Kulturlivet trenger ikke programutviklere med for stort selvbilde. Svar til Kjetil Kjernsmo

Betalingstjenester — tilfellet DigiCash

Tim Ber­ners-Lee men­te på 1990-tal­let at det var vik­tig å få til gode beta­lings­løs­nin­ger, og begyn­te å arbei­de med det­te i 1996, alt i føl­ge Kje­til Kjerns­mo. Tim Ber­ners-Lee var i så fall ikke ale­ne om det­te. Jeg har arbei­det mye med beta­lings­sys­te­mer. Jeg tok dok­tor­gra­den i 1993 på en avhand­ling om beta­lings­for­mid­ling og våger den påstand at det­te er et tema jeg kan gans­ke mye om. Jeg kan for­sik­re Kje­til Kjerns­mo og and­re at det ble arbei­det mye med stan­dar­di­se­ring på det­te områ­det len­ge før 1996. Tim Ber­ners-Lee var anta­ge­lig helt mar­gi­nal i den­ne sam­men­hen­gen.

Har det ikke slått Kje­til Kjerns­mo at det som gjør det mulig å bru­ke de sam­me kreditt­kor­te­ne ver­den rundt, og det at man med kon­to i Toten spare­bank kan ta ut kon­tan­ter i en mini­bank i Dar Es Salaam, er mulig­gjort tak­ket være blant annet stan­dar­di­se­ring? Det­te eksis­ter­te fak­tisk i 1991, da Tim Ber­nes-Lee pre­sen­ter­te html og World Wide Web. Det er Mas­ter Card og Visa som domi­ne­rer beta­lings­trans­ak­sjo­ner på net­tet. Mas­ter Card og Visa er stan­dar­der, nett­verk og vare­mer­ker, ikke så mye annet. Pay­Pal er mar­gi­nal, men nyt­tig i sin nisje. Tror Kje­til Kjerns­mo at det er man­gel på inno­va­sjon som har gjort at vi har de beta­lings­sys­te­mer vi har i dag, og som har gjort Mas­ter Card og Visa til det de er?

Stan­dar­di­se­ring er vans­ke­lig. Jeg har arbei­det en del med inter­na­sjo­nal stan­dar­di­se­ring for e-han­del, først og fremst for kom­mer­si­el­le trans­ak­sjo­ner. Alle er eni­ge om at man tren­ger fel­les stan­dar­der. Men alle deler også det syns­punkt at deres egen stan­dard er best. Hvis alle and­re bare føl­ger min stan­dard, da er pro­ble­met løst. Der plei­er det å låse seg, og der­fra går det vel­dig sak­te. Noen gan­ger er en mar­keds­ak­tør så sterk at de i prak­sis kan dik­te­re en de facto stan­dard, slik Micro­soft kun­ne gjø­re med Win­dows. Men det er en situa­sjon med sær­de­les man­ge pro­ble­mer.

Det er van­lig med mot­set­nin­ger mel­lom sto­re og små aktø­rer. Sto­re aktø­rer er gjer­ne prin­si­pi­elt for stan­dar­der, men strit­ter i mot i prak­sis. Den som alle­re­de har et eget glo­balt nett­verk, øns­ker egent­lig ikke stan­dar­der som skal gjø­re det enk­le­re for små aktø­rer å rot­te seg sam­men mot dem. Slikt sier de selv­føl­ge­lig ikke høyt, men kan ofte være en vik­tig del av deres stra­te­gi.

Jeg har sett man­ge beta­lings­løs­nin­ger for net­tet kom­me og gå, den ene mer fan­tas­tisk enn den and­re. Alle skul­le bli «The next big thing», og alt skul­le kos­te nes­te ingen ting. Siden års­tal­let 1996 nev­nes, kan jeg ta med at nett­opp det året var jeg på en kon­fe­ran­se i Wash­ing­ton hvor vel­dig man­ge sli­ke beta­lings­løs­nin­ger ble pre­sen­tert. Ikke noen av dis­se fin­nes i dag.

I 1990 lan­ser­te David Chaum DigiCash, «elekt­ro­nis­ke pen­ger», som skul­le gi sik­ker, bil­lig og ano­nym beta­ling på net­tet og and­re ste­der. Stil­te man litt nær­gå­en­de spørs­mål, vis­te seg at man kun­ne få både sik­ker­het og ano­ny­mi­tet, men ikke beg­ge deler sam­ti­dig.

