. Det er sik­kert rik­tig et styk­ke på vei. Ingen tror at et enkelt til­tak vil stop­pe all pirat­virk­som­het. Syk­ler blir stå­let selv om vi låser dem. Men spørs­må­let er om det er ett av fle­re til­tak som kan bidra til å redu­se­re pirat­virk­som­he­ten. Jeg har ikke sett noe som på en over­be­vi­sen­de måte under­byg­ger noen stand­punkt her.

I for­sla­get dis­ku­te­res uli­ke for­mer for blok­ke­ring eller hind­ring. Jeg går ikke inn i det­te. Det vik­tigs­te er etter min mening at man har valgt en tek­no­logi­nøy­tral til­nær­ming. Tek­no­lo­gi­en er ikke sta­tisk. Knyt­ter man det til funk­sjon, ikke tek­no­lo­gi, vil ikke lov­giv­nin­gen bli for­el­det i førs­te sving. Jeg er litt for­und­ret over at man­ge som ellers insis­te­rer på at tek­no­lo­gi­en end­rer seg så fort, synes å være skrå­sik­re på at det ikke er, og hel­ler ikke i frem­ti­den vil bli mulig å blok­ke­re på en mål­ret­tet og hen­sikts­mes­sig måte.

Anders Bren­na synes i sin kom­men­tar å tol­ke det at man også skal kun­ne påleg­ges “å vans­ke­lig­gjø­re til­gang til nett­sted” som at man skal kun­ne gå len­ger enn blok­ke­ring. Han skri­ver at “Det å «vans­ke­lig­gjø­re til­gang til nett­ste­der» kan fort gli over til pakke­in­spek­sjon på ruter­ne”. Her mener jeg han bom­mer full­sten­dig. Man erkjen­ner at det kan være umu­lig å hind­re til­gang til et nett­sted, men at en vans­ke­lig­gjø­ring av til­gang også vil kun­ne være et bidrag til å redu­se­re den ulov­li­ge virk­som­he­ten. Man vil der­for kun­ne påleg­ges å iverk­set­te til­tak selv om det ikke inne­bæ­rer at man full­sten­dig hind­rer slik til­gang. Det­te frem­går av merk­na­de­ne til § 56c på s. 91, hvor det står:

Påleg­get kan gå ut på å gjen­nom­føre uli­ke tek­nis­ke til­tak som hind­rer eller vans­ke­lig­gjør til­gan­gen til for­hånds­de­fi­ner­te nett­ste­der. Det er ikke noe krav at til­ta­ket må være full­sten­dig effek­tivt, jf. «vans­ke­lig­gjø­re».”

Depar­te­men­tet sier at inn­holds­blok­ke­ring er pro­ble­ma­tisk og lite øns­ke­lig. Det stå på s. 43 i pro­po­si­sjo­nen:

Siden inn­holds­blok­ke­ring inne­bæ­rer en sys­te­ma­tisk ana­ly­se av alt inn­hold som til­by­de­ren videre­for­mid­ler, vil det­te være en type gene­rell fil­tre­ring som anses pro­ble­ma­tisk og lite øns­ke­lig. I EU-dom­sto­lens sak C‑70/10 Scar­let v SABAM av 24. novem­ber 2011 vur­der­te dom­sto­len lov­lig­he­ten av et omfat­ten­de fil­tre­rings­sys­tem uten tids­be­grens­ning. Dom­sto­len uttal­te at en rek­ke angit­te direk­ti­ver og grunn­leg­gen­de ret­tig­he­ter var til hin­der for inn­fø­ring av et slikt system.”

Jeg tror der­for ikke på det­te spøkelset.

Selv om det vil være mulig å omgå blok­ke­rin­ger, så mener jeg det er grunn til å tro at det vil gjø­re det vans­ke­li­ge­re og der­med redu­se­re den­ne tra­fik­ken. De fles­te bru­ke­re er ikke spe­si­elt kyn­di­ge, og vil ikke uten vide­re vite hva de skal gjø­re for å omgå en sper­ring. I kom­bi­na­sjon med bed­re lov­li­ge til­bud og en risi­ko for sank­sjo­ner, bør det bidra til å redu­se­re den ulov­li­ge virk­som­he­ten. Det argu­ment at det ikke vil være en 100% effek­tiv sper­ring, er i den­ne sam­men­hen­gen lite inter­es­sant. Jeg er her enig med depar­te­men­tet, når de skri­ver på s. 54 i pro­po­si­sjo­nen:

Depar­te­men­tet er enig i at blok­ke­ring som virke­mid­del i man­ge til­fel­ler ikke vil være fullt ut effek­tivt for å stan­se en kren­kel­se. Det­te ble også påpekt i hørings­no­ta­tet. Etter depar­te­men­tets syn kan blok­ke­ring like­vel være et egnet virke­mid­del for å stan­se sto­re deler av tra­fik­ken til det ulov­li­ge nett­ste­det. Ved at den umid­del­ba­re til­gan­gen til nett­ste­det vans­ke­lig­gjø­res, antas at man­ge av bru­ker­ne vil søke and­re og mer til­gjen­ge­li­ge alter­na­ti­ver. Depar­te­men­tet anser der­for at blok­ke­ring kan ha en effekt.”

Sva­ret fra de som er mot blok­ke­ring er gjer­ne at vi må få bed­re lov­li­ge tje­nes­ter. Selv­sagt må vi også få det. Men det er minst like naivt å tro at det løser hele pro­ble­met, som det er å tro at blok­ke­ring er løs­nin­gen. Vi må bru­ke fle­re virke­mid­ler. Jeg tror at blok­ke­ring av enkel­te nett­ste­der kan være et bidrag til å redu­se­re pirattra­fik­ken. Men blok­ke­ring er pro­ble­ma­tisk, også om det rent tek­nisk lar seg gjennomføre.

Jeg bru­ker Pirate Bay som hoved­ek­sem­pel på en pirat­tje­nes­te. Jeg vet at man­ge sier at den­ne nå ikke først og fremst fun­ge­rer som en tje­nes­te for spred­ning av ulov­lig mate­ria­le, men hel­ler som et sted hvor musi­ke­re m.m. lan­se­rer sitt eget. Kan­skje er det slik. Jeg føl­ger ikke spe­si­elt mye med på hva Pirate Bay til enhver tid dri­ver med. Det­te hand­ler ikke om Pirate Bay. Men de er uan­sett det mest kjen­te eksem­pe­let, så jeg fort­set­ter å bru­ke dem som det.

Print Friendly, PDF & Email