Kulturlivet trenger ikke programutviklere med for stort selvbilde. Svar til Kjetil Kjernsmo

Opphavsrett

At de som har en sterk posi­sjon i et mar­ked vil for­sva­re seg, og bekjem­pe utford­re­re, er ikke noe nytt. Lau­ge­ne har all­tid vok­tet sine mot kon­kur­ran­se. Mye krea­ti­vi­tet blir tram­pet ned og øko­no­misk blod ren­ner i sli­ke kam­per. I noen til­fel­ler kan ret­tig­he­ter være et våpen, men det er ikke det vik­tigs­te.

I New York har en slik strid gjort det umu­lig å ta i bruk sli­ke taxi-apper som vi har i Nor­ge. Yel­low Cabs har all­tid hatt rett til å ta opp pas­sa­sje­rer på gaten, men tar ikke bestil­ling på tele­fon. And­re kan ta bestil­ling på tele­fon, men har ikke lov til å pluk­ke opp folk på gaten. Anta­ge­lig­vis er det­te opp­rin­ne­lig sel­ska­per som fant sin nisje uten­for de gules mono­pol, men her kjen­ner jeg ikke hin­sto­ri­en. Nå krang­ler de om hvem som skal kun­ne ta imot bestil­lin­ger med apper. Så len­ge stri­den pågår, skjer det ingen ting på den­ne fron­ten i New York.

Vi kjen­ner også et utall av for­mat­kri­ger, hvor alle vil at akku­rat deres for­mat skal bli en de facto stan­dard. Det er ikke nød­ven­dig­vis rasjo­na­li­tet som avgjør, slik at det bes­te pro­duk­tet vin­ner. Ver­den er full av sli­ke eksemp­ler. Men det har lite eller ingen ting med opp­havs­rett å gjø­re.

Den som vil leve av å skri­ve bøker, må kun­ne leve av å skri­ve bøker — for­ut­satt at det fin­nes lese­re som er inter­es­sert i å lese dis­se bøke­ne. Hvis man ikke kan leve av å skri­ve bøker, noe de fles­te for­fat­te­re ikke kan, må de han en «dag­jobb» ved siden av. Hvis åtte timer om dagen går med til den­ne job­ben, da blir det ikke så mye tid igjen til å skri­ve bøker. Man skal ikke være så vel­dig intel­li­gent for å for­stå at resul­ta­tet da blir at man skri­ver fær­re bøker.

De fles­te for­fat­te­re skri­ver for å skri­ve, ikke for å tje­ne pen­ger. Men også for­fat­te­re tren­ger pen­ger til hus­leie, mat, rødvin og and­re livs­nød­ven­dig­he­ter. Der­for håper de gjer­ne at de skal tje­ne såpass på det de skri­ver at de kan leve av sitt for­fat­ter­skap. Selv­føl­ge­lig drøm­mer de som and­re om å bli rike og berøm­te. Men det er ikke det som moti­ve­rer dem. Et rime­lig oppe­gå­en­de men­nes­ke som først og fremst er opp­tatt av å tje­ne pen­ger, blir ikke for­fat­ter. Man blir hel­ler ikke musi­ker, skue­spil­ler, maler, film­re­gis­sør eller noe annet kunst­ne­risk. De fles­te kunst­ne­re tje­ner dess­ver­re svært dår­lig.

Hvis en for­fat­ter fra­tas rådig­he­ten over og ret­tig­he­te­ne til sitt verk, slik at alle kan dis­tri­bu­ere det fritt, hva skal for­fat­te­ren da leve av? Å sel­ge T-skjor­ter med bil­de av seg selv? For kom­po­nis­ter, musi­ke­re og film­ska­pe­re er bil­det de sam­me.

De som ska­per tren­ger opp­havs­ret­ten for at de skal kun­ne leve av det de ska­per. De må sik­res at den­ne ikke under­mi­ne­res, og de må kun­ne hånd­heve sine ret­tig­he­ter. De som øns­ker til­gang til dis­se ver­ke­ne, må pent fin­ne seg i å beta­le for det. Hvis man ikke synes at ver­ket har såpass ver­di at man er vil­lig til å beta­le en rime­lig pris, da for­tje­ner man hel­ler ikke å få til­gang til det. Det­te er kjer­nen i opp­havs­rett og det er det­te alle ska­pen­de men­nes­ker er avhen­gi­ge av. Spør for­fat­te­re, kom­po­nis­ter og and­re kunst­ne­re om opp­havs­rett, og du vil fin­ne at den har mas­siv støt­te. Det er den som gjør det mulig å leve av det de dri­ver med.

