Forslaget til endringer i åndsverkloven

Terskelen for blokkering

Ters­ke­len for blok­ke­ring er høy. For at det skal kun­ne avsis kjen­nel­se om blok­ke­ring av nett­sted, må det­te nett­ste­det i stort omfang gjør til­gjen­ge­lig mate­ria­le som åpen­bart kren­ker opp­havs­rett eller and­re ret­tig­he­ter etter ånds­verk­lo­ven. Om det­te sies blant annet det­te i pro­po­si­sjo­nen, s. 64:

Det kre­ves at inn­hol­det på nett­ste­det i «stort omfang» og «åpen­bart» kren­ker ret­tig­he­ter etter ånds­verk­lo­ven. Det­te inne­bæ­rer bl.a. at en vesent­lig del av inn­hol­det på nett­ste­det åpen­bart må være ulov­lig. Det vil der­med ikke være slik at pålegg kan gis ale­ne av den grunn at nett­ste­det inne­hol­der enkel­te «åpen­ba­re kren­kel­ser», slik fle­re av hørings­in­stan­se­ne synes å anta.”

Det vil kan­skje være enkel­te åpen­ba­re opp­havs­retts­kren­kel­ser på et nett­sted som Ope­ra­tion Clam­bake. Men det vil ikke være av stort omfang, så det vil nep­pe være hjem­mel for å blok­ke­re dette.

Selv om det fore­lig­ger åpen­ba­re kren­kel­ser i stort omfang, skal dom­sto­len fore­ta en bred hel­hets­vur­de­ring. Om det­te sies det i pro­po­si­sjo­nen, s. 64:

Hvis vil­kå­re­ne «stort omfang» og «åpen­bart» er opp­fylt, skal dom­sto­le­ne i til­legg fore­ta en hel­het­lig vur­de­ring av om pålegg skal gis i det kon­kre­te til­fel­let. Etter for­sla­get skal ret­ten i vur­de­rin­gen blant annet leg­ge vekt på hen­sy­net til infor­ma­sjons- og ytrings­fri­he­ten og mulig­he­ten for alter­na­ti­ve og mind­re inn­gri­pen­de tiltak.”

I for­sla­get til § 56c annet ledd, er det­te for­mu­lert slik:

For at begjæ­rin­gen skal tas til føl­ge, må hen­sy­ne­ne som taler for at pålegg gis veie tyng­re enn ulem­pe­ne påleg­get vil med­føre. Ved vur­de­rin­gen skal ret­ten avveie inter­es­se­ne som til­si­er at til­gan­gen til nett­ste­det hind­res eller vans­ke­lig­gjø­res mot and­re inter­es­ser som berø­res av et slikt pålegg, her­under inter­es­se­ne til den påleg­get ret­ter seg mot og inne­ha­ve­ren av nett­ste­det, og hen­sy­net til infor­ma­sjons- og ytrings­fri­he­ten. Det skal også tas hen­syn til mulig­he­ten for alter­na­ti­ve og mind­re inn­gri­pen­de tiltak.”

Hvis et krav om blok­ke­ring skul­le inne­bære at den enes­te kana­len som gir til­gang til det­te mate­ria­let blir blok­kert, og at det er selve ytrin­gen og ikke dis­tri­bu­tø­ren man vil blok­ke­re, da bør dom­sto­le­ne si nei til blok­ke­ring. Jeg har også til­lit til at de fak­tisk vil si nei i sli­ke til­fel­ler, med så kla­re førin­ger som det er i lov­for­sla­get og i forarbeidene.

Også kost­na­der og even­tu­el­le tek­nis­ke ulem­per ved blok­ke­ring vil være noe som må tas med i den­ne helhetsvurderingen.

Print Friendly, PDF & Email