David Chaum var gans­ke suk­sess­full som sel­ger av sitt pro­sjekt. Wells Far­go bank tok tek­no­lo­gi­en i bruk. Deut­sche Bank kjøp­te ret­tig­he­ter (fy-ord for Kje­til Kjerns­mo) til en pilot. Det sam­me gjor­de den fins­ke Meri­ta bank (nå Nor­dea) og Den nors­ke Bank, for å nev­ne noen. Alle dis­se ban­ke­ne had­de pilot­pro­sjek­ter. Noen med utvalg­te kun­der, and­re bare internt med egne ansat­te. Kan­skje har jeg fort­satt lig­gen­de en dis­kett med sli­ke digi­ta­le pen­ger fra Meri­ta-banks pro­sjekt “Solo” et eller annet sted. I dag er det vans­ke­lig å fin­ne opp­lys­nin­ger om DigiCash, og få kjen­ner til det.

Hvor­for fei­let DigiCash, som var uav­hen­gig inno­va­sjon og som også had­de lyk­tes i å kom­me inn hos fle­re sto­re ban­ker? For­di de gjor­de den sto­re fei­len som tek­no­lo­ger så ofte gjør. David Chaum var sik­kert vel­dig flink med kryp­te­ring. Han var en av de sto­re kryp­te­rings­gu­ru­ene på 90-tal­let. Som så man­ge trod­de han og hans disip­ler at tek­no­lo­gi­en skul­le løse alle pro­ble­me­ne. Ban­ke­ne og også sen­tral­ban­ke­ne vil­le bli over­flø­di­ge med den nye tek­no­lo­gi­en, fikk vi ofte høre. Det var håp­løst naivt. Jeg plei­de noe iro­nisk å sva­re at det er som å si at hvis vi bare får fint nok tryk­ke­ri, så tren­ger vi ikke len­ger Nor­ges Bank. Da kan vi tryk­ke våre egne pen­ger. Min påstand var ikke mer naiv enn deres.

David Chaum og hans folk kun­ne ikke noe, eller i alle fall ikke nok om hvor­dan beta­lings­sys­te­mer fak­tisk fun­ge­rer. Det er lett å lage en pilot hvor man har én bank, med kjø­pe­re og sel­ge­re som alle bru­ker den sam­me ban­ken. David Chaum og DigiCash var flin­ke til å pre­sen­te­re slik pilo­ter. Men et sys­tem basert på alle skal bru­ke sam­me bank, fun­ge­rer ikke annet enn lokalt i gans­ke enk­le sam­funn. David Chaums løs­ning ska­ler­te ikke, og det inn­så de ikke selv.

Jeg møt­te folk fra DigiCash, om enn ikke David Chaum selv, i Wash­ing­ton en gang på and­re halv­del av 90-tal­let. DigiCash-bob­len var på sitt mest opp­blås­te. DigiCash var den sto­re stjer­nen på den­ne kon­fe­ran­sen. Som van­lig var de flin­ke til å pre­sen­te­re sitt sys­tem. «Hvor­dan løser dere clea­rin­gen i det sys­te­met?» spur­te jeg. Spørs­må­let ble ikke godt mot­tatt. «Det vil bli løst», var det enes­te sva­ret de kun­ne gi. Jeg er ikke sik­ker på om han egent­lig for­sto hva spørs­må­let gjaldt. Jeg ga meg ikke så lett. «Men dere må i alle fall ha et løs­nings­kon­sept, jeg for­står ikke hvor­dan dere skal løse det», var min opp­føl­ging. «Det vil bli løst», gjen­tok man­nen fra DigiCash fle­re gan­ger, og kun­ne ikke si mer. Det var åpen­bart at de ikke had­de noen løs­ning. De had­de anta­ge­lig ikke for­stått pro­ble­met før det var alt for sent, om de for­sto det i det hele tatt. Bob­len sprakk, DigiCash gikk kon­kurs og er i dag stort sett glemt. De var et av man­ge eksemp­ler på at tek­no­lo­ger grovt under­vur­der­te kom­plek­si­te­ten i den ver­den hvor tek­no­lo­gi­en skul­le anven­des. Tek­no­lo­gi­en var ikke løs­nin­gen den gan­gen hel­ler.

De fles­te and­re beta­lings­løs­nin­ger som ble lan­sert fei­let av omtrent sam­me grunn, om enn ikke like spek­ta­ku­lært som DigiCash.