Det er mye som kan dis­ku­te­res og kri­ti­se­res ved dagens opp­havs­rett. Det er ikke vans­ke­lig å fin­ne eksemp­ler på at den blir mis­brukt, og at den ikke på noen måte frem­mer krea­ti­vi­tet. Det en gang så krea­ti­ve plate­sel­ska­pet Sun records, som var de førs­te til å utgi artis­ter som Elvis Pres­ley, Carl Per­kins, Roy Orbi­son og John­ny Cash, pro­du­se­rer i dag ingen ting. De lever av å lisen­siere gam­le inn­spil­lin­ger. Men det­te er unn­ta­ke­ne. De fles­te plate­sel­ska­per er små og dri­ves av entu­si­as­ter, som gjer­ne selv er musi­ke­re. De sli­ter for å hol­de virk­som­he­ten fly­ten­de øko­no­misk, men står på for­di de er opp­rik­tig opp­tatt av musik­ken. Spør dis­se om hva de mener om opp­havs­rett.

Kul­tur­li­vet tren­ger krea­ti­ve folk, også i støtte­ap­pa­ra­tet. Men man tren­ger ikke pro­gram­me­re­re med alt for stort selv­bil­de.

Print Friendly, PDF & Email
 • Olav­Tor­vund

  Det kan vel også ten­kes at du ikke føl­ger med i de fora hvor slik dis­ku­sjon fore­går. Senest i for­ri­ge uke had­de Kopi­nor et godt besøkt semi­nar om hvor­dan leve av digi­tal verdi­ska­ping i Nor­ge. Vic­tor Nor­mann had­de hoved­inn­leg­get. Jeg var enes­te opp­havs­retts­ju­rist i pane­let, som ellers besto av Tor­geir Water­house, Nina Grün­felt og Yng­ve Slett­holm. Men det var man­ge opp­havs­retts­ju­ris­ter som del­tok.

  Å del­ta i alle dis­ku­sjo­ner hvor del­ta­ker­ne mang­ler inn­sikt og gir stor applaus til alle som roper “ned med opp­havs­ret­ten” er lite frukt­bart og lite inter­es­sant.

  Men vi juris­ter lever først og fremst av å arbei­de innen­for ram­men av gjel­den­de rett.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg tar med noen momen­ter til. Et utgangs­punkt er at jeg ikke synes at opp­havs­ret­ten gene­relt sett er så ille. De mest bas­tan­te kri­ti­ker­ne har gjer­ne hen­tet de fles­te av sine eksemp­ler fra USA, hvor sys­te­met er helt anner­le­des, sær­lig når det gjel­der bru­ta­li­tet i hånd­he­vel­se og erstat­nings­nivå. Gene­relt ver­ner de også mer enn oss, som James Boy­le behand­ler i “Pub­lic Domain”. Les­sig er inter­es­sant. Men han er så USA-basert at hans kri­tikk ikke er så vel­dig rele­vant hos oss. Det er selv­føl­ge­lig ingen kri­tikk mot en USA-pro­fes­sor at han er USA-basert, men han har fått en del disip­ler hos oss som slu­ker det hele litt for ukri­tisk.

  CC mm er utmer­ket for dem det pas­ser for. Det end­rer ikke noe i opp­havs­ret­ten, men er stan­dar­vil­kår som fullt og helt hvi­ler på opp­havs­rett. Det sam­me gjel­der GPL mm.

  Der jeg ser et pro­blem i Nor­ge (og and­re land) er inn­snev­ring av sitat­rett og adgan­gen til å ska­pe nye verk basert på noe eksis­te­ren­de. Det begren­ser ytrings­fri­he­ten og den kunst­ne­ris­ke fri­he­ten. Men de som bare vil ha alt and­re har skapt, for­trinns­vis uten å beta­le for det, har jeg ingen sym­pa­ti med.

  Valg av for­ret­nings­mo­del­ler er ikke så enkelt som man­ge synes å tro. Hvis “Kon Tiki” skal ha noen sjan­se i USA-mar­ke­det må de ha en dis­tri­bu­tør og det må dri­ves mar­keds­fø­ring. Det­te har gjer­ne blitt kom­bi­nert, slik at den dom dis­tri­bu­erer også står for mar­keds­fø­rin­gen. Hvis man skal inves­te­re i mar­keds­fø­ring må man reg­ne med at dis­tri­bu­tø­ren vil ha eks­klu­si­vi­tet. Da kan man ikke bare til­by fil­men for stre­am­ing eller ned­las­ting fra Nor­ge.

  De som pro­du­se­rer TV-seri­er tje­ner pen­ger på man­ge måter. Salg til TV-sel­ska­per er en av dem. Vi kan lage føl­gen­de eksem­pel: En TV-pro­du­sent sel­ger til et norsk TV-sel­skap. De får en høy­ere pris om de får det eks­klu­sivt i en peri­ode. Da får de reg­ne på om de tje­ner mer på å leve­re pr strøm­ming til Nor­ge enn på å gi et TV-sel­skap eks­klu­si­ve ret­tig­he­ter en viss peri­ode. Og uan­sett må de stå ved avta­ler som alt er inn­gått.

