Forslaget til endringer i åndsverkloven

Er blokkering sensur?

De som kri­ti­se­rer blok­ke­ring er ras­ke med sen­sur­stem­pel­et. “De av oss som kal­ler en spa­de for en spa­de, vet at det­te er sen­sur”, skri­ver Anders Bren­na. Det er fris­ten­de å sva­re at for de som kal­ler en spa­de for en grave­ma­skin, er det­te sensur.

Blok­ke­ring kan inne­bære sen­sur. Men det vil ikke nød­ven­dig­vis være sen­sur. Der­for er det vik­tig å være nyan­sert i dis­ku­sjo­nen, og å være kri­tisk til hvor­dan det gjen­nom­fø­res. Anders Bren­na synes å set­te like­hets­tegn mel­lom Pirate Bay og Wikile­aks, og der­med har vik­ti­ge nyan­ser blitt borte.

Hvis noen etab­le­rer en video­bu­tikk, veske­bu­tikk eller bok­han­del hvor det i all hoved­sak sel­ges pirat­ko­pier­te pro­duk­ter, da vil man nep­pe skri­ke opp om sen­sur hvis butik­ken blir stengt. Bøke­ne og video­ene vil fort­satt være til­gjen­ge­lig, man må bare gå til en butikk som sel­ger lov­lig frem­stil­te eksemp­la­rer. Vi kan la vese­ke­ne være luk­ket, og hol­de oss til ytrin­ger i form av bøker, musikk, film m.m. Ytrin­ge­ne vil være til­gjen­ge­lig selv om pirat­dis­tri­bu­sjo­nen sten­ges. Det­te er også noe som frem­he­ves i pro­po­si­sjo­nen. På s. 65 står det:

Påleg­get vil som nevnt ikke ret­te seg mot selve ytrin­gen, men mot et bestemt for­mid­lings­sted, og hind­rer ver­ken at det ulov­lig utlag­te mate­ria­let leg­ges ut på and­re nett­ste­der, eller at infor­ma­sjon eller ytrin­ger fra nett­ste­det gjen­gis and­re steder.”

Hvis opp­havs­retts­kren­kel­ser bru­kes som påskudd til å blok­ke­re til­gang til ytrin­ger man ikke liker på grunn av inn­hol­det, blir det pro­ble­ma­tisk. Spørs­må­let her blir hvor kon­spi­ra­to­risk man skal ten­ke. Jeg anser det som gans­ke uten­ke­lig at til­gang til Wikile­aks skal bli stengt med hjem­mel i de fore­slåt­te bestem­mel­se­ne. Mye av det som er gjort til­gjen­ge­lig gjen­nom Wikile­aks, kan­skje det aller mes­te, er ikke opp­havs­retts­lig ver­net. Det vil være åpen­bart at et for­søk på å sten­ge til­gang til Wikile­aks ikke vil være reelt begrun­net i iva­re­ta­kel­se av opphavsrett.

Jon Wes­sel-Aas nev­ner også Scien­to­logi­kir­ken. Scien­to­logi­kir­ken er en ver­sting når det gjel­der å bru­ke og mis­bru­ke imma­te­ri­el­le ret­tig­he­ter for å begren­se infor­ma­sjons­fri­he­ten. Jeg benyt­ter mulig­he­ten til å vise til nett­ste­det Ope­ra­tion Clam­bake eller Xenu.net, som er et kjent scien­to­lo­gi­kri­tisk nett­sted. Jeg tror ikke at for­sla­get vil gi hjem­mel til å blok­ke­re det­te, selv om det der også kan være opp­havs­retts­lig ver­net mate­ria­le. Men at sli­ke som Scien­to­logi­kir­ken skal kun­ne regist­re­re nettra­fikk under påskudd av å iva­re­ta sin opp­havs­rett, er et argu­ment for at den type virk­som­het bør være kon­se­sjons­plik­tig — uten at jeg tror Scien­to­logi­kir­ken bryr seg noe sær­lig om slik lov­giv­ning uansett.

Til­fel­let Scien­to­logi­kir­ken leder over til en bre­de­re dis­ku­sjon om for­hol­det mel­lom infor­ma­sjons- og ytrings­fri­het på den ene side, og opp­havs­rett på den and­re. Ytrings­fri­he­ten bør ha for­rang når opp­havs­rett bru­kes for å hind­re offent­lig og kri­tisk debatt. Men det er et tema som får lig­ge til en annen gang.

Print Friendly, PDF & Email