Print Friendly, PDF & Email
 • Olav­Tor­vund

  Det kan vel også ten­kes at du ikke føl­ger med i de fora hvor slik dis­ku­sjon fore­går. Senest i for­ri­ge uke had­de Kopi­nor et godt besøkt semi­nar om hvor­dan leve av digi­tal verdi­ska­ping i Nor­ge. Vic­tor Nor­mann had­de hoved­inn­leg­get. Jeg var enes­te opp­havs­retts­ju­rist i pane­let, som ellers besto av Tor­geir Water­house, Nina Grün­felt og Yng­ve Slett­holm. Men det var man­ge opp­havs­retts­ju­ris­ter som del­tok.

  Å del­ta i alle dis­ku­sjo­ner hvor del­ta­ker­ne mang­ler inn­sikt og gir stor applaus til alle som roper “ned med opp­havs­ret­ten” er lite frukt­bart og lite inter­es­sant.

  Men vi juris­ter lever først og fremst av å arbei­de innen­for ram­men av gjel­den­de rett.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg tar med noen momen­ter til. Et utgangs­punkt er at jeg ikke synes at opp­havs­ret­ten gene­relt sett er så ille. De mest bas­tan­te kri­ti­ker­ne har gjer­ne hen­tet de fles­te av sine eksemp­ler fra USA, hvor sys­te­met er helt anner­le­des, sær­lig når det gjel­der bru­ta­li­tet i hånd­he­vel­se og erstat­nings­nivå. Gene­relt ver­ner de også mer enn oss, som James Boy­le behand­ler i “Pub­lic Domain”. Les­sig er inter­es­sant. Men han er så USA-basert at hans kri­tikk ikke er så vel­dig rele­vant hos oss. Det er selv­føl­ge­lig ingen kri­tikk mot en USA-pro­fes­sor at han er USA-basert, men han har fått en del disip­ler hos oss som slu­ker det hele litt for ukri­tisk.

  CC mm er utmer­ket for dem det pas­ser for. Det end­rer ikke noe i opp­havs­ret­ten, men er stan­dar­vil­kår som fullt og helt hvi­ler på opp­havs­rett. Det sam­me gjel­der GPL mm.

  Der jeg ser et pro­blem i Nor­ge (og and­re land) er inn­snev­ring av sitat­rett og adgan­gen til å ska­pe nye verk basert på noe eksis­te­ren­de. Det begren­ser ytrings­fri­he­ten og den kunst­ne­ris­ke fri­he­ten. Men de som bare vil ha alt and­re har skapt, for­trinns­vis uten å beta­le for det, har jeg ingen sym­pa­ti med.

  Valg av for­ret­nings­mo­del­ler er ikke så enkelt som man­ge synes å tro. Hvis “Kon Tiki” skal ha noen sjan­se i USA-mar­ke­det må de ha en dis­tri­bu­tør og det må dri­ves mar­keds­fø­ring. Det­te har gjer­ne blitt kom­bi­nert, slik at den dom dis­tri­bu­erer også står for mar­keds­fø­rin­gen. Hvis man skal inves­te­re i mar­keds­fø­ring må man reg­ne med at dis­tri­bu­tø­ren vil ha eks­klu­si­vi­tet. Da kan man ikke bare til­by fil­men for stre­am­ing eller ned­las­ting fra Nor­ge.

  De som pro­du­se­rer TV-seri­er tje­ner pen­ger på man­ge måter. Salg til TV-sel­ska­per er en av dem. Vi kan lage føl­gen­de eksem­pel: En TV-pro­du­sent sel­ger til et norsk TV-sel­skap. De får en høy­ere pris om de får det eks­klu­sivt i en peri­ode. Da får de reg­ne på om de tje­ner mer på å leve­re pr strøm­ming til Nor­ge enn på å gi et TV-sel­skap eks­klu­si­ve ret­tig­he­ter en viss peri­ode. Og uan­sett må de stå ved avta­ler som alt er inn­gått.

  NRK sa nylig at de ikke vil videre­føre avta­len med HBO. NRK har hatt en bil­li­g­av­ta­le som har gjort at de har sendt len­ge etter at seri­en ble sendt i USA, og de har så vidt jeg har kun­net for­stå ikke hatt eks­klu­si­vi­tet — i alle fall ikke i for­hold til DVD, stre­am­ing, osv. Når serie­ne er til­gjen­ge­lig i strøm­me­tje­nes­ter før NRK kan sen­de, er det ikke len­ger inter­es­sant for NRK. Hva er mest lønn­somt for HBO, strøm­me­tje­nes­ter eller NRK?

