Forslaget til endringer i åndsverkloven

[section_title title=Terskelen for blokkering]

Terskelen for blokkering

Terskelen for blokkering er høy. For at det skal kunne avsis kjennelse om blokkering av nettsted, må dette nettstedet i stort omfang gjør tilgjengelig materiale som åpenbart krenker opphavsrett eller andre rettigheter etter åndsverkloven. Om dette sies blant annet dette i proposisjonen, s. 64:

“Det kreves at innholdet på nettstedet i «stort omfang» og «åpenbart» krenker rettigheter etter åndsverkloven. Dette innebærer bl.a. at en vesentlig del av innholdet på nettstedet åpenbart må være ulovlig. Det vil dermed ikke være slik at pålegg kan gis alene av den grunn at nettstedet inneholder enkelte «åpenbare krenkelser», slik flere av høringsinstansene synes å anta.”

Det vil kanskje være enkelte åpenbare opphavsrettskrenkelser på et nettsted som Operation Clambake. Men det vil ikke være av stort omfang, så det vil neppe være hjemmel for å blokkere dette.

Selv om det foreligger åpenbare krenkelser i stort omfang, skal domstolen foreta en bred helhetsvurdering. Om dette sies det i proposisjonen, s. 64:

“Hvis vilkårene «stort omfang» og «åpenbart» er oppfylt, skal domstolene i tillegg foreta en helhetlig vurdering av om pålegg skal gis i det konkrete tilfellet. Etter forslaget skal retten i vurderingen blant annet legge vekt på hensynet til informasjons- og ytringsfriheten og muligheten for alternative og mindre inngripende tiltak.”

I forslaget til § 56c annet ledd, er dette formulert slik:

“For at begjæringen skal tas til følge, må hensynene som taler for at pålegg gis veie tyngre enn ulempene pålegget vil medføre. Ved vurderingen skal retten avveie interessene som tilsier at tilgangen til nettstedet hindres eller vanskeliggjøres mot andre interesser som berøres av et slikt pålegg, herunder interessene til den pålegget retter seg mot og innehaveren av nettstedet, og hensynet til informasjons- og ytringsfriheten. Det skal også tas hensyn til muligheten for alternative og mindre inngripende tiltak.”

Hvis et krav om blokkering skulle innebære at den eneste kanalen som gir tilgang til dette materialet blir blokkert, og at det er selve ytringen og ikke distributøren man vil blokkere, da bør domstolene si nei til blokkering. Jeg har også tillit til at de faktisk vil si nei i slike tilfeller, med så klare føringer som det er i lovforslaget og i forarbeidene.

Også kostnader og eventuelle tekniske ulemper ved blokkering vil være noe som må tas med i denne helhetsvurderingen.