Forslaget til endringer i åndsverkloven

Ingen blokkering før retten har avsagt kjennelse

En tje­neste­le­ve­ran­dør har ingen plikt til å hand­le på egen­hånd, hel­ler ikke om ret­tig­hets­ha­ve­re skul­le kre­ve det. Tje­neste­le­ve­ran­dø­ren kan peke på dom­sto­len, og si at de avgjør.

Det­te er vik­tig. I dis­ku­sjo­ner om ytrings­fri­het møter vi ofte begre­pet “ned­kjø­lings­ef­fekt”. Man er bekym­ret for kon­se­kven­se­ne, og avstår fra alt som kan være kon­tro­ver­si­elt “for sik­ker­hets skyld”. Der­med for­svin­ner det som møter mot­stand for at noen skal slip­pe bråk og ubehageligheter.

Slik for­sla­get er utfor­met, vil en tje­neste­le­ve­ran­dør ikke ha noen plikt til å hand­le før ret­ten even­tu­elt har pålagt blok­ke­ring, og vil da selv­føl­ge­lig hel­ler ikke kun­ne hol­des ansvar­lig for ikke å ha blok­kert. Der­med blir det hel­ler ikke noe poeng i å true med sak om de ikke blokkerer.

Print Friendly, PDF & Email