Kulturlivet trenger ikke programutviklere med for stort selvbilde. Svar til Kjetil Kjernsmo

Opphavsrett

At de som har en sterk posi­sjon i et mar­ked vil for­sva­re seg, og bekjem­pe utford­re­re, er ikke noe nytt. Lau­ge­ne har all­tid vok­tet sine mot kon­kur­ran­se. Mye krea­ti­vi­tet blir tram­pet ned og øko­no­misk blod ren­ner i sli­ke kam­per. I noen til­fel­ler kan ret­tig­he­ter være et våpen, men det er ikke det viktigste.

I New York har en slik strid gjort det umu­lig å ta i bruk sli­ke taxi-apper som vi har i Nor­ge. Yel­low Cabs har all­tid hatt rett til å ta opp pas­sa­sje­rer på gaten, men tar ikke bestil­ling på tele­fon. And­re kan ta bestil­ling på tele­fon, men har ikke lov til å pluk­ke opp folk på gaten. Anta­ge­lig­vis er det­te opp­rin­ne­lig sel­ska­per som fant sin nisje uten­for de gules mono­pol, men her kjen­ner jeg ikke hin­sto­ri­en. Nå krang­ler de om hvem som skal kun­ne ta imot bestil­lin­ger med apper. Så len­ge stri­den pågår, skjer det ingen ting på den­ne fron­ten i New York.

Vi kjen­ner også et utall av for­mat­kri­ger, hvor alle vil at akku­rat deres for­mat skal bli en de facto stan­dard. Det er ikke nød­ven­dig­vis rasjo­na­li­tet som avgjør, slik at det bes­te pro­duk­tet vin­ner. Ver­den er full av sli­ke eksemp­ler. Men det har lite eller ingen ting med opp­havs­rett å gjøre.

Den som vil leve av å skri­ve bøker, må kun­ne leve av å skri­ve bøker — for­ut­satt at det fin­nes lese­re som er inter­es­sert i å lese dis­se bøke­ne. Hvis man ikke kan leve av å skri­ve bøker, noe de fles­te for­fat­te­re ikke kan, må de han en «dag­jobb» ved siden av. Hvis åtte timer om dagen går med til den­ne job­ben, da blir det ikke så mye tid igjen til å skri­ve bøker. Man skal ikke være så vel­dig intel­li­gent for å for­stå at resul­ta­tet da blir at man skri­ver fær­re bøker.

De fles­te for­fat­te­re skri­ver for å skri­ve, ikke for å tje­ne pen­ger. Men også for­fat­te­re tren­ger pen­ger til hus­leie, mat, rødvin og and­re livs­nød­ven­dig­he­ter. Der­for håper de gjer­ne at de skal tje­ne såpass på det de skri­ver at de kan leve av sitt for­fat­ter­skap. Selv­føl­ge­lig drøm­mer de som and­re om å bli rike og berøm­te. Men det er ikke det som moti­ve­rer dem. Et rime­lig oppe­gå­en­de men­nes­ke som først og fremst er opp­tatt av å tje­ne pen­ger, blir ikke for­fat­ter. Man blir hel­ler ikke musi­ker, skue­spil­ler, maler, film­re­gis­sør eller noe annet kunst­ne­risk. De fles­te kunst­ne­re tje­ner dess­ver­re svært dårlig.

Hvis en for­fat­ter fra­tas rådig­he­ten over og ret­tig­he­te­ne til sitt verk, slik at alle kan dis­tri­bu­ere det fritt, hva skal for­fat­te­ren da leve av? Å sel­ge T‑skjorter med bil­de av seg selv? For kom­po­nis­ter, musi­ke­re og film­ska­pe­re er bil­det de samme.

De som ska­per tren­ger opp­havs­ret­ten for at de skal kun­ne leve av det de ska­per. De må sik­res at den­ne ikke under­mi­ne­res, og de må kun­ne hånd­heve sine ret­tig­he­ter. De som øns­ker til­gang til dis­se ver­ke­ne, må pent fin­ne seg i å beta­le for det. Hvis man ikke synes at ver­ket har såpass ver­di at man er vil­lig til å beta­le en rime­lig pris, da for­tje­ner man hel­ler ikke å få til­gang til det. Det­te er kjer­nen i opp­havs­rett og det er det­te alle ska­pen­de men­nes­ker er avhen­gi­ge av. Spør for­fat­te­re, kom­po­nis­ter og and­re kunst­ne­re om opp­havs­rett, og du vil fin­ne at den har mas­siv støt­te. Det er den som gjør det mulig å leve av det de dri­ver med.

Det er mye som kan dis­ku­te­res og kri­ti­se­res ved dagens opp­havs­rett. Det er ikke vans­ke­lig å fin­ne eksemp­ler på at den blir mis­brukt, og at den ikke på noen måte frem­mer krea­ti­vi­tet. Det en gang så krea­ti­ve plate­sel­ska­pet Sun records, som var de førs­te til å utgi artis­ter som Elvis Pres­ley, Carl Per­kins, Roy Orbi­son og John­ny Cash, pro­du­se­rer i dag ingen ting. De lever av å lisen­siere gam­le inn­spil­lin­ger. Men det­te er unn­ta­ke­ne. De fles­te plate­sel­ska­per er små og dri­ves av entu­si­as­ter, som gjer­ne selv er musi­ke­re. De sli­ter for å hol­de virk­som­he­ten fly­ten­de øko­no­misk, men står på for­di de er opp­rik­tig opp­tatt av musik­ken. Spør dis­se om hva de mener om opphavsrett.

Kul­tur­li­vet tren­ger krea­ti­ve folk, også i støtte­ap­pa­ra­tet. Men man tren­ger ikke pro­gram­me­re­re med alt for stort selvbilde.

Print Friendly, PDF & Email