Hva med en edruelig diskusjon om endringene i åndsverkloven?

Det­te er en kom­men­tar skre­vet for NRK­Be­ta, men som også gjen­gis her.

Kamp mot spøkelser

Etter at regje­rin­gen sist fre­dag la fram for­slag til end­rin­ger i ånds­verk­lo­ven, druk­ner vi i skrems­ler. For å under­byg­ge dis­se skrems­le­ne impor­te­rer man eksemp­ler fra USA i stor stil, og evner i liten grad å rela­te­re dis­se til Nor­ge og hva som fak­tisk fore­slås. Man lager spø­kel­ser og slåss mot dis­se, i ste­det for å gå på rea­li­te­ten. Uan­sett hvor kunn­skaps­løs man er og hvor feil det man sier måt­te være, så får man applaus og jub­len­de til­rop fra menig­he­ten. Det skal ikke stort mer til enn å rope «Ned med opp­havs­ret­ten», for å få applaus, likes og støttekommentarer.

«Sen­sur i kul­tu­rens navn?» spør Bør­ge A. Roum. Jeg blir inter­es­sert i hva han i den­ne sam­men­hen­gen mener med sen­sur. Men det sier han ikke noe om. Vi får noen eksemp­ler på det han påstår er sen­sur, men de sier ikke stort. Vi kan vel­ge de ord vi vil. Bør­ge A. Roum sier vi ikke kan slåss mot sub­stan­ti­ver, med hen­vis­ning til Sam Iles. Selv har Bør­ge A. Roum valgt å slåss mot sub­stan­ti­vet «sen­sur», i like uklar betyd­ning som de sub­stan­ti­ver han mener det er umu­lig å slåss mot.

Hva er sensur?

Con­ti­nue read­ing Hva med en edrue­lig dis­ku­sjon om end­rin­ge­ne i ånds­verk­lo­ven?