Kulturlivet trenger ikke programutviklere med for stort selvbilde. Svar til Kjetil Kjernsmo

«Det enes­te som kan løse kri­sen i kul­tur­bran­sje­ne er uav­hen­gig inno­va­sjon, og til det tren­ger man pro­gram­vare­ut­vik­le­re» skri­ver sti­pen­diat Kje­til Kjerns­mo i sin artik­kel «Inno­va­sjon kre­ver fri­het»nrk.no/ytring. Han mang­ler i alle fall ikke til­tro til seg selv og sin pro­fe­sjon.

Feil, sier jeg. Det kul­tur­li­vet tren­ger, er for­fat­te­re, kom­po­nis­ter, musi­ke­re, bil­led­kunst­ne­re, film­ska­pe­re og and­re kunst­ne­re og kul­tur­ar­bei­de­re. Kul­tur­li­vet tren­ger også gode for­lag som kan lit­te­ra­tur, gode musikk­pro­du­sen­ter som kan musikk, gode gal­le­ri­er som kan bil­led­kunst, osv. Man tren­ger ikke først og fremst tek­no­lo­ger som tror at tek­no­lo­gi­en er det vik­tigs­te og at den løser alle pro­ble­mer.

Inno­va­sjo­nen i kuns­ten og kul­tu­ren kom­mer først og fremst fra de som ska­per kuns­ten og kul­tu­ren, ikke fra de som pak­ker den inn og dis­tri­bu­erer den. Mitt inn­trykk er at kul­tu­ren blomst­rer. Den kri­sen vi nå ser man­ge ste­der, og som også ram­mer kul­tur­li­vet, er et resul­tat av finans­kri­sen, ikke av man­gel på pro­gram­me­re­re.

Det er nød­ven­dig at uav­hen­gig inno­va­sjon blir mulig­gjort, skri­ver Kje­til Kjerns­mo. For å under­byg­ge at det i dag ikke er mulig å dri­ve uav­hen­gig inno­va­sjon, gjen­gir han 30 år gam­le utta­lel­ser fra davæ­ren­de leder i den USAn­ske film­in­du­stri­ens for­bund, Jack Valen­ti. Har vir­ke­lig ikke Kjerns­mo noe nyere å leg­ge på bor­det, siden har bru­ker så mye plass på det­te?

Print Friendly, PDF & Email
 • Olav­Tor­vund

  Det kan vel også ten­kes at du ikke føl­ger med i de fora hvor slik dis­ku­sjon fore­går. Senest i for­ri­ge uke had­de Kopi­nor et godt besøkt semi­nar om hvor­dan leve av digi­tal verdi­ska­ping i Nor­ge. Vic­tor Nor­mann had­de hoved­inn­leg­get. Jeg var enes­te opp­havs­retts­ju­rist i pane­let, som ellers besto av Tor­geir Water­house, Nina Grün­felt og Yng­ve Slett­holm. Men det var man­ge opp­havs­retts­ju­ris­ter som del­tok.

  Å del­ta i alle dis­ku­sjo­ner hvor del­ta­ker­ne mang­ler inn­sikt og gir stor applaus til alle som roper “ned med opp­havs­ret­ten” er lite frukt­bart og lite inter­es­sant.

  Men vi juris­ter lever først og fremst av å arbei­de innen­for ram­men av gjel­den­de rett.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg tar med noen momen­ter til. Et utgangs­punkt er at jeg ikke synes at opp­havs­ret­ten gene­relt sett er så ille. De mest bas­tan­te kri­ti­ker­ne har gjer­ne hen­tet de fles­te av sine eksemp­ler fra USA, hvor sys­te­met er helt anner­le­des, sær­lig når det gjel­der bru­ta­li­tet i hånd­he­vel­se og erstat­nings­nivå. Gene­relt ver­ner de også mer enn oss, som James Boy­le behand­ler i “Pub­lic Domain”. Les­sig er inter­es­sant. Men han er så USA-basert at hans kri­tikk ikke er så vel­dig rele­vant hos oss. Det er selv­føl­ge­lig ingen kri­tikk mot en USA-pro­fes­sor at han er USA-basert, men han har fått en del disip­ler hos oss som slu­ker det hele litt for ukri­tisk.

  CC mm er utmer­ket for dem det pas­ser for. Det end­rer ikke noe i opp­havs­ret­ten, men er stan­dar­vil­kår som fullt og helt hvi­ler på opp­havs­rett. Det sam­me gjel­der GPL mm.

  Der jeg ser et pro­blem i Nor­ge (og and­re land) er inn­snev­ring av sitat­rett og adgan­gen til å ska­pe nye verk basert på noe eksis­te­ren­de. Det begren­ser ytrings­fri­he­ten og den kunst­ne­ris­ke fri­he­ten. Men de som bare vil ha alt and­re har skapt, for­trinns­vis uten å beta­le for det, har jeg ingen sym­pa­ti med.

  Valg av for­ret­nings­mo­del­ler er ikke så enkelt som man­ge synes å tro. Hvis “Kon Tiki” skal ha noen sjan­se i USA-mar­ke­det må de ha en dis­tri­bu­tør og det må dri­ves mar­keds­fø­ring. Det­te har gjer­ne blitt kom­bi­nert, slik at den dom dis­tri­bu­erer også står for mar­keds­fø­rin­gen. Hvis man skal inves­te­re i mar­keds­fø­ring må man reg­ne med at dis­tri­bu­tø­ren vil ha eks­klu­si­vi­tet. Da kan man ikke bare til­by fil­men for stre­am­ing eller ned­las­ting fra Nor­ge.

