Forslaget til endringer i åndsverkloven

Domstolsbehandling — prosessen ved krav om blokkering

Jeg er enig med depar­te­men­tet i at spørs­må­let om blok­ke­ring må avgjø­res av dom­sto­le­ne. Det gir etter min mening en mer betryg­gen­de behand­ling enn en forvaltningsavgjørelse.

Det er fore­slått kon­tra­dik­sjon så langt det­te er prak­tisk mulig. Både tje­neste­yte­re som det kre­ves at skal iverk­set­te blok­ke­ring og inne­ha­ve­re av de nett­ste­der som kre­ves blok­kert, skal som hoved­re­gel vars­les før dom­sto­len avsi­er kjen­nel­se. Man­ge av de som dri­ver den type nett­ste­der som det vil være aktu­elt å blok­ke­re, for­sø­ker så godt de kan å skju­le sin iden­ti­tet. Vars­ling vil da være prak­tisk vans­ke­lig, og det er lite tro­lig at de vil ta til motmæle.

Det kan tref­fes avgjø­rel­se uten at begjæ­ring fore­leg­ges mot­par­te­ne der­som det er fare ved opp­hold. Så len­ge det gjel­der opp­havs­rett vil det nep­pe være ofte at det vil bety vel­dig mye om det går noe tid før til­tak iverksettes.

Selv om det i utgangs­punk­tet er lagt opp til kon­tra­dik­sjon, vil den nep­pe bli sær­lig reell. Jeg vil anta at tje­neste­le­ve­ran­dø­rer vil øns­ke å hol­de seg nøy­tra­le til de nett­ste­der som noen øns­ker å blok­ke­re til­gang til. Had­de jeg dre­vet slik virk­som­het vil­le jeg nok ha hatt syns­punk­ter på blok­ke­ring gene­relt, men ikke på hvil­ke nett­ste­der som even­tu­elt skal blok­ke­res. Når tje­neste­yter gjø­res til mot­part i saker om blok­ke­ring, tvin­ges de inn i rol­len som for­sva­rer av de nett­ste­der som kre­ves blok­kert. Det var den rol­len Tele­nor hav­net i da ret­tig­hets­ha­ver­or­ga­ni­sa­sjo­ner krev­de at de skul­le blok­ke­re Pirate Bay.

I dis­se sake­ne kun­ne man tren­ge en “Dje­ve­lens advo­kat”. For de som ikke kjen­ner det­te uttryk­kets opp­rin­nel­se, så kom­mer det fra Den katols­ke kir­ke. Når kir­ken vur­der­te om noen skul­le hel­gen­kå­res, had­de Dje­ve­lens advo­kat som opp­ga­ve å få fram alt som tal­te mot at den­ne per­sonen skul­le kåres til hel­gen. Noen bør ha rol­len å argu­men­te­re mot blok­ke­ring i det kon­kre­te til­fel­let, og det bør ikke være den tje­neste­le­ve­ran­dør som even­tu­elt blir pålagt å fore­ta blokkeringen.

Print Friendly, PDF & Email