Kulturlivet trenger ikke programutviklere med for stort selvbilde. Svar til Kjetil Kjernsmo

Kreative bedrifter

De fles­te sel­ska­per som er byg­get opp basert på stor krea­ti­vi­tet, stag­ne­rer og for­svin­ner igjen. Noen få kla­rer det. IBM har fort­satt spen­nen­de pro­sjek­ter som Wat­son-pro­sjek­tet. Det er ikke langt frem­me i bevisst­he­ten til ten­årin­ger. Men der skjer det mye spen­nen­de. Og når det kom­mer til styk­ket er ikke ten­årin­ge­ne så vik­ti­ge som media vil ha oss til å tro.

Digi­tal Equip­ment, en gang ver­dens nest størs­te data­ma­skin­pro­du­sent, er borte. De var meget krea­ti­ve i sin utvik­ling av mini­ma­ski­ner. På 80-tal­let var det bare DEC-maski­ner som gjaldt i aka­de­mis­ke mil­jø­er. De var krea­ti­ve på tje­neste­si­den også. De utvik­let den førs­te ordent­li­ge søke­tje­nes­ten, Alta Vis­ta. Men så ble de hen­gen­de etter i noen svin­ger, og for­svant. Norsk Data var også ster­ke i sitt seg­ment, men sto tom­hendt til­ba­ke da deres Sin­tran ikke len­ger repre­sen­ter­te frem­ti­den. Dell slo seg opp med traust tek­no­lo­gi, men med en inno­va­tiv og strøm­lin­jet for­ret­nings­mo­dell. I dag sli­ter de.

Man­ge sel­ska­per kun­ne vært nevnt. Pro­ble­met er ikke nød­ven­dig­vis man­gel på krea­ti­vi­tet i orga­ni­sa­sjo­nen, men svikt på ledel­ses­nivå. Når ledel­sen ikke kla­rer å ta de ret­te val­ge­ne om hva det bør sat­ses på og hva som bør for­kas­tes av alle de krea­ti­ve ide­ene som pre­sen­te­res i sel­ska­pe­ne, da blir de hen­gen­de etter. Ett urik­tig stra­te­gisk valg, og det hele kan være over. Kapi­ta­lis­men kan være bruk­tal. Jack Valen­ti var et eksem­pel på en leder som ikke klar­te å hen­ge med i tiden, selv om han var i en inter­esse­or­ga­ni­sa­sjon og ikke i ope­ra­tiv virk­som­het. Ste­ve Jobs var en leder som evnet å ta rik­ti­ge valg for sitt sel­skap og som var bru­tal nok til å gjen­nom­føre det han selv trod­de på. Om den nåvæ­ren­de ledel­sen i Apple kla­rer å videre­føre det­te, gjen­står å se. Jeg tror at hel­ler ikke eple­tre­et vil vokse inn i himmelen.

Xerox er av de vir­ke­lig kla­re eksemp­le­ne på et sel­skap som ikke har klart å omset­te krea­ti­vi­tet til pro­duk­ter. Det pek og klikk-grense­snit­tet som Apple var de førs­te til å ha kom­mer­si­ell suk­sess med, ble utvik­let hos Xerox. Så vidt jeg vet var det også Xerox som først utvik­let laser­skri­ve­re. Like­vel for­bin­der vi fort­satt Xerox først og fremst med kopimaskiner.

Print Friendly, PDF & Email