Forslaget til endringer i åndsverkloven

Ingen blokkering før retten har avsagt kjennelse

En tje­neste­le­ve­ran­dør har ingen plikt til å hand­le på egen­hånd, hel­ler ikke om ret­tig­hets­ha­ve­re skul­le kre­ve det. Tje­neste­le­ve­ran­dø­ren kan peke på dom­sto­len, og si at de avgjør.

Det­te er vik­tig. I dis­ku­sjo­ner om ytrings­fri­het møter vi ofte begre­pet “ned­kjø­lings­ef­fekt”. Man er bekym­ret for kon­se­kven­se­ne, og avstår fra alt som kan være kon­tro­ver­si­elt “for sik­ker­hets skyld”. Der­med for­svin­ner det som møter mot­stand for at noen skal slip­pe bråk og ube­ha­ge­lig­he­ter.

Slik for­sla­get er utfor­met, vil en tje­neste­le­ve­ran­dør ikke ha noen plikt til å hand­le før ret­ten even­tu­elt har pålagt blok­ke­ring, og vil da selv­føl­ge­lig hel­ler ikke kun­ne hol­des ansvar­lig for ikke å ha blok­kert. Der­med blir det hel­ler ikke noe poeng i å true med sak om de ikke blok­ke­rer.

Print Friendly, PDF & Email
 • Olav­Tor­vund

  Det er i alle fall slik at det i for­sla­get leg­ges opp til at man skal kun­ne ta opp igjen en sak hvor noen er pålagt blok­ke­ring, hvis nett­ste­det har end­ret inn­hold.

 • Olav­Tor­vund

  Ingen har opp­havs­rett til matopp­skrif­ter.

 • Olav­Tor­vund

  Først og fremst viser den­ne og de and­re kom­men­ta­re­ne at du ikke skjøn­ner jus.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg liker ikke over­vå­king.

 • Olav­Tor­vund

  Opp­havs­rett er en men­neske­rett.

 • Olav­Tor­vund

  Nok en gang: Du skjøn­ner ikke jus. Den er ikke så fir­kan­tet som du og man­ge and­re synes å tro.

 • Olav­Tor­vund

  Nok en gang: Du skjøn­ner ikke jus, hel­ler ikke avtale­rett. Aksep­ter hel­ler det enn å tro at du har skjønt alt så mye bed­re enn and­re.

  Hvor­for tror du Ruter dro­sje­reg­nin­gen din hvis de er vel­dig for­sin­ket (hus­ker ikke tids­gren­sen), og Fly­to­get beta­ler påfør­te utgif­ter hvis de er mer enn 30 min for­sin­ket? Men ikke enhver uve­sent­lig for­sin­kel­se gir deg noen krav.

 • Olav­Tor­vund

  Hvis det var det at man skal beta­le du heng­te deg opp i, så beta­ler biblio­te­ke­ne for bøker m.m. de låner ut, og det beta­les i til­legg et biblio­teks­veder­lag som beta­les til opp­havs­menn.

 • Pingback: Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?()

 • Pingback: Olav Torvunds blogg » Blog Archive » Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?()

 • Eirik Iver­sen

  Kan­skje du kun­ne bru­ke det­te som en anled­ning til å for­kla­re jus­sen i ste­det for å bru­ke herske­tek­nik­ker som “… at du ikke skjøn­ner jus.”? Det had­de vært mer kon­struk­tivt og mer inter­es­sant å lese for de av oss som “ikke skjøn­ner jus”.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg har for­klart vel­dig mye jus både i det­te og and­re inn­legg. Men jeg ven­ter ikke å få et ele­men­tær­kurs i pro­gram­me­ring eller en inn­fø­ring i hvor­dan inter­nett tek­nisk fun­ge­rer av de som påsta­år at jeg ikke skjøn­ner det. Like lite har jeg tenkt å gi ele­men­tær­un­der­vis­ning i jus til de som ang­ler helt grunn­leg­gen­de kunn­ska­per.

  Det er vel­dig man­ge som mener noe om jus uten å ha noe som helst pei­ling. Du må gjer­ne kal­le det herske­tek­nikk når jeg vel­ger å påpe­ke at folk med ster­ke menin­ger fak­tisk ikke har pei­ling, men jeg kom­mer uan­sett til å fort­set­te å gjø­re det når det er beret­ti­get. Jus er et langt vans­ke­li­ge­re fag enn hva man­ge tror. Ikke glem at man må stu­de­re i fem år for å bli jurist.

  De som vil lære mer om jus får lese en ele­men­tær inn­fø­ring i jus. Man kan f.eks. begyn­ne med min bok “Å stu­de­re jus”, som så vidt jeg vet fort­satt er i han­de­len. Eller man kan høre på min podcast­se­rie om det­te. Eller gå på kurs eller kjø­pe and­re bøker. Men ikke vent å få ele­men­tær vok­sen­opp­læ­ring i kom­men­tar­fel­tet til et inn­legg hver gang noen blott­leg­ger sin mang­len­de inn­sikt.

 • Eirik Iver­sen

  Ok, jeg kjø­per den argu­men­ta­sjo­nen. Men jeg tror fort­satt at du kom­mer len­ger med en opp­ford­ring om å set­te seg bed­re inn i tema­et enn å bare påpe­ke at ved­kom­men­de ikke har pei­ling. Det at du i ditt svar til meg gir tips til hvor­dan man kan set­te seg bed­re inn jus synes jeg er mye mer kon­struk­tivt. Takk for det.

  Når det er sagt så er det jo ofte de som har de ster­kes­te menin­ge­ne som har minst pei­ling på, og som er minst vil­li­ge til å set­te seg grun­di­ge­re inn i, tema­et som dis­ku­te­res. Så selv om jeg er litt uenig i inn­stil­lin­gen din, skjøn­ner jeg den.

  Jeg bur­de for­øv­rig ha begynt med å tak­ke deg for at du bru­ker av tiden din til å dele din kom­pe­tan­se med oss and­re. Jeg set­ter stor pris på å lese vel­skrev­ne artik­ler av folk som har pei­ling på tema­et de skri­ver om. Det er med på å høy­ne kva­li­te­ten på debat­ten, og er det én ting debat­ten rundt det nye lov­for­sla­get tren­ger, så er det nett­opp det.