  De som pro­du­se­rer TV-seri­er tje­ner pen­ger på man­ge måter. Salg til TV-sel­ska­per er en av dem. Vi kan lage føl­gen­de eksem­pel: En TV-pro­du­sent sel­ger til et norsk TV-sel­skap. De får en høy­ere pris om de får det eks­klu­sivt i en peri­ode. Da får de reg­ne på om de tje­ner mer på å leve­re pr strøm­ming til Nor­ge enn på å gi et TV-sel­skap eks­klu­si­ve ret­tig­he­ter en viss peri­ode. Og uan­sett må de stå ved avta­ler som alt er inn­gått.

  NRK sa nylig at de ikke vil videre­føre avta­len med HBO. NRK har hatt en bil­li­g­av­ta­le som har gjort at de har sendt len­ge etter at seri­en ble sendt i USA, og de har så vidt jeg har kun­net for­stå ikke hatt eks­klu­si­vi­tet — i alle fall ikke i for­hold til DVD, stre­am­ing, osv. Når serie­ne er til­gjen­ge­lig i strøm­me­tje­nes­ter før NRK kan sen­de, er det ikke len­ger inter­es­sant for NRK. Hva er mest lønn­somt for HBO, strøm­me­tje­nes­ter eller NRK?

  Ende­lig er det vel­dig tungt å end­re grunn­leg­gen­de opp­havs­rett for­di den er så bun­det opp i inter­na­sjo­na­le kon­ven­sjo­ner, se min kri­tikk av Digi­t­ut­val­get http://blogg.torvund.net/2013/01/15/digitutvalget-og-immaterialrett/2/ Jeg synes ikke det er verdt å bru­ke tid på noe som ha så liten mulig­het for å lyk­kes.

 • Det kan vel også ten­kes at du ikke føl­ger med i de fora hvor slik dis­ku­sjon fore­går”
  Det har du heilt rett i. Eg er ikkje jurist, og som fors­kar omfat­tar ikkje fors­kings­om­rå­det mitt opp­havs­rett. Eg mei­ner like­vel det er vik­tig at alle som inter­es­se­rer seg for opp­havs­rett, del­tek i debat­ten. Så får me hel­ler tola å bli set­te på plass av og til.. Igjen: Opp­havs­ret­ten er for vik­tig til å over­la­ta til juris­ta­ne ålei­ne.

  Eg skul­le gjer­ne del­te­ke på Kopi­nors møte. Endå betre vil­le det vore om dei had­de over­ført det på net­tet, noko eg går ut frå at dei ikkje gjor­de. Sli­ke møte bør abso­lutt strøy­mast på net­tet, elles blir det ber­re aktu­elt for dei som bur i Oslo.

  Eg er ikkje blant dei som ropar “ned med opp­havs­ret­ten”, men er først og fremst opp­te­ken av ein meir balan­sert opp­havs­rett og eit lov­verk som i stør­re grad er til­pas­sa dagens digi­ta­le ver­ke­leg­heit. Ber­re for å ta eitt eksem­pel tyk­kjer eg det er uri­me­leg med ei verne­tid på 70 år etter opp­havs­per­sonens død. Eg mei­ner det bør inn­fø­rast eit aktivt vern der opp­havs­per­son må aktivt for­len­gja verne­tida, også for å la verk der opp­havs­per­sonen er ukjend, fal­la i det fri.

  Som eit eksem­pel på den uba­lan­se og uri­me­leg­heit som har vore og er knytt til opp­havs­ret­ten kan nem­nast at då verne­tida i 1995 vart utvi­da frå 50 til 70 år, vart det gjort med til­bake­vir­kan­de kraft. Som Ole-Andreas Rogn­stad site­rer i boka “Opp­havs­rett”: “Spe­sial­råd Hel­ge Sønne­land i Kul­tur- og kirke­de­par­te­men­tet har kalt det­te for den mest opp­sikts­vek­ken­de gjen­opp­stan­del­se siden Laza­rus”. Det er godt kjent at den sta­di­ge utvi­din­ga av verne­tida skjer etter intens lob­by­ing frå mek­ti­ge medie­in­ter­es­ser, sær­leg i USA. Og EU har for vane å føl­gja etter USA på det­te områ­det.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg synes også at en verne­tid på 70 år er for lang. Men jeg er ikke til­hen­ger av ord­nin­ger med regist­re­ring og for­ny­ing. I USA er det fort­satt i prak­sis slik at man regist­re­rer verk, selv om det i prin­sip­pet ikke er nød­ven­dig. De had­de inn­til for ikke så man­ge år siden 28 år med mulig­het for for­len­gel­se i 28 år, om jeg hus­ker rett. Man­ge der er nos­tal­gis­ke i for­hold til den rege­len. Men det­te førs­te også visst­nok til at Char­lie Par­kers kom­po­si­sjo­ner stort sett ikke ble ver­net, for­di han ikke fik­set skje­ma­ne og byrå­kra­ti­et.

  Det kan godt hen­de at opp­havs­rett er for vik­tig til bare å bli over­latt til juris­ter, akku­rat som tek­no­lo­gi er for vik­tig til bare å bli over­latt til tek­no­lo­ger. Men det er gren­ser for hvor mye ener­gi man gid­der å bru­ke på de som mener vel­dig mye, men kan vel­dig lite. De fles­te av oss fore­trek­ker å dis­ku­te­re med folk som har inn­sikt. Det gir frukt­ba­re dis­ku­sjo­ner. Hel­ler det enn at man roper og kas­ter stein på hver­and­re.