Forslaget til endringer i åndsverkloven

[section_title title=Domstolsbehandling — prosessen ved krav om blokkering]

Domstolsbehandling — prosessen ved krav om blokkering

Jeg er enig med departementet i at spørsmålet om blokkering må avgjøres av domstolene. Det gir etter min mening en mer betryggende behandling enn en forvaltningsavgjørelse.

Det er foreslått kontradiksjon så langt dette er praktisk mulig. Både tjenesteytere som det kreves at skal iverksette blokkering og innehavere av de nettsteder som kreves blokkert, skal som hovedregel varsles før domstolen avsier kjennelse. Mange av de som driver den type nettsteder som det vil være aktuelt å blokkere, forsøker så godt de kan å skjule sin identitet. Varsling vil da være praktisk vanskelig, og det er lite trolig at de vil ta til motmæle.

Det kan treffes avgjørelse uten at begjæring forelegges motpartene dersom det er fare ved opphold. Så lenge det gjelder opphavsrett vil det neppe være ofte at det vil bety veldig mye om det går noe tid før tiltak iverksettes.

Selv om det i utgangspunktet er lagt opp til kontradiksjon, vil den neppe bli særlig reell. Jeg vil anta at tjenesteleverandører vil ønske å holde seg nøytrale til de nettsteder som noen ønsker å blokkere tilgang til. Hadde jeg drevet slik virksomhet ville jeg nok ha hatt synspunkter på blokkering generelt, men ikke på hvilke nettsteder som eventuelt skal blokkeres. Når tjenesteyter gjøres til motpart i saker om blokkering, tvinges de inn i rollen som forsvarer av de nettsteder som kreves blokkert. Det var den rollen Telenor havnet i da rettighetshaverorganisasjoner krevde at de skulle blokkere Pirate Bay.

I disse sakene kunne man trenge en “Djevelens advokat”. For de som ikke kjenner dette uttrykkets opprinnelse, så kommer det fra Den katolske kirke. Når kirken vurderte om noen skulle helgenkåres, hadde Djevelens advokat som oppgave å få fram alt som talte mot at denne personen skulle kåres til helgen. Noen bør ha rollen å argumentere mot blokkering i det konkrete tilfellet, og det bør ikke være den tjenesteleverandør som eventuelt blir pålagt å foreta blokkeringen.