  Ende­lig er det vel­dig tungt å end­re grunn­leg­gen­de opp­havs­rett for­di den er så bun­det opp i inter­na­sjo­na­le kon­ven­sjo­ner, se min kri­tikk av Digi­t­ut­val­get http://blogg.torvund.net/2013/01/15/digitutvalget-og-immaterialrett/2/ Jeg synes ikke det er verdt å bru­ke tid på noe som ha så liten mulig­het for å lyk­kes.

 • Det kan vel også ten­kes at du ikke føl­ger med i de fora hvor slik dis­ku­sjon fore­går”
  Det har du heilt rett i. Eg er ikkje jurist, og som fors­kar omfat­tar ikkje fors­kings­om­rå­det mitt opp­havs­rett. Eg mei­ner like­vel det er vik­tig at alle som inter­es­se­rer seg for opp­havs­rett, del­tek i debat­ten. Så får me hel­ler tola å bli set­te på plass av og til.. Igjen: Opp­havs­ret­ten er for vik­tig til å over­la­ta til juris­ta­ne ålei­ne.

  Eg skul­le gjer­ne del­te­ke på Kopi­nors møte. Endå betre vil­le det vore om dei had­de over­ført det på net­tet, noko eg går ut frå at dei ikkje gjor­de. Sli­ke møte bør abso­lutt strøy­mast på net­tet, elles blir det ber­re aktu­elt for dei som bur i Oslo.

  Eg er ikkje blant dei som ropar “ned med opp­havs­ret­ten”, men er først og fremst opp­te­ken av ein meir balan­sert opp­havs­rett og eit lov­verk som i stør­re grad er til­pas­sa dagens digi­ta­le ver­ke­leg­heit. Ber­re for å ta eitt eksem­pel tyk­kjer eg det er uri­me­leg med ei verne­tid på 70 år etter opp­havs­per­sonens død. Eg mei­ner det bør inn­fø­rast eit aktivt vern der opp­havs­per­son må aktivt for­len­gja verne­tida, også for å la verk der opp­havs­per­sonen er ukjend, fal­la i det fri.

  Som eit eksem­pel på den uba­lan­se og uri­me­leg­heit som har vore og er knytt til opp­havs­ret­ten kan nem­nast at då verne­tida i 1995 vart utvi­da frå 50 til 70 år, vart det gjort med til­bake­vir­kan­de kraft. Som Ole-Andreas Rogn­stad site­rer i boka “Opp­havs­rett”: “Spe­sial­råd Hel­ge Sønne­land i Kul­tur- og kirke­de­par­te­men­tet har kalt det­te for den mest opp­sikts­vek­ken­de gjen­opp­stan­del­se siden Laza­rus”. Det er godt kjent at den sta­di­ge utvi­din­ga av verne­tida skjer etter intens lob­by­ing frå mek­ti­ge medie­in­ter­es­ser, sær­leg i USA. Og EU har for vane å føl­gja etter USA på det­te områ­det.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg synes også at en verne­tid på 70 år er for lang. Men jeg er ikke til­hen­ger av ord­nin­ger med regist­re­ring og for­ny­ing. I USA er det fort­satt i prak­sis slik at man regist­re­rer verk, selv om det i prin­sip­pet ikke er nød­ven­dig. De had­de inn­til for ikke så man­ge år siden 28 år med mulig­het for for­len­gel­se i 28 år, om jeg hus­ker rett. Man­ge der er nos­tal­gis­ke i for­hold til den rege­len. Men det­te førs­te også visst­nok til at Char­lie Par­kers kom­po­si­sjo­ner stort sett ikke ble ver­net, for­di han ikke fik­set skje­ma­ne og byrå­kra­ti­et.

  Det kan godt hen­de at opp­havs­rett er for vik­tig til bare å bli over­latt til juris­ter, akku­rat som tek­no­lo­gi er for vik­tig til bare å bli over­latt til tek­no­lo­ger. Men det er gren­ser for hvor mye ener­gi man gid­der å bru­ke på de som mener vel­dig mye, men kan vel­dig lite. De fles­te av oss fore­trek­ker å dis­ku­te­re med folk som har inn­sikt. Det gir frukt­ba­re dis­ku­sjo­ner. Hel­ler det enn at man roper og kas­ter stein på hver­and­re.