  NRK sa nylig at de ikke vil videre­føre avta­len med HBO. NRK har hatt en bil­li­g­av­ta­le som har gjort at de har sendt len­ge etter at seri­en ble sendt i USA, og de har så vidt jeg har kun­net for­stå ikke hatt eks­klu­si­vi­tet — i alle fall ikke i for­hold til DVD, stre­am­ing, osv. Når serie­ne er til­gjen­ge­lig i strøm­me­tje­nes­ter før NRK kan sen­de, er det ikke len­ger inter­es­sant for NRK. Hva er mest lønn­somt for HBO, strøm­me­tje­nes­ter eller NRK?

  Ende­lig er det vel­dig tungt å end­re grunn­leg­gen­de opp­havs­rett for­di den er så bun­det opp i inter­na­sjo­na­le kon­ven­sjo­ner, se min kri­tikk av Digi­t­ut­val­get http://blogg.torvund.net/2013/01/15/digitutvalget-og-immaterialrett/2/ Jeg synes ikke det er verdt å bru­ke tid på noe som ha så liten mulig­het for å lyk­kes.

 • Det kan vel også ten­kes at du ikke føl­ger med i de fora hvor slik dis­ku­sjon fore­går”
  Det har du heilt rett i. Eg er ikkje jurist, og som fors­kar omfat­tar ikkje fors­kings­om­rå­det mitt opp­havs­rett. Eg mei­ner like­vel det er vik­tig at alle som inter­es­se­rer seg for opp­havs­rett, del­tek i debat­ten. Så får me hel­ler tola å bli set­te på plass av og til.. Igjen: Opp­havs­ret­ten er for vik­tig til å over­la­ta til juris­ta­ne ålei­ne.

  Eg skul­le gjer­ne del­te­ke på Kopi­nors møte. Endå betre vil­le det vore om dei had­de over­ført det på net­tet, noko eg går ut frå at dei ikkje gjor­de. Sli­ke møte bør abso­lutt strøy­mast på net­tet, elles blir det ber­re aktu­elt for dei som bur i Oslo.

  Eg er ikkje blant dei som ropar “ned med opp­havs­ret­ten”, men er først og fremst opp­te­ken av ein meir balan­sert opp­havs­rett og eit lov­verk som i stør­re grad er til­pas­sa dagens digi­ta­le ver­ke­leg­heit. Ber­re for å ta eitt eksem­pel tyk­kjer eg det er uri­me­leg med ei verne­tid på 70 år etter opp­havs­per­sonens død. Eg mei­ner det bør inn­fø­rast eit aktivt vern der opp­havs­per­son må aktivt for­len­gja verne­tida, også for å la verk der opp­havs­per­sonen er ukjend, fal­la i det fri.

  Som eit eksem­pel på den uba­lan­se og uri­me­leg­heit som har vore og er knytt til opp­havs­ret­ten kan nem­nast at då verne­tida i 1995 vart utvi­da frå 50 til 70 år, vart det gjort med til­bake­vir­kan­de kraft. Som Ole-Andreas Rogn­stad site­rer i boka “Opp­havs­rett”: “Spe­sial­råd Hel­ge Sønne­land i Kul­tur- og kirke­de­par­te­men­tet har kalt det­te for den mest opp­sikts­vek­ken­de gjen­opp­stan­del­se siden Laza­rus”. Det er godt kjent at den sta­di­ge utvi­din­ga av verne­tida skjer etter intens lob­by­ing frå mek­ti­ge medie­in­ter­es­ser, sær­leg i USA. Og EU har for vane å føl­gja etter USA på det­te områ­det.

 • Olav­Tor­vund

  Jeg synes også at en verne­tid på 70 år er for lang. Men jeg er ikke til­hen­ger av ord­nin­ger med regist­re­ring og for­ny­ing. I USA er det fort­satt i prak­sis slik at man regist­re­rer verk, selv om det i prin­sip­pet ikke er nød­ven­dig. De had­de inn­til for ikke så man­ge år siden 28 år med mulig­het for for­len­gel­se i 28 år, om jeg hus­ker rett. Man­ge der er nos­tal­gis­ke i for­hold til den rege­len. Men det­te førs­te også visst­nok til at Char­lie Par­kers kom­po­si­sjo­ner stort sett ikke ble ver­net, for­di han ikke fik­set skje­ma­ne og byrå­kra­ti­et.

  Det kan godt hen­de at opp­havs­rett er for vik­tig til bare å bli over­latt til juris­ter, akku­rat som tek­no­lo­gi er for vik­tig til bare å bli over­latt til tek­no­lo­ger. Men det er gren­ser for hvor mye ener­gi man gid­der å bru­ke på de som mener vel­dig mye, men kan vel­dig lite. De fles­te av oss fore­trek­ker å dis­ku­te­re med folk som har inn­sikt. Det gir frukt­ba­re dis­ku­sjo­ner. Hel­ler det enn at man roper og kas­ter stein på hver­and­re.